Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Directeur-Bestuurder Wonen Vierlingsbeek

Directeur-Bestuurder Wonen Vierlingsbeek

Besluitvaardig, visie en oplossend gericht 

Wonen Vierlingsbeek verhuurt betaalbare en goede woningen voor haar doelgroep. Het is een kleinschalige woningcorporatie in Oost Brabant (ten zuiden van Boxmeer en ten noorden van Venray).

Organisatie

 Ze verhuren ongeveer 500 sociale huurwoningen in Vierlingsbeek, Overloon, Maashees, Holthees, Vortum-Mullem en Groeningen. Het gaat om een diversiteit aan type woningen: van (boven)woningen en woningen geschikt voor senioren, tot gezinswoningen met een tuin. Voordelen van deze kleinschaligheid zijn: 

 • De organisatielijnen zijn kort en men staat dicht bij onze huurders. 
 • Men kent de huurders, de omgeving en is betrokken bij hun uitdagingen. 
 • Vierlingsbeek staat midden in de samenleving van Oost-Brabant. 
 • De organisatie heeft contact met de belangrijkste stakeholders en weten wat er in het werkgebied speelt. 

Men is trots op de organisatie en het besluit om zelfstandig te blijven is een bewuste keuze. Een keuze die ook ten volle wordt ondersteund door de huurders. 

Wel staat de organisatie de komende jaren voor een aantal uitdadingen. Men wil graag blijven faciliteren in de veranderende woonbehoeften van de bevolking. Dit vraagt om een adequate vernieuwende strategie. De komende jaren is er in ieder geval sprake van vergrijzing en ontgroening en dat vraagt aanpassingen in het woningbezit. Daarnaast is er een laag voorzieningenniveau in de zes kernen; dat geeft ook uitdagingen aan Wonen Vierlingsbeek. 

De kleinschaligheid van de organisatie betekent dat er creatief en flexibel moet worden nagedacht over bijvoorbeeld beleidskracht, het borgen van kennis, hoe de verantwoordingscyclus in te vullen en het organiseren van de achtervang van personeel. Dit betekent dat er de komende jaren ook slimmer en efficiënter (samen)gewerkt moet worden. De corporatie is financieel gezond waardoor zij klaar is voor de nieuwe uitdagingen. De huidige directeur-bestuurder gaat in de loop van 2021 met pensioen. 

Opdracht 

De nieuwe directeur bestuurder kan onderstaande opdracht als richtinggevend beschouwen: 

 • Wonen Vierlingsbeek kiest ervoor om een zelfstandige corporatie te zijn en te blijven. Van belang is dat de continuïteit van de organisatie de komende jaren wordt geborgd. 
 • Invulling geven aan de maatschappelijke opgave (o.a. betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen) door een gerichte samenwerking met externe partijen. De zichtbaarheid van Wonen Vierlingsbeek moet worden vergroot. 
 • Wonen en leefbaarheid in de dorpen is van belang en verdient de komende jaren veel aandacht. Een (bescheiden) groei van woningen is gewenst zowel vanuit het oogpunt van de leefbaarheid van de kernen als vanuit de portefeuillestrategie, waarbij vraag en aanbod van woningen goed op elkaar worden afgestemd. 
 • Er ligt een opgave op het terrein van verduurzaming van ons woningbezit. 
 • Het doorontwikkelen van de organisatie en de medewerkers. 
 • Ervoor zorgen dat de kleine werkorganisatie efficiënt kan blijven opereren. 
 • Aansluiting zoeken bij en houden met diverse groepen huurders nu en in de toekomst. Een persoonlijke en laagdrempelige opstelling is hierbij van belang. 

Profiel 

De nieuwe directeur-bestuurder is het gezicht van de organisatie en verantwoordelijk voor de algemene leiding en het doorontwikkelen van de organisatie. Hij/zij is een motiverend en meewerkend leider, die goed en open communiceert, luistert, gevoel heeft voor menselijke verhoudingen en die samenhang en openheid in de organisatie voorstaat en actief uitdraagt. 

Hij/zij werkt met hart voor haar huurders en de volkshuisvesting. Samen met de medewerkers, de huurders, stakeholders en de Raad van Commissarissen geeft de directeur-bestuurder vorm en uitvoering aan de strategische visie. Hij/zij zorgt voor de (financiële) continuïteit en het maatschappelijk ondernemerschap van de organisatie; ziet kansen en denkt in mogelijkheden en grijpt die ook aan; vertaalt externe ontwikkelingen en signalen naar de organisatie van Wonen Vierlingsbeek. Daarnaast draagt hij/zij zorg voor de externe vertegenwoordiging van de organisatie bij diverse stakeholders zoals de Autoriteit Woningcorporaties, WSW, de gemeente Boxmeer, en overige. 

Functie eisen
 

 • Je beschikt over leidinggevende ervaring. Jouw stijl kenmerkt zich als verbindend, gericht op ontwikkeling, faciliterend, kritisch en sturend waar nodig. Je bent in staat om goed te functioneren in een bescheiden organisatie en werkzaamheden op operationeel, tactisch en strategisch niveau te verrichten. 
 • Je beschikt over (volkshuisvestelijke) visie en kunt die vertalen naar gerichte doelen voor de organisatie Je onderzoekt continu de kansen en bedreigingen die zich op (middel)lange termijn voordoen. Je bent in staat om kansen die zich voordoen te pakken en te verzilveren zodat de gewenste (bescheiden) groei in de dorpse kernen wordt gerealiseerd 
 • Je beschikt over kennis en ervaring met volkshuisvesting en hebt zicht op de thema's die nu en in de toekomst spelen in kleine kernen en die van belang zijn voor Wonen Vierlingsbeek zoals betaalbaarheid, passend wonen, beschikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. 
 • Je bent een maatschappelijk ondernemer die proactief samenwerkt en continu de verbinding zoekt met de belanghouders en samenwerkingspartners waaronder de Huurdersorganisatie, de Gemeente, en andere maatschappelijke partners zoals collega corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen. Je staat niet boven de partijen maar ertussen. Je zorgt voor een heldere positionering van Wonen Vierlingsbeek binnen de gemeentelijke en regionale samenwerkingsverbanden, en maakt gemakkelijk verbindingen. Je beschikt om een goede omgevingssensitiviteit. 
 • Je hebt ervaring met het doorontwikkelen van medewerkers en geeft ruimte om het beste in elkaar naar boven te brengen. Je beschikt over natuurlijke leiderschapskwaliteiten en geeft sturing aan de organisatie en de medewerkers maar je durft ook zeker werkzaamheden te delegeren. 
 • Je beschikt over een (generalistische) kennis van de gebieden Vastgoed en Financiën, en bent in staat om mogelijke risico's in kaart te brengen en alert te managen. Je bent op deze terreinen een serieuze sparringpartner van de medewerkers. Affiniteit met ICT is een pré.
 • Je beschikt over HBO/ academisch werk- en denkniveau. 

Competenties
 

 • Authenticiteit 
 • Besluitvaardig 
 • Integriteit en moreel besef 
 • Leiderschap 
 • Maatschappelijke (omgeving)sensitiviteit en verantwoordelijkheid 
 • Overtuigingskracht 
 • Resultaat- en klantgericht 
 • Samenwerkingsvermogen 
 • Visie 
 • Zelfreflectie 
 • Proactief 
 • Oplossend gericht 

* (zie voor uitwerking competenties: Bijlage 1 bij artikel 19 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015) 

Arbeidsvoorwaarden en duur van het contract 

De directeur-bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd (conform de huidige wetgeving). Het betreft een arbeidsovereenkomst op basis van 32 uur (meer uren is bespreekbaar). 

Het salaris is gebaseerd op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2016. Het maximale jaarsalaris is all-in (dat is inclusief bijvoorbeeld de kosten van pensioenregeling en onkostenvergoeding). De bezoldigingsklasse is A. 

Onverenigbaar
Hierbij verwijzen wij onder andere naar de (herziene) Woningwet waaronder artikel 25, vierde lid en de AEDES Governance Code 

Procedure 

De procedure wordt begeleid door Hein van Haastert. U kunt uw brief en cv mailen naar welkom@van-haastert.nl (tel 06 - 20 43 18 01) Wij ontvangen uw reactie graag voor 25 oktober 2020. De eerste gespreksronde met Hein van Haastert vindt plaats via ZOOM. 

De tweede gespreksronde met de Raad van Commissarissen van Wonen Vierlingsbeek vindt plaats in een ruimte van een hotel dat de veiligheidsmaatregelen in acht neemt 

Top