Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Voorzitter Raad van Toezicht De Rijnhoven

Voorzitter Raad van Toezicht De Rijnhoven

Visie, ambitie, verbindend, no-nonsense

Een thuis voor ouderen, met zelfstandigheid waar mogelijk en precies de zorg die nodig is. Dit is de kern van de dienstverlening van De Rijnhoven.

Organisatie

De Rijnhoven (650 medewerkers, 300 vrijwilligers, omzet circa 35 miljoen) is een ambitieuze en vernieuwende organisatie op het gebied van verpleeghuiszorg ,thuiszorg,

dagbegeleiding en eerstelijnsbehandeling aan de westzijde van Utrecht en groeit gestaag op basis van haar inhoudelijke keuzes. De Rijnhoven biedt een breed pakket aan van zorg en dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling en is specialist op het terrein van kwetsbare ouderen van met name psychogeriatrie. De missie is kwetsbare ouderen te ondersteunen bij een optimale kwaliteit van leven met behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarvoor zet men niet alleen de eigen kennis en expertise in, maar werkt men samen met een groot aantal partners in verschillende disciplines.

De inhoudelijke ambitie en gedrevenheid blijkt onder andere uit de bovenregionale functie van de verpleeghuizen en een succesvol behandel- en adviescentrum, dat ook werkzaam is voor diverse andere ouderzorgorganisaties in de regio en in de eerste lijn. Men heeft een innovatief zorg- en opleidingsbeleid en is op weg een Topcare expertisecentrum te worden. Vanuit de focus op inhoud groeit de organisatie en zal ze door blijven gaan met het blijven nemen in innovatieve zorginhoudelijk gefundeerde keuzes en acties.

De Rijnhoven hanteert de kernwaarden: vakbekwaam, verbinden en vertrouwen en heeft in haar meerjarenbeleidsplan 2019-2022  ("De beste zorg op de juiste plaats") vastgelegd welke ontwikkelingen zij nastreeft. De organisatie werkt met zelf organiserende teams die een duidelijke eigen ruimte en verantwoordelijkheid hebben. De medewerker van De Rijnhoven is vakbekwaam en oprecht geïnteresseerd in de mens. De professionele relaties zijn gebaseerd op transparantie, respect en vertrouwen.

Governance

De Rijnhoven heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. De RvT hecht veel waarde aan een goed bestuur waarin transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. De Rijnhoven onderschrijft de Governancecode Zorg 2017 en de principes die hieraan ten grondslag liggen en is daarop intern en extern aanspreekbaar.

In verband met het beëindigen van de zittingstermijn zal de huidige voorzitter zijn functie per 15 november 2021 neerleggen.

Toezichtsvisie

De Raad van Toezicht hecht aan onafhankelijkheid en een kritische attitude van zijn leden, waarbij het belang van de stichting voorop staat. De RvT is overtuigd van de meerwaarde van een goede onderlinge samenwerking van de leden van de Raad en van die tussen de Raad en het Bestuur. De basis voor die samenwerking ligt in transparantie, openheid, vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid, waarbij de discussie niet geschuwd wordt.

Kenmerk van de samenwerking is het bewaken van de balans tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid. Hierbij past een houding van dialoog op basis van argumenten en van kritisch doorvragen. De Raad heeft zijn toezichtsvisie neergelegd in een notitie.

Bij de benoeming van zijn leden stelt de Raad van Toezicht hoge eisen aan het verantwoordelijkheidsgevoel en maatschappelijk sensitiviteit. Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering.

Voor meer informatie over De Rijnhoven en de Raad van Toezicht verwijzen wij naar www.rijnhoven.nl

Algemeen Profiel Raad van Toezicht

Om goed te kunnen functioneren, wordt onderstaand algemeen profiel door De Rijnhoven gehanteerd voor alle leden van de Raad van Toezicht:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 • Nauwe betrokkenheid en affiniteit met (langdurige) zorg en dienstverlening;
 • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk, maatschappelijk actief;
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, bekendheid met issues van corporate Governance;
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden om het organisatiebeleid te kunnen toetsen;
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de RvB;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Beschikking over een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

De voorzitter

De beoogd voorzitter van de Raad van Toezicht herkent zich in bovenstaand algemeen profiel. Hij/zij is een verbindend en strategisch denker, gericht op samenwerken en past goed in het huidige team met een inhoudelijke gedrevenheid en transparante werksfeer.

De beoogd voorzitter is wars van positiespel en 'powerplay' en combineert visie met sensitiviteit, besluitvaardigheid en oprechtheid.

Daarnaast heeft de kandidaat:

 • Kennis van intersectorale samenwerkingsverbanden en weet deze te duiden voor de organisatie;
 • Kennis van de wetenschappelijke, politieke en beleidsmatige ontwikkelingen van de zorg;
 • Kennis, ervaring en affiniteit met medezeggenschap, zowel vanuit het clientperspectief als de onderneming: weet goed kracht en tegenkracht tot zijn recht te laten komen;
 • Een goed en divers netwerk in de publieke sector;
 • Bestuurlijke ervaring en ervaring als voorzitter met diepgaande kennis van Governance, besturen en toezichthouden;
 • Kennis van het werkgebied van De Rijnhoven is een pre.

Tijdsbeslag en Bezoldiging

De Raad van Toezicht komt regulier vijf keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er commissievergaderingen, werkbezoeken en evaluatie.
De Raad vergadert twee maal per jaar met ( een delegatie van) de OR en CDR. De voorzitter heeft twee maal informeel overleg met de voorzitters van de OR, CDR en VVAR.
Ook wordt een actieve bijdrage bij sommige Rijnhovenbrede bijeenkomsten verwacht.
Binnen de Raad functioneren drie commissies: de Remuneratiecommissie, de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie en de Auditcommissie Financiën en Vastgoed. Het geschatte tijdsbeslag voor de voorzitter bedraagt tussen de 20 en 25 dagen per jaar. De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de WNT (klasse IV) en de richtlijnen van de NVTZ. Een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor bestuur- en toezichthouders.

Procedure

Geselecteerde kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search. De longlist en shortlist van kandidaten worden aan de opdrachtgever gepresenteerd. Een aantal kandidaten van de shortlist wordt uitgenodigd voor een gesprek bij de opdrachtgever. Deze gesprekken zullen medio juli plaatsvinden in de omgeving van Utrecht.

Er wordt gestreefd om de nieuwe voorzitter in de RvT-vergadering van 29 september 2021 te benoemen. De aanstelling geschiedt per 15 november 2021.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór 5 juli) te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en uw motivatie. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-51060026). Het email adres voor de vacature is Rijnhoven@gsearch.nl.

Top