Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad Commissarissen (financieel/economisch) De Goede Woning

Lid Raad Commissarissen (financieel/economisch) De Goede Woning

Analytisch, authentiek, oplossingsgerichte denker

De Goede Woning beheert circa 6.300 VHE in Zoetermeer. De missie van De Goede Woning is: het bieden van een passend (t)huis voor mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien.

Organisatie

De corporatie heeft vier strategische doelen geformuleerd: een passend (t)huis, prettig wonen in de wijk, wooncomfort en kwaliteit van service. De ondernemersstrategie geeft richting aan de ambitie van De Goede Woning om zich als ontwikkelende corporatie te profileren.

De Goede Woning telt circa 75 medewerkers en wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. De corporatie werkt nauw samen met diverse belanghouders waaronder natuurlijk de huurdersvereniging In De Goede Woning (IDGW/HUIB). Daarnaast hecht De Goede Woning aan een goede samenwerking met collega corporaties en ketenpartners in de regio.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de corporatie: www.dgw.nl.

Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC bestaat uit vijf leden. Bij de samenstelling van de RvC wordt rekening gehouden met de algemene bestuurlijke kwaliteit, affiniteit met de doelstellingen van De Goede Woning, waaronder volkshuisvesting en met de spreiding van de daarbij noodzakelijke deskundigheid en achtergronden.

De RvC kenmerkt zich door een no nonsens instelling, gedrevenheid op inhoud en een respectvolle samenwerking waarin een ieder vanuit zijn/haar expertise van toegevoegde waarde kan zijn.

De RvC heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij de corporatie. Tevens staat zij de directeur-bestuurder met raad terzijde en oefent als werkgever goed werkgeverschap uit ten aanzien van de directeur-bestuurder. De RvC werkt met drie commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Investeringscommissie.

De Raad functioneert conform de (herziene) Woningwet, de statuten van de Stichting en het reglement van de RvC. De Goede Woning is lid van de koepelorganisatie Aedes. Zij hanteert de Governancecode zoals die door Aedes is vastgesteld. De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging Toezicht Woningcorporaties (VTW).

De RvC van De Goede Woning kent de volgende expertisegebieden:

 • volkshuisvestelijk
 • financieel-economisch
 • juridisch
 • onderhoud, portefeuille management en vastgoedontwikkeling
 • organisatorisch/ bestuurlijk.

De RvC kijkt bij de samenstelling in eerste instantie naar de benodigde kwaliteitseisen/ expertise en streeft daarnaast naar een evenwichtige opbouw wat betreft diversiteit (man/vrouw-verhouding, leeftijdsopbouw, afkomst enz.)verschillende expertisegebieden kunnen in één persoon vertegenwoordigd zijn.

Profiel

Algemene profieleisen, die gelden voor elke toezichthouder, zijn:

 • affiniteit met de volkshuisvesting en in staat ontwikkelingen van zijn of haar kennisgebied te vertalen naar volkshuisvestingsopgaven van De Goede Woning;
 • het vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;
 • een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • in staat om de financiële positie van De Goede Woning te kunnen beoordelen in relatie tot de (volkshuisvestelijke)opgave;
 • goed zicht en reflectie hebben op de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder;
 • een balans vinden tussen zijn/haar toezichthoudende rol en het vervullen van een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder;

in staat om in teamverband te werken en om scherpe discussies collegiaal te voeren, waarbij consent een van de leidende principes is;

 • academisch werk- en denkniveau;
 • een onafhankelijke en positief-kritische opstelling ten opzichte van de directeur-bestuurder en de organisatie;
 • actief deelnemen in het maatschappelijk leven en over voldoende tijd beschikken.

 

Profiel Lid RvC (expertise financieel – economisch)

Aanvullend op bovenstaande algemene profieleisen wordt specifiek gezocht naar een kandidaat die aansluit op de profielkenmerken voor het Lid Raad van Commissarissen. Er wordt gezocht naar een kandidaat met een financieel – economisch profiel.

Het Lid beschikt over:

 • Specifieke deskundigheid betreffende vraagstukken rond (vastgoed)financiering en financiële continuïteit van een corporatie en de relevante eisen en regels (wetgevend kader);
 • Een visie op het evenwicht bewaren op aan de ene kant investeren en de andere kant gezond blijven; in staat zijn om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s;
 • Financiële sturing op de portefeuille-strategie;
 • Kennis van en ervaring onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
 • Kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
 • Kennis van de regels voor (financiële)(jaar)verslaglegging;
 • Kennis van waarderingsmethoden vastgoed;

Daarnaast:

 • Is hij of zij in staat om collega RvC leden mee te nemen in de vraagstukken betreffende de financiën en control;
 • Een achtergrond als accountant of bedrijfseconoom;
 • Bij voorkeur woonachtig in de regio;
 • Ervaring met grootstedelijke problematiek;
 • Ervaring met gemeentelijke besluitvormingsprocessen;
 • Een brede maatschappelijke interesse en betrokkenheid;

De kandidaat wordt voorzitter van de auditcommissie.

Wettelijk voorgeschreven competenties

Elk lid beschikt over de wettelijk voorgeschreven competenties (zie voor een uitwerking: bijlage 1, artikel 19 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015).

Onverenigbaarheden

Er zijn activiteiten en posities niet verenigbaar met de positie van commissaris bij een corporatie. Onverenigbaarheden staan aangegeven in de betreffende artikelen in de Woningwet (w.o. artikel 30).

Procedure

Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het van belang dat u goed inzicht geeft in huidige en vorige functies en nevenfuncties, alsmede in eventuele bestaande en vroegere relaties met De Goede Woning dan wel met medewerkers van deze organisatie. U kunt rekenen op een zorgvuldige en prudente beoordeling van uw sollicitatie en onze terugkoppeling daarover. De oriënterende gesprekken met Governance Search vinden( via videobellen) plaats in de derde week van januari 2021.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij u vóór 11 januari 2021 te reageren, met toezending van uw cv en motivatie naar het voor deze procedure aangemaakte emailadres: dgw20@gsearch.nl.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met mr. Hein van Haastert (06-2043 1801) of met drs. Hanneke Houtzagers (06-5106 0026).

Top