Vacatures
Home
Visie en Werkwijze
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Opdracht: De overeenkomst tussen SEARCH BV en Opdrachtgever waarbij SEARCH BV zich jegens opdrachtgever inspant een kandidaat te werven en te selecteren.

1.1 | Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie door SEARCH BV de overeenkomst wordt aangegaan. Hierna aangeduid als opdrachtgever.

1.2 | Opdrachtnemer: SEARCH BV: zijnde de rechtspersoon die de overeenkomst als bedoeld in artikel 1 heeft aanvaard of een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht welke is aanvaard door opdrachtnemer. Hierna aangeduid als opdrachtnemer.

Artikel 2. Algemene bepalingen

2.1 | Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.2 | Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dit expliciet schriftelijk in de opdracht, aanbieding of overeenkomst vermeld is.

Artikel 3. Het tot stand komen van de Opdracht

3.1 | Een opdracht tot werving en selectie omvat de opdracht een kandidaat te werven en te selecteren met als doel dat er tussen de kandidaat en de Opdrachtgever een rechtstreekse relatie tot stand komt.

3.2 | Opdrachtnemer bevestigt verstrekte opdrachten aan de Opdrachtgever en stelt per opdracht een schriftelijke opdrachtbevestiging op.

3.3 | Een werving en selectie opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht.

3.4 | Indien de Opdrachtgever de opdracht om welke reden dan ook intrekt of beëindigt voordat een kandidaat geaccepteerd is, of voordat tussen de partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is de opdrachtgever op het moment van intrekking/beëindiging het totale bedrag verschuldigd tenzij partijen andere afspraken maken.

3.5 | Werving- en selectieopdrachten worden op basis van exclusiviteit aan opdrachtnemer gegund. Potentiële kandidaten die rechtstreeks met de opdrachtgever in contact treden, worden door de opdrachtgever in de procedure ingebracht.

Artikel 4. Benodigde gegevens en verplichtingen Opdrachtnemer

4.1 | De Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer alle benodigde informatie die nodig is voor de werving en selectie. Opdrachtnemer spant zich in om binnen de overeengekomen termijn na getekende opdrachtbevestiging naar beste kunnen en op basis van de door opdrachtgever verstrekte gegevens minimaal twee kandidaten te selecteren en voor te dragen bij de opdrachtgever.

4.2 | Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de eventuele directe, indirecte of vervolgschade van de opdrachtgever (in welke vorm dan ook) indien niet of niet tijdig kandidaten (kunnen) worden aangeboden.

Artikel 5. Ethische gedragscode

5.1 | Opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent de organisatie ontvangen vertrouwelijke gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze vertrouwelijk van aard zijn.

5.2 | Gegevens van kandidaten dienen door opdrachtnemer en opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

5.3 | Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie bij de werkzaamheden van opdrachtnemer, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, één en ander onverminderd dat de kandidaat voldoet aan de objectieve en reële functie-eisen.

Artikel 6. Keuze kandidaat

6.1 | Opdrachtnemer spant zich in om een geschikte kandidaat te vinden, doch opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de kandidaat.

6.2 | Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die opdrachtgever in verband met de opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de kandidaat of door andere factoren. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden in verband met de Opdracht.

6.3 | Indien binnen zes maanden na plaatsing aantoonbaar blijkt dat de kandidaat evident niet geschikt is voor de beoogde functie zal opdrachtnemer een vervangende kandidaat werven en selecteren zonder dat de opdrachtgever daar een bemiddelingsvergoeding voor verschuldigd is. In alle andere gevallen waarin de relatie eindigt, blijft de opdrachtgever de bemiddelingsvergoeding onverminderd verschuldigd.

Artikel 7. Vergoeding

7.1 | Het bedrag wordt in drie gelijke termijnen in rekening gebracht. De eerste termijn bij aanvang van de opdracht, de tweede termijn bij presentatie van kandidaten en de derde termijn bij de afsluiting van de opdracht.

7.2 | Indien de opdrachtgever meerdere van de door opdrachtnemer gepresenteerde kandidaten aanneemt, is opdrachtgever voor iedere kandidaat het volledige honorarium verschuldigd.

7.3 | Voor additionele kosten van bijvoorbeeld overeengekomen advertentie, reiskosten, verblijf en onderzoek komen voor rekening van de opdrachtgever (doch uitsluitend voor zover de Opdrachtgever deze kosten vooraf heeft goedgekeurd).

7.4 | Alle bedragen zijn exclusief btw.

Artikel 8. Betaling

8.1 | Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen te voldoen.

8.2 | Na het verstrijken van de in het eerste lid van artikel 8.1 gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is aan opdrachtnemer de wettelijke rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag.

8.3 | Zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door opdrachtnemer niet tijdig van opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1 | Op deze algemene voorwaarden en op de opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing

Top