Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Twee Leden Raad van Toezicht Noorderbrug

Twee Leden Raad van Toezicht Noorderbrug

Kerncompetenties: Strategisch, Analytisch, denken in wederzijdse belangen

De Organisatie

De Noorderbrug is met 800 medewerkers en 400 vrijwilligers een toonaangevende en specialistische instelling die (intra- en extramurale) zorg behandeling en begeleiding biedt aan ruim 1500 mensen met aangeboren of Niet-Aangeboren Hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, lichamelijke beperkingen en mensen met een chronische ziekte of neurologische aandoening zoals de ziekte van Huntington. De Noorderbrug is een van de initiatiefnemers van het behandelprogramma Hersenz, voor mensen met niet- aangeboren hersenletsel. De Noorderbrug is een van de vijf landelijke experts voor mensen met doofheid en bijkomende problematiek. Sinds begin 2015 kent De Noorderbrug een hoofdstructuur met vijf resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s): Groningen, Friesland, Drenthe, Dovendienstverlening en behandeling. De Noorderbrug kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en het managementteam bestaat uit de bestuurder en vijf RVE managers. De Noorderbrug (45 miljoen) heeft te maken met 4 zorgkantoren en ruim 90 gemeenten. De instelling is stevig in ontwikkeling en speelt in op de grote verandering in de (financiering van de) zorg waaronder de WMO, de Wlz, ZVW en Jeugdzorg. Ongeveer 75 procent van de cliëntpopulatie heeft direct te maken met de gevolgen van de WMO. Dit betreft een derde van de omzet. Het werkgebied besluit met name de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Er wordt vanuit diverse woonlocaties en talentencentra gewerkt. Op het vlak van doven is De Noorderbrug ook actief in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht.

Missie, visie en kernwaarden

De besturingsfilosofie is gebaseerd op de missie, visie en kernwaarden. Hierin staat de respectvolle dialoog centraal. De missie van De Noorderbrug is de ‘ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten’ en richt zich op cliënten, hun familie en sociale netwerk. Belangrijk uitgangspunt is dat mensen verantwoordelijkheid nemen en richting geven aan hun leven. Het draait bij De Noorderbrug om eigen regie, eigen kracht en het beste uit jezelf halen in contact met de ander. Dit adagium geldt ook voor de managers en medewerkers die bij De Noorderbrug werken. De Noorderbrug is een lerende organisatie waarin ontwikkeling en het nemen van eigen verantwoordelijkheid centraal staan.

De visie op specialistische zorg, behandeling en begeleiding wordt samengevat in de kernwaarden: ‘Maatwerk en mogelijkheden, ondersteuning in meedoen, respectvolle dialoog, zorg met kwaliteit, professionele samenwerking’.  Belangrijk instrument voor de omzetting van deze dialoog en eigen regie naar daadwerkelijk handelen is de methodiek ‘Regie vanuit eigen Kracht’ (REK) die op alle niveaus in de organisatie wordt ingezet. Daarmee zijn verbeterteams actief voor wie ‘goed leven, financieel gezond en mooi werk’ de leidende principes zijn. REK brengt een blijvende omslag in houding en gedrag en is een belangrijke werkwijze binnen De Noorderbrug waaraan cliënten en hun netwerk, medewerkers en vrijwilligers meedoen in alle onderdelen van de organisatie.

Raad van Toezicht

De Noorderbrug werkt met een Raad van Toezicht model. Hierbij heeft de Raad van Toezicht (of RvT) tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en deze met raad terzijde te staan en toezicht te houden op de algemene gang van zaken in de stichting overeenkomstig de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance code. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Vanwege het verstrijken van de termijn van twee leden van de Raad van Toezicht (dec 2017) is De Noorderbrug op zoek naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en kent drie vaste commissies, namelijk de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Veiligheid en Kwaliteit. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich in bepaalde dossiers verdiepen middels commissies en dat zij een aantal malen per jaar een werkbezoek brengen aan een locatie, waarbij zij gesprekken met cliënten, medewerkers, MT en medezeggenschap voeren. De Raad van Toezicht komt ten minste zes keer per jaar bijeen, meestal op het Servicebureau van De Noorderbrug in Groningen.

Profielen

Algemene profiel eisen die gelden voor elke toezichthouder zijn:

 • Het vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden om het beleid van het functioneren van de Raad van Bestuur te kunnen toetsen
 • Wijs en constructief in de verhouding Bestuurder- Toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een gewaardeerde mix van distantie en betrokkenheid
 • Het expliciet onderschrijven van de Zorgbrede Governance Code: u bent reflectief op eigen rol, invloed en gedragen toont de bereidheid tot evaluatie en transparantie met betrekking tot de Governance Code
 • Het onderschrijven van de missie, visie en strategie van De Noorderbrug en affiniteit hebben met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
 • Brede bestuurlijke ervaring/kwaliteiten bij voorkeur van de gezondheidszorg en aanpalende werkterreinen.
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord ter zijde te staan;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Onafhankelijk en integer zodat zonder bijzonder belang of ruggenspraak kan worden opgetreden
 • Vermogen om binnen de RvT in team verband te werken
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid er energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie

Aanvullend op bovenstaande algemene profiel eisen wordt specifiek gezocht naar kandidaten die aansluiten op het aandachtsgebied financiën;

 • U beschikt over een academische  opleiding- en denkniveau op financieel gebied
 • U heeft het vermogen om financiële gegevens te interpreteren en inzicht te hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn
 • U heeft inzicht in de ontwikkelingen van de financiering van de gezondheidszorg ( Wlz, WMO, Zvw Jeugdzorg) in het algemeen en vertaalt de implicaties en mogelijkheden hiervan in de organisatie
 • U heeft kennis van en ervaring met risico beheersings-en controlesystemen. U kunt controle uitoefenen op de begrotings en budgetteringssystematiek en financiële verantwoording
 • U heeft kennis van de Vastgoedfinanciering in de Zorg
 • U heeft oog voor kritische informatie, beziet mogelijkheden en risico’s en vraagt door en zoekt naar belangwekkende details

Aanvullend op bovenstaande algemene profiel eisen wordt specifiek gezocht naar kandidaten die aanvullen op het algemene politiek bestuurlijke profiel

 • U beschikt over een academische denk en werkniveau en u benut uw ervaringen in complexe private/publieke ondernemingen naar een breed inzicht en kennis voor de Noorderbrug
 •  U heeft bestuurlijke ervaring, heeft een brede maatschappelijke belangstelling en een gevarieerd actief maatschappelijk netwerk en heeft zicht op de Governance vraagstukken en de rol van de RvT
 • U bent innovatief en vernieuwend in denken, een echte teamplayer en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en u heeft uitstekend oog voor wederzijdse belangen en streeft naar win-win situaties
 • U heeft zowel bestuurlijke als toezichthoudende capaciteiten en is zich bereid verder te ontwikkelen (een teamprofiel screening maakt onderdeel uit van de procedure)

De organisatie biedt

Twee boeiende functies in een organisatie met een zeer goede naam. Voor u de mogelijkheid om met uw kwaliteiten en competenties een toonaangevende en specialistecht instelling te versterken en te verstevigen om zo haar maatschappelijk doelstelling te dienen. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie binnen de vigerende wet Normering Topinkomens 2.

Reageren

In de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar voldoende diversiteit en afspiegeling van de maatschappij. Bent u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd? Dan verzoeken wij u te reageren door onderaan  op “klik” hier om te reageren te klikken en toezending van cv en motivatie. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. Houtzagers ( 06 5106 0026).

Deze procedures zijn door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top