Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht DSV verzorgd leven te Katwijk

Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht DSV verzorgd leven te Katwijk

DSV | verzorgd leven is een middelgrote VVT-organisatie met vestigingen in Katwijk, Rijnsburg en Lisse.

Organisatie

De organisatie heeft een omzet van circa € 28 miljoen en beschikt over vier woonzorg-complexen, met circa 240 intramurale plaatsen (psychogeriatrie en somatiek) en 300 cliënten die thuiszorg ontvangen. Daarnaast heeft de organisatie een complex van 60 appartementen. De kwaliteit van de zorg en de loyaliteit van de medewerkers zijn aantoonbaar bovengemiddeld.

Zoals uit het jaarverslag 2018 kan worden opgemaakt, maakt DSV | verzorgd leven een moeilijke periode door. Sinds 2013 heeft de organisatie een omvangrijk kwalitatief hoogwaardig nieuwbouwprogramma ingezet, waarbij voor alle woonzorg-complexen nieuwbouw is gerealiseerd. Doordat de financiële functie onvoldoende robuust was ingericht, bleek DSV | verzorgd leven begin vorig jaar in financiële nood te verkeren en een beroep te moeten doen op de garantieregelingen van de gemeenten Katwijk en Lisse. De bestuurder werd ziek en is vervroegd gepensioneerd. De RvT heeft een Interim Bestuurder aangetrokken. Drie van de toezichthouders hebben zich om hen moverende redenen vanwege de ontstane situatie tussentijds teruggetrokken. Er zijn inmiddels tal van veranderingen ingezet om binnen twee jaar uit de financiële nood te geraken en zo de kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren.

Inmiddels is de governance van de Stichting op orde gebracht en zoekt DSV | verzorgd leven drie nieuwe toezichthouders. Samen met de beide zittende toezichthouders is hun eerste taak om een nieuwe Bestuurder te werven, die het transitietraject verder zal aansturen.

De tweede uitdaging is om de vernieuwing van de RvT af te ronden. Zowel de visie op toezicht als de rol van de identiteit van de organisatie moeten op een eigentijdse en toekomstbestendige manier worden geladen en geborgd.

Raad van Toezicht

DSV | verzorgd leven werkt met een Raad van Toezicht model. Hierbij heeft de Raad van Toezicht tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de Stichting overeenkomstig de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code 2017.

De Raad van Toezicht bestaat uit leden met ieder een specifieke deskundigheid, waarbij de volgende aandachtsgebieden en deskundigheden minimaal vertegenwoordigd dienen te zijn:

 • Bestuurlijk aandachtsgebied gericht op strategie, beleid, governance en representatie.
 • Zorginhoudelijk aandachtsgebied betreffende de VVT-sector gericht op kwaliteit van zorg en ondersteuning.
 • Het financieel-economisch aandachtsgebied gericht op financiën, risicomanagement, planning en control.
 • Juridische kennis en kennis op het gebied van organisatieontwikkeling en HRM.
 • Kennis van ruimtelijke ordening en vastgoed.

Profiel

De algemene profieleisen qua kennis, vaardigheden en houding voor elke toezichthouder zijn:

 • Affiniteit met de doelstelling, visie en zorgfunctie van DSV | verzorgd leven en in staat en bereid zijn deze de komende twee tot vier jaar verder te ontwikkelen.
 • DSV | verzorgd leven beschouwt haar Protestants-Christelijke karakter als belangrijke waarde voor haar functioneren. Men verwacht dat nieuwe leden zullen bijdragen aan het op basis van dat karakter ontwikkelen en borgen van een eigentijds en innovatief profiel.
 • Integer, verantwoordelijk en heeft inzicht in de eisen die worden gesteld aan de organisatie inzake kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit.
 • Het vermogen om de Bestuurder gevraagd en ongevraagd te adviseren en het vermogen om het beleid van DSV | verzorgd leven en het functioneren van de Bestuurder te toetsten.
 • Is in staat om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de strategie en het te voeren algemeen beleid in deze transitiefase.
 • In de verhouding met de Bestuurder toezicht te houden in een afgewogen mix van distantie en betrokkenheid.
 • Vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie hebben om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Gezien de omstandigheden en de uitdagingen van de nieuwe RvT geven wij de voorkeur aan ervaren toezichthouders.
 • Academisch werk- en denkniveau met algemene bestuurlijke kwaliteiten.
 • Onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code 2017; sterk reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en is bereid tot evaluatie en transparantie met betrekking tot de naleving van de Governance Code.

Competenties en vaardigheden

Gezien de huidige fase waarin DSV | verzorgd leven zich bevindt, dient de Raad momenteel versterkt te worden met de volgende competenties en vaardigheden:

 • Aantoonbare ervaring in de ouderenzorg; actuele kennis van de sector, het stelsel en belangrijke ontwikkelingen.
 • Kennis en ervaring met veranderconcepten en HRM instrumenten om strategisch perspectief op HRM te geven.
 • Kennis van de verantwoording inzake kwaliteit (kwaliteitssysteem, inspectie, audits, etc.).
 • Beschikt over juridische expertise, meer in het bijzonder kennis van en inzicht in regelgeving en contractvorming.
 • Kennis over en/of zicht op bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Is in staat om de principes en uitgangspunten van Good Governance binnen de Raad van Toezicht te ontwikkelen en te bewaken.
 • Kennis van en ervaring met vastgoed in de ouderenzorg is een pre.
   

Aanstelling en honorering

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt bij (her)benoeming diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, toezichthoudende ervaring, leeftijd, regionale binding in het team betracht. De Raad van Toezicht streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling.

De aanstelling van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar, maar een korter commitment is nadrukkelijk bespreekbaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht valt binnen de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens en past binnen de normen van de NVTZ.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór 30 april) te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en uw motivatie.

Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-51060026). Het emailadres voor deze vacature is DSV@gsearch.nl.

 

Top