Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Voorzitter Raad van Toezicht van Het Laar te Tilburg

Voorzitter Raad van Toezicht van Het Laar te Tilburg

Stijlvol, Bruisend en Verzorgd

De kernwaarden: Stijlvol, Bruisend en Verzorgd geven Het aangenaam leven en wonen met Het Laar qua cultuur, sfeer en werkwijze bijzonder goed weer.

Organisatie

Stichting Het Laar (circa 400 medewerkers, 165 vrijwilligers, omzet 22 miljoen euro) in Tilburg is een stijlvolle woonzorgorganisatie voor vitale ouderen en ouderen met een zorgbehoefte. Het Laar biedt een gevarieerd pakket van faciliteiten en diensten aan waarvan eenieder naar eigen voorkeur en behoefte gebruik kan maken om te ontspannen, te ontmoeten en te bewegen. Ook mensen uit de wijk maken gebruik van het aanbod van Het Laar. Daarnaast zijn er vele vormen van zorg beschikbaar: van ondersteuning tot intensieve verpleging en verzorging.

Naast zorg en dienstverlening verhuurt Het Laar ook appartementen. De drie appartementsgebouwen liggen in een parkachtige omgeving. Met de bouw van het vierde appartementsgebouw zal gestart worden in 2022.
In 2019 is het bestuur van de huurdersvereniging met de cliëntenraad samengegaan in de bewonersraad en vertegenwoordigen ze gezamenlijk de belangen van de huurders en de bewoners. De rechten uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet op overleg huurders (Wohv) zijn aan deze bewonersraad overgedragen. Daarnaast is de medezeggenschap vormgegeven met een betrokken Ondernemingsraad en een vrijwilligersplatform.

Governance

Het Laar heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. De Raad is divers samengesteld, is positief kritisch en kenmerkt zich door een open aanspreekcultuur, het geven van vertrouwen en betrokkenheid op de inhoud.
De RvT ziet toe dat de Raad van Bestuur (RvB) effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook vervult hij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes en vervult hij de werkgeversrol naar de bestuurder. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, is zorgvuldig en voldoet aan de zorgbrede Governancecode.

In verband met het beëindigen van de zittingstermijnen zal het huidige lid per 1 januari 2022 zijn functie neerleggen. De voorzitter legt zijn functie per 1 juni 2022 neer.
Het aantreden van de nieuwe voorzitter is gepland in april 2022 om de overdracht zorgvuldig vorm te geven.

Bestuur en Toezicht

De relatie tussen bestuur en toezicht wordt gekenmerkt door inzicht en inhoud en is gebaseerd op het vinden van evenwicht in ondernemerschap, leefwereld van de bewoners en de wereld van regels en control. De relatie kenmerkt zich verder nog door openheid, wederzijdse vertrouwen, samenwerken en inhoudelijke gedrevenheid. In 2020 zijn er twee vrouwelijke toezichthouders geworven. De vertrekkende leden zijn beiden man en de Raad streeft opnieuw naar een gemêleerde opbouw.

Voor meer informatie over Het Laar verwijzen wij u graag naar de site  www.hetlaar.nl waar statuten, reglementen RvB en RvT, en de toezichtsvisie worden vermeld.

Algemene Profielschets Raad van Toezicht

Om als Raad goed te functioneren, worden verschillende algemene eisen gesteld. Daarnaast hecht de Raad aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter het beleid en uitvoering. Aan de leden van de Raad worden onderstaande functie-eisen gesteld:

 • Voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder waarbij de kernwaarden bruisend, stijlvol en verzorgd leidraad zijn;
 • Een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines. Onder meer wordt gedacht aan zorginhoudelijke, financieel- economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • Het vermogen om onafhankelijk en kritisch te opereren als lid Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Raad van Bestuur;
 • Adequaat voorzien in de advies-en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder;
 • Het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen.

De voorzitter
 

 • Heeft een onderscheidend, toonaangevend, maatschappelijk bestuurlijk profiel en bij voorkeur kennis van de zorgsector;
 • Is een evenwichtige, autonome innovatieve denker en weet kracht en tegenkracht uit te nutten;
 • Heeft ruime ervaring als toezichthouder; en is strategisch denker zowel qua proces als inhoud;
 • Heeft scherpte en zuiverheid in wat, wanneer en hoe geagendeerd dient te worden;
 • Is sensitief en procesmatig ingesteld: kan in teamverband de basis van vertrouwen en werksfeer uitbouwen om zo om te gaan met verandering, onzekerheid en dynamiek;
 • Is maatschappelijke actief en heeft voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;

Het lid
 

 • Heeft aantoonbare werkervaring in de zorg sector, waarbij ervaringskennis van het werken en aansturen in de sector aanwezig is;
 • Heeft inzicht in de werking van een zorguitvoeringsorganisatie waarbij welzijn, wonen en zorg in evenwicht verder doorontwikkeld zullen worden;
 • Heeft ervaring in een organisatie met professionals; kent de dynamiek van samenwerkingsverbanden en impact daarvan;
 • Heeft een integraal denkvermogen, gecombineerd met een helikopterview en persoonlijkheid waar een samenbindende kracht van uitgaat;
 • Indien het lid kennis en ervaring heeft met vastgoed en HRM is dit een pre;

Bezoldiging

De Raad van Toezicht komt regulier zeven keer per jaar bijeen. Binnen de Raad functioneren drie delegaties: de remuneratiedelegatie, de delegatie Kwaliteit en Veiligheid en de Financiële delegatie. De delegaties vergaderen naast de reguliere vergadering minimaal tweemaal per jaar. Ook maken locatiebezoeken en andere vormen van contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden. Het geschatte tijdsbeslag voor de voorzitter bedraagt tussen de 15 en 20 dagen per jaar en voor een lid tussen 8 en 12 dagen per jaar.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijn en van de NVTZ.
Een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor bestuur en toezichthouders.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent, verzoeken wij u in ieder geval vóór 16 oktober 2021 te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en motivatie. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-51060026). Het email adres voor deze vacature is: hetlaar@gsearch.nl
De oriënterende gesprekken met Governance Search vinden plaats op 26 en 27 oktober 2021.

Top