Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgspectrum Het Zand

Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgspectrum Het Zand

Innovatie, Zorginhoud, Strategie

Zorgspectrum Het Zand (ZHZ) is een middelgrote zorgorganisatie (50 miljoen, circa 1.000 medewerkers, 650 vrijwilligers) in de regio Zwolle, en biedt ondersteuning aan mensen in een kwetsbare fase in hun leven.

ZHZ biedt intramurale zorg op zes locaties in Zwolle, Wijhe, Heino, Nieuwleusen en Staphorst. De organisatie hanteert als kernwaarden aandacht, respect en betrouwbaar en is gespecialiseerd in beschermende woonomgevingen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en dementie. Daarnaast beschikt ZHZ over zelfstandige woonappartementen, een revalidatieafdeling en een hospice en levert verschillende vormen van zorg: intra- en extramurale langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ), eerstelijnsverblijf (ELV) vanuit de Zvw en dagbesteding, respijtzorg vanuit de Wmo.

Na de reorganisatie (2017) werkt Zorgspectrum Het Zand aan een duurzaam gezonde organisatie en is ZHZ weer aan het bouwen. De exploitatie is gezond en de organisatie staat weer op de rails en richt zich op inhoud en proces. De pijlers van het visietraject Goed Leven, Mooi Werk, Financieel Gezond worden in de komende periode in sterke samenhang uitgewerkt en vormgegeven.
Zie ook www.hetzand.nl. en www.hetzand.nl/over-ons/kwaliteit.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het Bestuur de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. De Raad vervult de rol van werkgever; daarnaast vervult hij de klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. De relatie Raad van Toezicht en Bestuur wordt ervaren als transparant, betrokken, open en opbouwend.

De Raad streeft ernaar dat bij de vervulling van vacatures de leden gezamenlijk de verschillende aandachtsgebieden voldoende bestrijken:

Bestuurlijk aandachtsgebied gericht op strategie, beleid, governance en representatie.

 • Zorginhoudelijk aandachtsgebied betreffende de VVT-sector gericht op kwaliteit van zorg en ondersteuning.
 • Het financieel-economisch aandachtsgebied gericht op financiën, risicomanagement, planning en control.
 • HRM, ICT, medezeggenschap, communicatie en innovatie.
 • Innovatie, trends in de zorg en duurzaamheid in brede zin.

Algemene profieleisen die qua kennisvaardigheden en houding voor elke toezichthouder gelden, zijn:

Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde aangelegenheden en om het algemeen beleid te toetsen.

 • Wijs en constructief in de verhouding Bestuurder - Toezichthouder met een afgewogen balans tussen de mix van distantie en betrokkenheid.
 • Integer, verantwoordelijk en inzicht in de eisen die worden gesteld aan de organisatie inzake kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit.
 • Vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van ZHZ.
 • Onafhankelijk waardoor er zonder last of ruggenspraak kan worden opgetreden.
 • Academisch werk- en denkniveau met algemene bestuurlijke kwaliteiten.
 • Onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code; sterk reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en bereidheid tot evaluatie en transparantie met betrekking tot Governance.

Specifieke profiel eisen Lid Raad van Toezicht
 

 • Een strategisch denker zowel qua proces als inhoud met ruime ervaring in de zorgsector.
 • Aantoonbare kennis en of ervaring inzake innovaties en ontwikkelingen in de zorg b.v. op het gebied van samenwerkingsverbanden, ketenzorg en toepasbare technologische ontwikkelingen.
 • Een van buiten naar binnen denker die interesse heeft in trends en deze kan vertalen naar de gezondheidszorg en op waarde weet te schatten in termen van rentmeesterschap, duurzaamheid en toekomstbestendig ondernemen in de zorg.
 • Alhoewel out of the box denken haar/zijn kracht is, heeft het lid tegelijkertijd oog voor praktische consequenties en implementatierisico.
 • Als persoonlijkheid aanvullend zijn op de teamleden met het vermogen te beschouwen om zo bij te dragen aan een gedegen besluitvorming.

Aanstelling en honorering

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt bij (her) benoeming diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, toezichthoudende ervaring, leeftijd, regionale binding in het team betracht. De Raad van Toezicht streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling.

De aanstelling van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht valt binnen de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens en past binnen de normen van de NVTZ.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek op kantoor bij Governance Search te Dordrecht. De oriënterende gesprekken vinden plaats op dinsdag 14 en woensdag 15 april.

Op maandag 20 april (vanaf 14 uur) vinden de gesprekken met de selectiecommissie plaats bij ZHZ. De adviesgesprekken vinden plaats in de laatste week van april. Er wordt gestreefd naar een benoeming per 1 juni 2020.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór vrijdag 10 april) te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en uw motivatie.

Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-51 06 00 26). Het emailadres voor deze vacature is hetzand@gsearch.nl.

 

Top