Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Bestuur Stichting Zorggroep Apeldoorn

Lid Raad van Bestuur Stichting Zorggroep Apeldoorn

Verbindend, sensitief, een procesmatige realist

Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA) is een organisatie met 2000 medewerkers, ruim 900 vrijwilligers en een omzet van circa 80 miljoen, die momenteel bestaat uit verpleeghuizen, een verzorgingshuis en revalidatiecentrum.

Organisatie 

ZGA heeft een geprofileerde ambitie: realistische doelen en zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een high-end professionele organisatie. In de excellente dienstverlening voor en met haar cliënten komen deze kernwaarden in alle gedragingen tot uiting: "met hart en ziel, lef en duurzaam.” 

ZGA heeft in 2019 een duidelijke transitie in gezet op weg naar een lerende organisatie en een omslag van "hoe het altijd is gegaan" naar: "hoe het gewenst is". 
Tevens heeft ZGA in 2020 haar strategie aangescherpt om de organisatie sterker te positioneren en toekomstbestendig te maken. Aanscherping betreft vooral het zorgconcept door de omarming van het leidend motief: "ik blijf wie ik ben". De positionering is ook aangescherpt op de expertiselijnen somatiek, dementie en herstelzorg/revalidatie. 

De eerste fase van het transitieplan is afgerond en er zijn duidelijk positieve resultaten behaald. Het aantal managementlagen is teruggebracht; de samenwerking tussen en de kosten van ondersteunende functies en het primaire proces zijn beter in balans. 
Er is veel aandacht voor de kwaliteitsaspecten in de driehoek van zorg, behandeling en welzijn. Het persoonsgerichte, methodische werken en de multidisciplinaire samenwerking wordt steeds verder vormgegeven om de visie "ik blijf wie ik ben" (waarbij de client centraal staat) nog meer te laden. 
De vastgoedstrategie is ontwikkeld en staat ten dienste van de zorgvisie. Daarbij is de visie "leven en beleven" ontwikkeld naar wonen met zorg, waarbij de cliënt steeds meer bewoner wordt in de langdurige zorg en de cliënt in de GRZ steeds meer een tijdelijke gast is. In de externe samenwerking wordt ZGA gezien als een partner die verantwoordelijkheid neemt, betrouwbaar en aanwezig is en expertise inzet voor de regio. De koers en richting van de organisatie staat. Op alle fronten wordt hard gewerkt, maar er is ook nog veel te doen. 

In augustus 2021 heeft een evaluatieonderzoek van de bestuurlijke opgaven en de Topstructuur plaatsgevonden. Door de Raad van Toezicht (RvT) is in goed overleg met de relevante gremia besloten de Topstructuur aan te passen naar een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB). De belangrijkste redenen hiervoor zijn: de transitiefase, met stevige opgaven op kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering, HR, zorginnovatie en vastgoed die de komende jaren nog veel aandacht vraagt en een verhoogde bestuurlijke aandacht in de regionale samenwerking in de keten. 

In deze fase van de transitie, waarin de Kaderbrief 2022 een goed en consistent beeld geeft van de organisatie en de beoogde resultaten, is er een integratieslag nodig om tot een samenhangend geheel te komen. De samenhang, afstemming en verbinding in combinatie met executiekracht, is een essentiële voorwaarde om de beoogde resultaten te behalen. 

De doorontwikkeling van de in gang gezette transitie vergt aandacht, energie en prioritering. Het heeft de ambitie om een lonkend perspectief voor iedereen te zijn die er woont, werkt of diensten afneemt. 

De opdracht voor de organisatie de komende jaren: 
 

 • De RvB heeft als belangrijke opdracht: de ingezette transitie als een twee-eenheid naar een volgende fase te brengen. Geleidelijk aan wordt dan zichtbaar en duidelijk hoe de organisatie er na de transitie idealiter uitziet. Op een aantal fronten is echter verduidelijking nodig. Enerzijds betreft dat (o.a.) helderheid rondom rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (bovenstroom) en anderzijds de vertaling van de visie naar concreet gedrag van medewerkers (onderstroom). 
 • De bestuurlijke opgave in de ketenzorg voor ZGA als belangrijke speler in de regio wordt steeds omvangrijker. De organisatie wil haar positieve rol en haar expertise verder versterken en uitbreiden om de grote thema’s van de regio het hoofd te bieden. 
 • Er liggen gedegen analyses/rapportages over de belangrijke thema's, en deze worden stap voor stap geïmplementeerd. Het integreren van deze plannen - het procesmatig werken vanuit een win-winsituatie voor iedereen, waardoor er een vliegwieleffect kan ontstaan - is een belangrijke randvoorwaarde voor de ingezette transitie. 
 • Een goede samenwerking met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad is van essentieel belang om zo echt samen een cultuur te scheppen waarbinnen optimale zorg geleverd kan worden en goed werkgeverschap verder uitgebouwd kan worden. 
 • Een belangrijk thema voor ZGA blijft de toekomstige huisvesting: het strategische huisvestingsplan geeft helder weer hoe vastgoed de zorgvisie kan versterken en uitdragen. Vanuit verschillende scenario's dienen belangrijke keuzes gemaakt te worden, waarbij financiële haalbaarheid een randvoorwaarde is. 

Raad van Bestuur 

Voorzitter en lid (collegiaal bestuur) zullen elkaar in de eerste plaats goed moeten verstaan als mens en als professionele bestuurder. Houding en gedrag zijn complementair, terwijl kennis en vaardigheden kunnen verschillen maar elkaar moeten aanvullen. In houding en gedrag zijn ze elkaars gelijken en ze zijn beiden aanspreekpunt voor de RvT. 

Als team vormen ze het koppel dat bij uitstek waarde toevoegt aan de bestuurlijke en organisatorische processen. Ze stimuleren samenwerking en vertonen hierin voorbeeldgedrag. De RvB is als geheel verantwoordelijk voor goed bestuur en good governance binnen ZGA. De RvB omarmt de dialoog met de medezeggenschap en bevordert een klimaat van: mee-, samen- en tegenspraak met besluit- en daadkracht. 

De nadruk ligt als team op eenduidige sturing op proces, inhoud en resultaat vanuit een gedeelde veranderkundige visie. Men ondersteunt elkaar, spreekt elkaar aan op de genoemde aspecten en vult elkaar aan op ieders domein. 

De collegiale, maar vooral ook de integrale organisatieverantwoordelijkheid van de RvB, houdt in dat de leden zowel in ervaring als expertise complementair dienen te zijn. 

De competenties, vaardigheden en houding waaraan de RvB als geheel dient te voldoen zijn: 

 • Academisch denkniveau, waarvan de opleidingsachtergrond van de leden bij voorkeur varieert; één van de leden heeft een financieel/bedrijfsvoeringprofiel en de ander een meer specifiek zorginhoudelijk profiel. 
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring, mogelijk in combinatie met aantoonbare directie-ervaring in een complexe organisatie. 
 • Kennis en ervaring met procesmanagement en met (cultuur-)veranderingstrajecten. 
 • Ervaring met vastgoedontwikkeling en innovatie. 
 • Integriteit en dit laten zien in respectvol, eerlijk en betrouwbaar handelen. 
 • Financieel sterk onderlegd, weten waar kansen en bedreigingen in de financiering van zorg en vastgoed zitten en wat dit op korte, middellange en lange termijn betekent. 
 • De drive hebben om vernieuwing te stimuleren, een stimulerende leeromgeving te creëren en anderen te motiveren tot innovatief gedrag. 
 • Aantoonbare kennis, ervaring en inzicht in de rollen van de RvT en RvB, is constructief in de overleggen met de RvT, weet informatie tijdig te delen in het belang van de organisatie. 

Lid van Raad van Bestuur
 

 • U bent een verbinder met executiekracht, die authentiek en met bevlogenheid anderen weet te inspireren om hun bijdrage aan de verdere ontwikkeling van ZGA te leveren. 
 • U betrekt anderen in de verschillende processen, kan goed samenwerken, bent oplossingsgericht en heeft een goed ontwikkeld relativeringsvermogen. 
 • U bent in staat om zowel op bestuurlijk niveau als richting de medewerkers duidelijk en open te communiceren en om écht contact te maken met mensen, waardoor anderen zich gezien voelen. 
 • U gelooft in de toegevoegde waarde van medezeggenschap laat zich daardoor voeden en werkt goed samen en informeert hen tijdig en accuraat. 
 • U heeft (ruime) zorginhoudelijke bestuurlijke ervaring waarbij u veel kennis en ervaring heeft opgedaan met transitie, transformatie en programmamanagement. 
 • U heeft academisch denkniveau en u analyseert problemen snel en precies. 
 • Kennis en ervaring met (strategisch) vastgoed en vastgoedvraagstukken is een duidelijke pré. 

Procedure 

De sleutel van het succes zit in de teamsamenstelling van de RvB. Er is besloten om te werven met bovenstaand profiel, dit in samenspraak met Ondernemingsraad en Cliëntenraad, om de kans op een goede combinatie van persoonlijkheden, kennis en ervaring zo groot mogelijk te maken. 

In de werving wordt veel aandacht en effort gestoken in het verwachtte samenspel binnen de Raad van Bestuur. Daarnaast is de samenwerking met de Raad van Toezicht van groot belang. De Raad van Toezicht van is zeer toegewijd aan ZGA, communiceert open, met respect voor ieders rol. Zij neemt haar verantwoordelijkheid serieus en wil zeer zorgvuldig te werk gaan. Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure. 

De kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search. 

De oriënterende gesprekken vinden plaats op 18 en 19 januari 2022. We streven ernaar om de procedure vóór 1 maart 2022 af te ronden. 

De organisatie biedt

Deze kleurrijke organisatie biedt een uitdagende positie om de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de vigerende Wet Normering Topinkomens 2 (klasse IV). 

Reageren 

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en uw motivatie. U kunt uw brief en cv mailen naar ZGAbestuur@gsearch.nl

Wij ontvangen uw reactie graag vóór 15 januari 2022. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-51 06 00 26). 

 

Top