Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Directeur-Bestuurder Woningstichting Tubbergen

Directeur-Bestuurder Woningstichting Tubbergen

Realistisch, ontwikkelkracht en visie

Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en goede woningen voor haar doelgroep. Wij zijn een sterk lokaal verankerde corporatie in de gemeente Tubbergen. Met ongeveer 1.000 woningen zijn wij de enige sociale verhuurder in de gemeente Tubbergen.

Wij kennen onze huurders, hebben contact met de belangrijkste stakeholders en weten wat er in ons werkgebied speelt. Naast de inwoners uit Tubbergen zien wij ook een toename van andere groepen huurders in onze woningen, zoals huurders die voorheen een beroep konden doen op verzorgingshuizen, huurders die wonen onder begeleiding, en huurders van buiten de gemeentegrenzen. Al deze huurders zijn welkom. Woningstichting Tubbergen biedt hen goede en duurzame woningen met een hoge kwaliteit en een betaalbare huurprijs. Kijk voor meer informatie op www.wstubbergen.nl

Belangrijkste opgave

De nieuwe directeur-bestuurder staat naast het continueren van de lijn die de afgelopen jaren is ingezet voor een uitdagende rol. Hij of zij kan aan de slag met de volgende opgaves:

 1. Invulling geven aan onze maatschappelijke opgave door een gerichte samenwerking met externe partijen.
 2. Aansluiting zoeken bij en houden met diverse groepen huurders nu en in de toekomst.
 3. Omgang met (toekomstige) krimp, en de gevolgen die dat bijvoorbeeld heeft op het behoud van leefbaarheid in de dorpen.
 4. Het door ontwikkelen van de organisatie, de medewerkers en het managementteam.
 5. Ervoor zorgen dat de kleine werkorganisatie efficiënt kan blijven opereren, onder andere door het verder verbeteren van de planning & control cyclus

Plaats in de organisatie

De directeur-bestuurder:

 1. Legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
 2. Is voorzitter van het Managementteam.
 3. Is de directe gesprekspartner voor de Ondernemingsraad.
 4. Is de directe gesprekspartner van de stakeholders o.a. Gemeente, Huurdersvereniging, Zorginstellingen.

Profiel

De nieuwe directeur-bestuurder is het gezicht van de organisatie en verantwoordelijk voor de algemene leiding en doorontwikkeling van de organisatie. Hij/zij is een motiverend leider, die goed en open communiceert, luistert, gevoel heeft voor menselijke verhoudingen en die samenhang en openheid in de organisatie voorstaat en actief uitdraagt.

Hij/zij werkt met hart voor haar huurders en de volkshuisvesting. Samen met de medewerkers, de Huurdersvereniging, stakeholders en de Raad van Commissarissen geeft de directeur-bestuurder vorm en uitvoering aan de strategische visie. Hij/zij zorgt voor de (financiële) continuïteit en het maatschappelijk ondernemerschap van de organisatie; ziet kansen en denkt in mogelijkheden en grijpt die ook aan; vertaalt externe ontwikkelingen en signalen naar de organisatie van Woningstichting Tubbergen. Daarnaast draagt hij/zij zorg voor de externe vertegenwoordiging van de organisatie bij diverse stakeholders zoals de Autoriteit Woningcorporaties, WSW, de gemeente

Tubbergen, Twente en daarbuiten. Operationeel geeft de directeur-bestuurder directe leiding en uitvoering aan de bedrijfsvoering (Financiën, ICT en HRM).

Functie eisen

 • Je beschikt over ruime leidinggevende ervaring. Jouw stijl kenmerkt zich als verbindend, gericht op ontwikkeling, faciliterend, kritisch en sturend waar nodig.
 • Je beschikt over kennis en ervaring met volkshuisvesting en hebt zicht op de thema’s die nu en in de toekomst van belang zijn voor Woningstichting Tubbergen en sociale verhuur in een plattelandsgemeente, zoals bijvoorbeeld betaalbaarheid, passend wonen, beschikbaarheid en duurzaamheid.
 • Je bent een maatschappelijk ondernemer die proactief samenwerkt en continu de verbinding zoekt met de belanghouders en samenwerkingspartners waaronder de Huurdersvereniging, de Gemeente, en andere maatschappelijke partners zoals collega corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen. Je staat niet boven de partijen maar ertussen. Je zorgt voor een heldere positionering van Woningstichting Tubbergen binnen de gemeentelijke en regionale samenwerkingsverbanden, maakt gemakkelijk verbindingen en brengt bij voorkeur een regionaal netwerk mee.
 • Je hebt ervaring met het door ontwikkelen van medewerkers en MT leden en geeft ruimte om het beste in elkaar naar boven te brengen.
 • Je beschikt over een stevige (generalistische) kennis van de gebieden Vastgoed, Wonen en Financiën, bent sterk in bedrijfsvoering en bent in staat om mogelijke risico’s in kaart te brengen en alert te managen.
 • Je beschikt over (volkshuisvestelijke) visie en kunt die vertalen naar gerichte doelen voor de organisatie Je onderzoekt continu de kansen en bedreigingen die zich op (middel)lange termijn voordoen.
 • Je beschikt over HBO / academisch werk- en denkniveau.

Competenties*

 • Authenticiteit
 • Besluitvaardig
 • Integriteit en moreel besef
 • Leiderschap
 • Maatschappelijke (omgeving)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Overtuigingskracht
 • Resultaat- en klantgericht
 • Samenwerkingsvermogen
 • Visie
 • Zelfreflectie

* (zie voor uitwerking competenties: Bijlage 1 bij artikel 19 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015)

Arbeidsvoorwaarden en duur van het contract

De directeur-bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd (conform de huidige wetgeving).

Het betreft een arbeidsovereenkomst op basis van maximaal 32 uur.

Het salaris is gebaseerd op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2016. Het maximale jaarsalaris is all-in (dat is inclusief bijvoorbeeld de kosten van pensioenregeling en onkostenvergoeding).

De bezoldigingsklasse is B.

Onverenigbaar

Hierbij verwijzen wij naar de (herziene) Woningwet waaronder artikel 25, vierde lid en artikel 3 lid 10 van de AEDES Governance Code

Procedure

De procedure wordt begeleid door Hein van Haastert. De procedure is als volgt:

 • U Kunt uw brief en cv tot en met zondag 26 januari mailen naar welkom@van-haastert.nl
 • 1 gespreksronde met Hein van Haastert (29 en 30 januari)
 • 2e gespreksronde met de remuneratiecommissie (voorzitter en lid RvC Woningstichting Tubbergen)(12 februari)
 • 3e gespreksronde: 2 gesprekken, te weten met de RvC en adviescommissie (die bestaat uit leden van de OR en het MT)(19 februari)
 • Optioneel assessment
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en voorgenomen benoemingsbesluit
 • Procedure bij de Autoriteit Woningcorporaties / verkrijgen positieve zienswijze
 • Benoeming
Top