Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Toezicht (Bedrijfskundig profiel) DSV | verzorgd leven te Katwijk

Lid Raad van Toezicht (Bedrijfskundig profiel) DSV | verzorgd leven te Katwijk

Alert, strategisch en constructief

DSV | verzorgd leven is een middelgrote VVT-organisatie met vestigingen in Katwijk, Rijnsburg en Lisse. De Protestants Christelijke Waarden vormen de basis van de zorg en de dienstverlening, waarbij waarden als naastenliefde, respect, compassie en echte belangstelling in het dagelijks handelen terug te vinden zijn.

DSV | verzorgd wonen is kleinschalig, vraaggericht lokaal betrokken en zichtbaar en bekend in de regio. De organisatie heeft een omzet van ongeveer €28 miljoen en beschikt over vier woonzorg-complexen, met ongeveer 130 intramurale plaatsen (psychogeriatrie en somatiek). Daarnaast heeft de organisatie een complex van 60 appartementen.
De kwaliteit van de zorg en de loyaliteit van de medewerkers zijn aantoonbaar bovengemiddeld.
Zoals uit het jaarverslag 2018 kan worden opgemaakt maakt DSV | verzorgd leven een moeilijke periode door. Sinds 2013 heeft de organisatie een omvangrijk nieuwbouwprogramma ingezet, waarbij voor alle woonzorg-complexen nieuwbouw is of wordt gerealiseerd. Mede doordat de financiële sturing onvoldoende in de pas liep met de (zorg)ambities, bleek DSV | verzorgd leven begin vorig jaar in financiële nood te verkeren en een beroep te moeten doen op de garantieregelingen van de gemeenten Katwijk en Lisse. De RvT heeft een interim bestuurder aangetrokken en is (deels) ook zelf teruggetreden. Er zijn inmiddels tal van veranderingen ingezet om uit de financiële nood te geraken en de continuïteit van het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg te bewerkstelligen.
Inmiddels is ook de governance van de Stichting op orde gebracht en heeft DSV | verzorgd leven drie nieuwe toezichthouders benoemd. Door het a.s. vertrek van één van de overgebleven leden ontstaat er nu een vacature voor een lid met een bedrijfskundige achtergrond. 

Raad van Toezicht 

DSV | verzorgd leven werkt met een Raad van Toezicht model. Hierbij heeft de Raad van Toezicht tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting, overeenkomstig de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code 2017.
De Raad van Toezicht bestaat uit leden met ieder een specifieke deskundigheid, waarbij de volgende aandachtsgebieden en deskundigheden minimaal vertegenwoordigd dienen te zijn:

 • Bestuurlijk aandachtsgebied gericht op strategie, beleid, governance en representatie. 
 • Zorginhoudelijk aandachtsgebied over de VVT-sector gericht op kwaliteit van zorg en ondersteuning. 
 • Het financieel-economisch aandachtsgebied gericht op financiën, risicomanagement, planning en control. 
 • Kennis op het gebied van organisatieontwikkeling en HRM. 
 • Kennis van vastgoed. 

De algemene profieleisen qua kennis, vaardigheden en houding voor elke toezichthouder zijn: 

 • Affiniteit met de doelstelling, visie en zorgfunctie van DSV | verzorgd leven en in staat en bereid zijn deze de komende jaren verder te ontwikkelen. 
 • Integer, verantwoordelijk en heeft inzicht in de eisen die worden gesteld aan de organisatie over kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit. 
 • Het vermogen om de bestuurder gevraagd en ongevraagd te adviseren en het beleid van DSV | verzorgd leven en het functioneren van de bestuurder te toetsten. 
 • Is in staat om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de strategie en het te voeren algemeen beleid in deze transitiefase. 
 • In de verhouding met de bestuurder toezicht te houden in een afgewogen mix van distantie en betrokkenheid. 
 • Vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen. 
 • Voldoende beschikbaarheid en energie hebben om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie. 
 • Academisch werk- en denkniveau met algemene bestuurlijke kwaliteiten. 
 • Onderschrijft de Zorgbrede Governance Code 2017; is reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en is bereid tot evaluatie en transparantie met betrekking tot de naleving van de Governance Code. 
 • Instemming met de statutaire grondslag van DSV | verzorgd leven als Protestants-Christelijke organisatie en meelevend lid van één van de Protestants-Christelijke kerken. 

Specifieke profieleisen lid met bedrijfskundig profiel (tevens voorzitter audit commissie)
U: 

 • Heeft een academisch werk en denkniveau en aantoonbare, brede kennis en ervaring in bedrijfsvoering. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan financiële sturing, planning en control, (exploitatie van) vastgoed, IT en bedrijfsprocessen. 
 • Heeft kennis van (strategische) vastgoed investeringen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken. 
 • Bent woonachtig in het werkgebied van DSV | verzorgd leven. 
 • Heeft ervaring met zorgorganisaties (bij voorkeur in de VVT sector). 
 • Heeft competenties en senioriteit om als voorzitter van de audit commissie de commissie te leiden en een goede gesprekspartner te zijn voor bestuurder, controller en externe accountant. 
 • Heeft bij voorkeur kennis van de gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de lokale politiek. 

Aanstelling en honorering

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt bij (her)benoeming diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, toezichthoudende ervaring, leeftijd, regionale binding in het team betracht. De Raad van Toezicht streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling.
De aanstelling van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar, leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.
De bezoldiging van de Raad van Toezicht valt binnen de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens en past binnen de normen van de NVTZ. 

Procedure

Kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search. De oriënterende gesprekken zijn gepland in week 24 en 25. De selectiegesprekken vinden op korte termijn daarna plaats om tot een spoedige benoeming over te gaan. 

Reageren 

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór 10 juni as ) te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en uw motivatie.
Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-51060026). Het emailadres voor deze vacature is DSV@gsearch.nl

 

Top