Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Apeldoorn

Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Apeldoorn

Verbindende visionair - krachtige realist

Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA), met 2000 medewerkers, ruim 900 vrijwilligers en een omzet van circa 80 miljoen, is een kleurrijke organisatie die is ontstaan door het samengaan van verschillende verzorgings- en verpleeghuizen.

Organisatie

ZGA heeft in 2019 een duidelijke transitie ingezet om de organisatie als lerende organisatie vorm te geven en een omslag in gang te zetten van hoe het altijd is gegaan naar hoe het gewenst is.  Tevens heeft ZGA in 2020 haar strategie aangescherpt om de organisatie sterker te positioneren en toekomstbestendig te maken. Aanscherping betreft vooral het zorgconcept door de omarming van de filosofie vanuit clientperspectief met ik blijf wie ik ben als leidende motief.

De positionering is tevens aangescherpt door de organisatie als expert/specialist op het gebied van verpleeghuiszorg van somatiek, psychogeriatrie en herstelzorg/revalidatie neer te zetten. Een zeer belangrijke factor in de strategie is de prioritering van het toekomstige vastgoed ter facilitering en versterking van de zorgvisie .

Om deze ingezette ontwikkeling te borgen zal de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht  van ZGA met inzicht en natuurlijk leiderschap zowel extern als intern als boegbeeld zichtbaar moeten zijn.

ZGA heeft een duidelijke droom, een geprofileerde ambitie en realistische doelen voor ogen en zal zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een professionele organisatie. In de excellente dienstverlening voor en met haar cliënten komen haar kernwaarden in alle gedragingen tot uiting: met hart en ziel, lef en duurzaam.

Governance

De Zorggroep Apeldoorn heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. Deze vervult de werkgeversrol naar de Raad van Bestuur en ziet erop toe dat de Raad van Bestuur effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook vervult hij een klankbordfunctie en adviesrol voor het bestuur bij strategische keuzes.

De verhouding tussen bestuur en toezicht is zorgvuldig geregeld en voldoet aan de Zorgbrede Governancecode. In verband met het beëindigen van de zittingstermijn zal de huidige voorzitter per 1 juni 2021 haar functie neerleggen.

Bestuur en Toezicht

De relatie tussen besturing en toezicht wordt gekenmerkt door inzicht en inhoud en is gebaseerd op het vinden van evenwicht tussen draagkracht en draagvlak van de organisatie; de leefwereld van de client en de systeemwereld van (overheids-)regels en control. De relatie biedt ruimte om de productieve dialoog verder uit te bouwen en aan te vullen. De toezichtvisie 2021 van de RvT geeft helder weer welke principes de RvT hanteert en is transparant over de invulling van haar verantwoordelijkheid en de ontwikkeling daarvan.

Voor meer informatie over zorggroep Apeldoorn en de Raad van Toezicht verwijzen wij naar www.zorggroepapeldoorn.nl

Algemeen Profiel Raad van Toezicht

Om goed te kunnen functioneren wordt onderstaand algemeen profiel door ZGA gehanteerd voor alle leden van de Raad van Toezicht:

 • Heeft voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • Heeft een brede maatschappelijke binding met een functioneel netwerk waaruit geput kan worden;
 • Voorziet in een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en van disciplines waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • Is bekend met de onderwerpen van corporate governance;
 • Heeft het vermogen om in teamverband te functioneren;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn essentieel;
 • De leden van de Raad van Toezicht hebben voldoende beschikbaarheid en energie om zich met toewijding in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • De leden van de Raad van Toezicht opereren ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur als onafhankelijk en positief kritisch;
 • Door de RvT kan adequaat worden voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering.

De voorzitter

De voorzitter van de Raad van Toezicht herkent zich in bovenstaand algemeen profiel.
De voorzitter is daarnaast specifiek verantwoordelijk voor het houden van overzicht op basis van een integrale benadering en het doorzien van (integriteits-)vraagstukken. De voorzitter weet daarbij de verschillende aspecten te benoemen en helder te maken. De beoogd voorzitter van ZGA bezit natuurlijk gezag, combineert sensitiviteit met daadkracht en kan op meta-niveau functioneren. Tevens:

 • Heeft de kandidaat ruime ervaring als voorzitter raad van toezicht, kennis van en ervaring met veranderkunde en is een strategisch denker (zowel qua processen als inhoud);
 • Is authentiek en in staat om binnen het teamverband een vertrouwelijke werksfeer te creëren zodat gezond kan worden omgegaan met verandering, onzekerheid en dynamiek;
 • Is verbindend, in staat om opbouwend om te gaan met tegenstellingen en weet op constructieve wijze tot een oplossing te komen;
 • Haalt het maximale uit de dialoog en is in staat een goede samenvatting te geven van de (gedeelde) meningen en visies;
 • Is een evenwichtige, autonome denker en weet kracht en tegenkracht uit te nutten;
 • Beschikt over bewezen ervaring als bestuurder in de publieke sector (bv. zorgorganisatie, woningcorporatie) en is bij voorkeur op het gebied van vastgoed en financiën goed onderlegd;
 • Is maatschappelijke actief, is voldoende beschikbaar en heeft energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Heeft bij voorkeur bekendheid met het werkgebied van ZGA.

Bezoldiging

De Raad van Toezicht komt regulier zes keer per jaar bijeen. Binnen de Raad functioneren drie commissies: de Remuneratiecommissie; de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Auditcommissie. De commissies vergaderen naast de reguliere vergadering minimaal tweemaal per jaar. Ook maken locatiebezoeken en andere vormen van contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden. Het geschatte tijdsbeslag voor de voorzitter bedraagt tussen de 20 en 25 dagen per jaar.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ. Een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor bestuur- en toezichthouders.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search.

De oriënterende gesprekken vinden plaats op vrijdag 23, maandag 26 en dinsdag 27 april. De longlist en shortlist van kandidaten worden aan de opdrachtgever gepresenteerd. Een aantal kandidaten van de shortlist worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 30 april te Apeldoorn.

Er wordt gestreefd de procedure medio mei af te ronden zodat de nieuwe voorzitter op de RvT-vergadering van 26 mei benoemd kan worden.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór 23 april) te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en uw motivatie. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 - 51 06 00 26). Het email adres voor de vacature is ZGA@gsearch.nl.

Top