Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Raad van Bestuur (voorzitter en lid) Stichting Valkenhof

Raad van Bestuur (voorzitter en lid) Stichting Valkenhof

Strategisch, energiek, richtinggevend, inspirerend

Valkenhof is een zeer sfeervolle, professionele en gezonde zorgorganisatie met het hart op de juiste plek.

De medewerkers staan echt voor een ieder klaar om goede zorg te leveren op een gastvrije, gemoedelijke en typische Brabantse wijze. Valkenhof is zorg met een zachte g en wordt zeer gewaardeerd door cliënten en mantelzorgers. 
Stichting Valkenhof is een middelgrote organisatie (€ 48 miljoen, 1.000 medewerkers en 500 vrijwilligers) in de ouderenzorg in de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende (Zuidoost Brabant). Valkenhof biedt een breed en divers palet van diensten aan en heeft een sterke regionale positionering en focus. 
De stichting heeft zes locaties en twee dagcentra en levert intra- en extramurale zorg waaronder psychogeriatrie, geriatrische revalidatiezorg, behandelcentra, wijkverpleging en heeft een opleidingsfunctie. 
De organisatie kende tot 2019 een eenhoofdig bestuur. Door ziekte en overlijden van de bestuurder heeft de huidige directie, bestaande uit twee personen, het bestuur tijdelijk waargenomen. De beide leden van dit waarnemend bestuur gaan per 1 oktober 2020 met pensioen. 
Gezien de actuele ontwikkelingen in het externe veld en de huidige interne ontwikkelingen heeft de Raad van Toezicht in overleg met verschillende gremia in de organisatie besloten om een tweehoofdige Raad van Bestuur te werven. 

De opdracht voor de organisatie de komende jaren
 

 • De externe positionering van Valkenhof dient gewogen te worden met als resultaat in 2021 een vernieuwd strategisch plan voor de komende jaren, dat kan steunen op draagvlak binnen Valkenhof en bij de externe stakeholders. In een context waarbij dubbele vergrijzing, het tekort aan arbeidskrachten en een verzwaring van de zorgzwaarte de trend is, zal de strategie innovatief, slim en met visie op zorg en maatschappij vormgegeven moeten worden. 
 • Het ondernemerschap stimuleren met extra kleur en inhoud. Het is de ambitie om ontwikkelingen in de omgeving, anders dan gebruikelijk, ook buiten de eigen kaders durven te vertalen. Het stimuleren van vernieuwende activiteiten van eenieder, alsook het enthousiasmeren voor ondernemerschap op het eigen vakgebied, moet de kracht worden. Hierdoor worden kansen in samenwerken gezien om de eigen doelen beter te realiseren. 
 • De interne beweging dient geborgd te worden. Het traject om bij management en staf de eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap en gedelegeerde verantwoordelijkheden te bevorderen, is ingezet. Er wordt door het huidige bestuur veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van het management op basis van vertrouwen, delegeren, faciliteren en aanspreken op verantwoordelijkheden en resultaten. Het management is enthousiast over deze ingezette koers en werkt met ambitie en energie om zich hierin verder te ontwikkelen en hieraan een bijdrage te kunnen leveren. 
 • De organisatie is financieel stabiel (RAK 11,7 mio, current ratio 1,9, solvabiliteit 30,7%) en er is een kwalitatieve vastgoedportefeuille, maar gezien alle ontwikkelingen is het van groot belang dat er strak aan de wind gezeild wordt qua financiën. De organisatie heeft kennis nodig omtrent zorgfinanciering en hoe daarin strategisch en doelgericht te acteren. 

Raad van Bestuur 

Voorzitter en lid zullen elkaar in de eerste plaats goed moeten verstaan als mens en als professionele bestuurder. Houding en gedrag zijn complementair, terwijl kennis en vaardigheden kunnen verschillen maar elkaar ook kunnen aanvullen. Als team vormen ze het koppel dat bij uitstek waarde toevoegt aan de bestuurlijke en organisatorische processen en medezeggenschap. Ze stimuleren samenwerking en vertonen hierin voorbeeldgedrag. De Raad van Bestuur is als geheel verantwoordelijk voor goed bestuur en good governance binnen Valkenhof. De nadruk ligt als team op eenduidige sturing op proces, inhoud en resultaat. Men ondersteunt elkaar, spreekt elkaar aan op de genoemde aspecten en vult elkaar aan op ieders domein. 

De competenties, vaardigheden en houding waaraan de Raad van Bestuur als geheel dient te voldoen zijn: 

 • Academisch denkniveau, waarvan de opleidingsachtergrond van de leden varieert: één van de leden van de Raad van Bestuur heeft een financieel/bedrijfsvoering profiel en één een meer specifiek zorginhoudelijk profiel. 
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring bij tenminste één van de leden, mogelijk in combinatie met aantoonbare management/directie-ervaring in een complexe organisatie. 
 • Kennis en ervaring met procesmanagement en met (cultuur)veranderingstrajecten. 
 • Affiniteit met zorgtechnologie. 
 • Als team kunnen werken en inspirerend voorbeeldgedrag tonen in samenwerking. 
 • Integer en dit laten zien in respectvol, eerlijk en betrouwbaar handelen. 
 • Financieel sterk onderlegd, weten waar kansen en bedreigingen in de financiering zitten en wat dat op korte, middellange en lange termijn betekent. 
 • De drive hebben om vernieuwing te stimuleren, een stimulerende leeromgeving te creëren en anderen te motiveren tot innovatief gedrag. 
 • Het kunnen anticiperen op belangrijke ontwikkelingen in het netwerk en samenwerkingsverbanden aangaan waardoor de organisatie haar doelen beter kan bereiken. 
 • Weet commitment te creëren in de organisatie door een aansprekende visie neer te zetten, plannen en doelen te stellen en hier consequent naartoe te werken. 
 • Draagt zorg voor een goed communicatieklimaat in de organisatie, maakt complexe onderwerpen begrijpelijk voor iedereen. Gebruikt taal die aansluit bij de boodschap en doelgroep, gebruikt geen onnodig vakjargon. 
 • Werkt goed samen met de medezeggenschapsorganen, is transparant en informeert tijdig en accuraat. 
 • Heeft aantoonbare kennis van, ervaring met en inzicht in de rollen van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en is bekend met good governance. 
 • Is in de interactie met de Raad van Toezicht transparant, eerlijk, en toont respect wat kenmerkend is voor de persoonlijke verhoudingen. 

Procedure 

Werving van beide leden vindt tegelijkertijd en gecombineerd plaats, omdat de sleutel van het succes in de teamsamenstelling van de Raad van Bestuur zit. Er is besloten om te adverteren met een algemeen profiel, dit in hechte samenspraak met Ondernemingsraad en Cliëntenraad om de kans op een goede combinatie van persoonlijkheden, kennis en ervaring zo groot mogelijk te maken. 

In de werving wordt veel aandacht en effort gestoken in het verwacht samenspel binnen de Raad van Bestuur. Daarnaast is de samenwerking met de Raad van Toezicht voor potentiële kandidaten van groot belang. De Raad van Toezicht van Valkenhof is stabiel, communiceert open, met respect voor ieders rol, heeft humor en reflectief vermogen. Zij neemt haar verantwoordelijkheid serieus en wil zeer zorgvuldig te werk gaan. 

De kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search te Dordrecht. De oriënterende gesprekken vinden plaats op 26, 27 en 28 mei 2020. We streven ernaar om de procedure vóór 1 juli 2020 af te ronden. 

De organisatie biedt 

Deze mooie organisatie biedt twee boeiende, uitdagende posities om de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de vigerende Wet Normering Topinkomens 2 (klasse IV). 

Reageren 

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en uw motivatie. 

U kunt uw brief en cv mailen naar Valkenhof@gsearch.nl

Wij ontvangen uw reactie graag vóór 25 mei 2020. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 - 51 06 00 26). 

 

Top