Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Voorzitter Raad van Bestuur De Lelie Zorggroep

Voorzitter Raad van Bestuur De Lelie Zorggroep

Kerncompetenties: Boegbeeld, verbindend, oprecht

Organisatie

Lelie zorggroep is een grote zorgorganisatie (omzet ruim 120 miljoen, 3.000 medewerkers), die ontstaan is na een bestuurlijke fusie van een aantal christelijke zorgorganisaties. De organisatie bestaat uit de divisies Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn, Agathos Thuiszorg en Curadomi. Lelie zorggroep hanteert voor haar identiteit een regenboogmodel, waarbinnen divisies participeren die in identiteit van elkaar verschillen. Lelie zorggroep wil op deze wijze ruimte bieden om betekenisvol invulling te geven aan de identiteit die door de cliënt en medewerker gewenst wordt.  De koers is erop gericht om Lelie zorggroep op lange termijn te positioneren als een christelijke en maatschappelijke organisatie voor kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een complexe zorgvraag. Ze opereert op het gebied van specialistische zorg, woon- en thuiszorg.

In de jaren 2015/2016 zijn er keuzes gemaakt die een duidelijke impact hebben gehad op de organisatie. Deze gebeurtenissen hebben er voor gezorgd dat de organisatie zich verdiept heeft in de besturingsfilosofie en de uitwerking hiervan in de structuur en de manier van werken met elkaar. Er zijn inmiddels tal van veranderingen ingezet, onder andere door zich meer te richten op de kernfuncties en -gebieden van de organisatie.  Er wordt veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de zorg en de medewerkers. Onder leiding van de huidige bestuurder is de organisatie weer in rustiger vaarwater gebracht. In de nabije toekomst zal een herijking van het vastgoed en ict-beleid plaats vinden en hebben financiële maar ook de andere (zorg)inhoudelijk dossiers nog steeds veel aandacht nodig.

Raad van Bestuur

Lelie zorggroep beschouwt haar protestants-christelijke karakter als belangrijke waarde in haar functioneren. Van de nieuwe bestuurder wordt daarom verwacht dat hij/zij intrinsiek hierop aansluit en waarderend en actief bijdraagt aan het vertalen van deze waarden in strategie en handelen.  De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de zorg en dienstverlening aan cliënten.  De Raad van bestuur acteert als een collegiaal bestuur en opereert op basis van principes van consensus en collegialiteit. De Raad van Bestuur bestaat uit twee statutaire leden: een te werven inhoudelijk lid (innovatie, onderzoek en excellente zorg) en het huidige lid (bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling).De overige criteria voor portefeuilleverdeling zullen nog nader  in onderling overleg gespecificeerd moeten worden.

De inhoudelijk portefeuille heeft een cruciale positie binnen Lelie zorggroep. Naast de brede collegiale verantwoordelijkheid van deze bestuurder, wordt er een nadrukkelijke bijdrage verwacht in de inhoudelijke en strategische koers van de organisatie. De  Raad van Bestuur vertaalt de gekozen strategie en maakt deze toepasbaar voor de zorgmedewerkers op alle niveaus’ s van de organisatie. Het leggen van verbindingen is daarvoor van cruciaal belang. Het professionaliseren van de zorgkolom en het daarbij centraal stellen van de cliënten en de mantelzorgers verdient een sterke aandacht.

Profiel  Voorzitter Raad van Bestuur
 

 • De voorzitter vervuld zijn/haar rol als boegbeeld en voorzitter vanuit de protestantse christelijke waarden met een sterke intrinsieke motivatie.
 • Heeft bestuurlijke ervaring in complexe organisaties, bij voorkeur in de VVT.
 • Hij/zij is een strategisch denker, zorginhoudelijk  zeer goed onderlegd, heeft  kennis van kwaliteit en kwaliteitssystemen en beschikt over een academische gezondheidszorg gerelateerde vooropleiding.
 • Heeft een brede ervaring met project- en verandermanagement; wil zich voor langere tijd aan de organisatie verbinden. Hij/zij stimuleert innovatie  en zorgt ervoor dat dit aangesloten blijft bij de interne ontwikkelingen.
 • Beschikt over relevante kennis van de (specialistische) zorg in de sector en komt mede op basis van maatschappelijke trends en ontwikkelingen  tot een geïntegreerd  toekomstbeeld van kansen voor de eigen organisatie.
 • Beschikt over een relevant netwerk op zorginhoudelijk terrein (ketenpartners, ziekenhuizen en andere aanbieders in de zorg) en heeft bewezen snel relevante netwerken en relaties voor de organisatie op te bouwen.

Persoonskenmerken
 

 • Een authentiek bestuurder met empathisch vermogen om de organisatie met zijn/haar collega bestuurder naar de volgende fase te brengen.
 • Hij/zij is een verbindend leider die werkt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid vanuit een heldere taak en opdracht en voelt zich gedreven om als boegbeeld van de organisatie een inspirerend voorbeeld te zijn.
 • Lelie zorggroep vraagt om een zichtbare leider; neemt verantwoordelijkheid en legt verantwoordelijkheid af voor acties van zichzelf, medewerkers en organisatie.
 • Hij/zij staat voor de rol en taak, is een rolmodel voor anderen qua betrouwbaarheid, integriteit en is gezaghebbend.
 • Maakt zijn/haar motieven voor belangrijke beslissingen inzichtelijk en werkt op effectieve wijze samen aan het gezamenlijk resultaat, hecht aan medezeggenschap en deelt kennis en ervaring

Procedure

Wij verzoeken voor 1 december 2017 uw reactie kenbaar te maken of u opteert voor de positie van voorzitter Raad van Bestuur.  Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het  belangrijk dat de kandidaat goed inzicht geeft in huidige en vorige functies en nevenfuncties: u kunt rekenen op een zorgvuldige en prudente beoordeling van uw sollicitatie en de terugkoppeling daarover.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij u  te reageren, met toezending van uw cv en motivatie. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Hanneke Houtzagers (06-5106 0026)

Deze procedure is door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top