Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Twee leden Raad van Toezicht Stichting CAV Zoetermeer

Twee leden Raad van Toezicht Stichting CAV Zoetermeer

Strategisch, energiek, bedrijfsmatig en innovatief

Stichting CAV, ontstaan in 1968, is een maatschappelijke onderneming in het publiek domein van armoedebestrijding en schulphulpverlening.

Organisatie

CAV werkt met meer dan 100 (HBO en academische opgeleide) professionals landelijk aan:

 • Beschermingsbewind.
 • Curatele.
 • Mentorschap.
 • Inkomens- en budgetbeheer.
 • Personal Organizing.
 • Levenstestament en testamentair bewind.
 • Schuldsanering (MSNP+WSNP).

Daarnaast is CAV bestuurder van Stichting Lift, een interventieprogramma voor een duurzame leefstijl.

Het doel is om de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de zelfregie van mensen te bevorderen. Onder de huidige bestuurlijke aansturing groeit de organisatie snel en laat goede bedrijfsresultaten zien. CAV staat voor maatschappelijk rendement: de organisatie is gezond, innovatief, en heeft ambitie, denkkracht en een sterke klantfocus. Zij doet dit o.a. door haar productfolio te verbreden en een sterk accent te leggen op preventie: voorkomen van schulden.

Het meerjaren visiedocument Ondernemen, innoveren en groeien 2020-2024 geeft de koers helder en transparant weer. Met deze visie is CAV één van de meest vooraanstaande aanbieders van Nederland geworden in het publiek domein van armoedebestrijding en hulpverlening.

CAV legt de focus met name op innovatie en wil zich nog meer profileren als opiniemaker en door beïnvloeding het verschil laten zien tussen traditionele bewind voering en financiële zorgverlening. CAV heeft haar statutaire zetel in Zoetermeer en werkt vanuit zeven vestigingen. De omzet bedraagt circa € 7 miljoen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is, conform de statuten, belast met het toezicht op het bestuur van zowel Stichting CAV als Stichting Lift. De RvT heeft onder meer als taak: het werkgeverschap van het bestuur; het toezicht en de controle op het bestuur, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. De RvT kent drie kerncommissies: auditcommissie, innovatiecommissie en remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht bestaat statutair uit vijf leden. Op dit moment bestaat de Raad uit drie leden en men is op zoek naar twee aanvullende leden, met aandachtsveld marketing/innovatie en financiën/bedrijfsvoering. Na de werving worden de statuten aangepast en zal de Raad van Toezicht uit vier leden bestaan.

De RvT opereert vanuit een collectieve en integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn in gezamenlijkheid een bijdrage te leveren aan de organisatie. Bij vervulling van de vacatures dienen de volgende specifieke deskundigheden binnen de RvT aanwezig te zijn:

 • Financieel en Economisch.
 • Sociaal ondernemer.
 • Personeel en sociale verhoudingen.
 • Bedrijfskundig en organisatorisch.
 • Bestuurder in het publieke domein.

Algemene profieleisen

De algemene profieleisen qua kennis, vaardigheden en houding voor elke toezichthouder zijn:

 • Toezicht willen en kunnen houden in een afgewogen mix van distantie en betrokkenheid.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht hebben in de eisen die worden gesteld aan een (MKB) organisatie inzake kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit.
 • Het vermogen om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en het vermogen om het algemene beleid te toetsten.
 • Vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Over voldoende tijd en energie beschikken om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Academisch werk- en denkniveau met algemene bestuurlijke kwaliteiten.
 • Onderschrijft de doelstellingen van de organisatie; is sterk reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en is bereid tot evaluatie en transparantie.

De samenwerking tussen het bestuur en de RvT is van groot belang. De leden van de RvT en de bestuurder van CAV zijn gedreven personen: ze communiceren open op de inhoud, hebben respect voor ieders rol en nemen hun verantwoordelijkheid serieus.

Lid Raad van Toezicht met aandachtsveld Innovatie en sociaal ondernemen

 • U bent een sociaal (maatschappelijk) ondernemer en kent vanuit ervaring en vakkennis complexe dienstverlenende markten en weet ontwikkelingen te vertalen naar proactief beleid voor CAV.
 • U bent een strategisch marketeer en kan op basis van relatief beperkte informatie onderstromen en patronen duiden en u kunt deze vertalen naar het werkveld.
 • U denkt innovatief in businessmodellen, sociaal rendement en maatschappelijk toegevoegde waarde.
 • U bent innovatief, een out of the box denker en u heeft visie op de ontwikkelingen in de maatschappij en weet dat te vertalen naar de schuldhulpverlening.
 • Actuele en relevante kennis en/of ervaring in het gemeentelijke domein is een pre.
 • U bent procesmatig sterk, verbindend en communicatief ingesteld.

Lid Raad van Toezicht met aandachtsveld Bedrijfseconomie, ICT en bedrijfsvoering

 • U heeft inzicht in de ontwikkelingen van de financiering van de financiële zorgverlening (o.a. bewind voering, budgetbeheer, mentorschap, curatele, MSNP, WSNP, faillissementen) in het algemeen en u vertaalt de implicaties naar de organisatie.
 • U heeft kennis van en ervaring met risicobeheersings- en controlesystemen, strategische investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen.
 • U heeft uitgebreide kennis en ervaring met digitalisering en actuele ICT ontwikkelingen
 • U heeft ruime bedrijfseconomische ervaring op directie- of bestuursniveau.
 • U beschikt over een relevant en actief netwerk voor CAV en het is een pre als u werkervaring heeft of heeft opgedaan in het gemeentelijke domein.

Honorarium

De honorering van de leden van de RvT is door de RvT vastgesteld met inachtneming van de geldende normen in het werkveld van de Stichting CAV. De honorering bedraagt circa € 6.000 (inclusief. BTW). Er zijn zes plenaire vergaderingen per jaar.

Procedure

De kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search. Op 28 mei vanaf 16.00. vinden de gesprekken bij Stichting CAV plaats. We streven ernaar om de procedure vóór 1 juli 2020 af te ronden.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en uw motivatie. U kunt uw brief en cv mailen naar CAV@gsearch.nl.

Wij ontvangen uw reactie graag vóór 15 mei 2020. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 - 51 06 00 26).

Top