Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad Commissarissen Woongenoot

Lid Raad Commissarissen Woongenoot

Zorginhoudelijk, ondernemend en volkshuisvesting

1. Woongenoot

WoonGenoot is een Nijmeegse woningcorporatie die haar bewoners kwaliteit en ruimte biedt. Zij luistert naar de wensen en speelt hierop in. De medewerkers werken samen met onze bewoners en belanghouders aan sterke buurten en wijken. WoonGenoot verhuurt ruim 1.700 woningen en andere verhuureenheden in Nijmegen. Kenmerkend voor WoonGenoot is nabijheid ten opzichte van de huurders. Het directe contact en de kennis van de klant, het complex en de wijk waarin men woont, is daarbij essentieel.

De missie van WoonGenoot is: ”WoonGenoot is een actieve, klantgerichte en financieel gezonde organisatie die de stad Nijmegen voorziet in betaalbare huisvesting voor mensen die door financiële, sociale en/of andere beperkingen onvoldoende in staat zijn daarin zelf te voorzien”.

In de visie van WoonGenoot wordt naast het belang van individuele woonwensen en leefbaarheid in buurten, betaalbaarheid van woningen en duurzaamheid nadruk gelegd op het belang van samenwerking met onze partners van wonen, welzijn, zorg en de gemeente. Kijk voor meer informatie op woongenoot.nl

2. De Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC werkt binnen de Aedescode en hanteert voor de inrichting van de bestuurlijke organisatie de Governance Code Woningcorporaties. De Raad bestaat uit vijf personen. Betrokkenheid, verantwoordelijkheid, teamgeest en integriteit staan hoog in het vaandel. Bij de invulling van de vacature wordt gekeken naar specifieke discipline en deskundigheid van de individuele leden van de Raad in relatie tot de toegevoegde waarde aan het team als geheel: de leden van de RvC hebben samen een collectieve verantwoordelijkheid.

De RvC kijkt bij de samenstelling in eerste instantie naar de benodigde kwaliteitseisen / expertise en streeft daarnaast naar een evenwichtige opbouw wat betreft diversiteit (man/vrouw verhouding, leeftijdsopbouw, autochtone/allochtone achtergrond, enz.). Vooral vrouwen worden daarom van harte uitgenodigd te reageren.

3. Algemeen Profiel

Basisvereisten die gelden voor alle leden van de RvC:

 • Houdt zich met inachtneming van de eigen rol bezig met missie, visie en strategie van de corporatie en de vertaling ervan in de praktijk.
 • Stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevante (beleids-)ontwikkelingen en kansen in de (lokale) context van de corporatie.
 • Toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevante ontwikkelingen en signaleert afwijkingen.
 • Fungeert als werkgever voor de bestuurder en besluit in die hoedanigheid over de honorering van de bestuurder
 • Fungeert als klankbord voor de bestuurder.
 • Monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie.
 • Is aanspreekbaar voor stakeholders.
 • Onderhoudt voeling met de werkorganisatie door het voeren van één op één gesprekken met het bestuur, het onderhouden van contact met OR, managementteam, huurders(vereniging) en andere belanghebbenden.
 • Onderhoudt extern contact met stakeholders (in de omgeving en elders) en legt aan hen verantwoording af over de invulling van de toezichthoudende rol zowel ten aanzien van de organisatie als de bestuurder.
 • Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

Expertisegebieden binnen de RvC
Ten aanzien van de expertisegebieden geldt dat de RvC als collectief moet beschikken, dus aanwezig bij minimaal één van de leden, over deskundigheid op de volgende gebieden:

Volgens geschiktheidsmatrix Autoriteit Woningcorporaties:

 • Governance
 • Volkshuisvestelijk en maatschappelijk
 • Vastgoedontwikkeling en -beheer
 • Financiën en control
 • Juridische zaken

4. Profiel nieuw lid (expertise volkshuisvesting en maatschappelijk)

November 2020 zal de voorzitter van de RvC van WoonGenoot conform het aftreedschema de RvC verlaten. De rol van voorzitter zal door een lid van de RvC worden overgenomen. Wel zal er een nieuw lid voor de RvC worden geworven. 
Het nieuwe lid beschikt over een expertise op het gebied van volkshuisvesting en maatschappelijk en heeft daarnaast bij voorkeur kennis en/of ervaring met zorg of vanuit het sociaal domein.

Voor dit profiel zoeken wij een lid RvC dat beschikt over:

 • Kennis van en/of ervaring met wonen en zorg.
 • Kennis van de (lokale) woningmarkt en bij voorkeur de regionale corporatiesector.
 • Kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgave van de woningcorporatie.
 • Kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving zoals de Woningwet (kerntaken, doelgroepen, e.d.) en deze weet te koppelen aan de koers van WoonGenoot.
 • Kennis van belanghebbenden zoals huurders, gemeente(n), andere maatschappelijke organisaties en externe toezichthouders en wanneer deze te informeren en te betrekken.
 • Ervaring binnen het brede zorgveld (ouderenzorg, thuiszorg i.v.m. langer thuis wonen, begeleid wonen, welzijn, enz).
 • Binding c.q. affiniteit heeft met de stad Nijmegen, bij voorkeur kennis van de bestuurlijke context en de lokale volkshuisvestelijke opgave.

Gewenste Competenties:

 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgeving)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Vakinhoudelijke kennis en visie
 • Zelfreflectie

(zie voor uitwerking: Bijlage 1 bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015)

Onverenigbaarheden
Ten einde belangenverstrengeling te voorkomen, mag het werk van een commissaris niet conflicteren met zijn/haar eigen werkzaamheden of nevenfuncties. Voor onverenigbaarheden verwijzen wij u naar de desbetreffende artikelen in de Woningwet (artikel 30).

Honorering
Een lid van de Raad van Commissarissen ontvangt voor de werkzaamheden een vergoeding. Deze honorering is overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de beleidsbepalingen die voor de sector van toepassing zijn.

Procedure
Wordt nog nader vastgelegd.

Deze vacature zal begeleid worden door:
drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers
houtzagers@gsearch.nl
078 - 6330 560
06 - 51 06 00 26

Top