Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Voorzitter Raad van Commissarissen De Goede Woning

Voorzitter Raad van Commissarissen De Goede Woning

Wijs, verbindend, betrokken, realistisch en nuchter

De Goede Woning beheert circa 6.300 VHE in Zoetermeer. De missie van De Goede Woning is: het bieden van een passend (t)huis voor mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien.

Organisatie

De corporatie heeft vier strategische doelen geformuleerd: een passend (t)huis, prettig wonen in de wijk, wooncomfort en kwaliteit van service. De ondernemersstrategie geeft richting aan de ambitie van DGW om zich als ontwikkelende corporatie te profileren.

De Goede Woning telt circa 65 medewerkers en wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. De corporatie werkt nauw samen met diverse belanghouders waaronder natuurlijk de huurdersvereniging In De Goede Woning (IDGW).

Daarnaast hecht DGW aan een goede samenwerking  met collega corporaties en ketenpartners in de regio.Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de corporatie: www.dgw.nl.

Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC bestaat uit vijf leden. Bij de samenstelling van de RvC wordt rekening gehouden met de algemene bestuurlijke kwaliteit, affiniteit met de doelstellingen van De Goede Woning, waaronder volkshuisvesting en met de spreiding van de daarbij noodzakelijke deskundigheid en achtergronden.

De RvC heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij de corporatie. Tevens staat zij de directeur-bestuurder met raad terzijde en oefent als werkgever goed werkgeverschap uit ten aanzien van de directeur-bestuurder. De RvC werkt met drie commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Investeringscommissie.

De Raad functioneert conform de (herziene) Woningwet, de statuten van de Stichting en het reglement van de RvC. De Goede Woning is lid van de koepelorganisatie Aedes. Zij hanteert de Governancecode zoals die door Aedes is vastgesteld. De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging Toezicht Woningcorporaties (VTW).

De RvC van De Goede Woning kent de volgende expertisegebieden:

 • volkshuisvestelijk

 • financieel-economisch

 • juridisch

 • onderhoud, portefeuille management en vastgoedontwikkeling

 • organisatorisch/bestuurlijk.

De RvC kijkt bij de samenstelling in eerste instantie naar de benodigde kwaliteitseisen/ expertise en streeft daarnaast naar een evenwichtige opbouw wat betreft diversiteit (man/vrouw-verhouding, leeftijdsopbouw, afkomst enz.). Verschillende expertisegebieden kunnen in één persoon vertegenwoordigd zijn. Er zijn twee leden op voordracht van de huurdersorganisatie. Bij voorkeur zijn twee leden woonachtig in (de regio) Zoetermeer.

Wettelijk voorgeschreven competenties

Elk lid beschikt over de wettelijk voorgeschreven competenties (zie voor een uitwerking: bijlage 1, artikel 19 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015).

Onverenigbaarheden

Er zijn activiteiten en posities niet verenigbaar met de positie van commissaris bij een corporatie. Onverenigbaarheden staan aangegeven in de betreffende artikelen in de Woningwet (w.o. artikel 30).

Profielen

Algemene profieleisen, die gelden voor elke toezichthouder zijn:

 • affiniteit met de volkshuisvesting en in staat ontwikkelingen van zijn of haar kennisgebied te vertalen naar volkshuisvestingsopgaven van De Goede Woning;
 • het vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;
 • een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • in staat om de financiële positie van De Goede Woning te kunnen beoordelen in relatie tot de (volkshuisvestelijke)opgave;
 • goed zicht en reflectie hebben op de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder;
 • een balans vinden tussen zijn/haar toezichthoudende rol en het vervullen van een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder;

in staat om in teamverband te werken en om scherpe discussies collegiaal te voeren, waarbij consent een van de leidende principes is;

 • academisch werk- en denkniveau;
 • een onafhankelijke en positief-kritische opstelling ten opzichte van de directeur-bestuurder en de organisatie;
 • actief deelnemen in het maatschappelijk leven en over voldoende tijd beschikken.

Voor de gewenste diversiteit in de RvC worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk gevraagd te reageren. Hetzelfde geldt voor kandidaten die woonachtig zijn in (de regio) Zoetermeer.

Profiel Voorzitter RvC

Aanvullend op bovenstaande algemene profieleisen wordt specifiek gezocht naar kandidaten die aansluiten op de profielkenmerken voor de Voorzitter Raad van Commissarissen met affiniteit met volkshuisvesting en ervaring met toezicht/ Governance.

De Voorzitter:

 • beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als Voorzitter/Lid Raad van Bestuur en/of Raad van Commissarissen van een (maatschappelijke) organisatie;
 • beschikt over aantoonbare kennis en affiniteit met de volkshuisvesting en heeft een strategische visie op volkshuisvesting en de rol van corporaties;
 • is een bruggenbouwer, dient met natuurlijk gezag de functie te vervullen, zodat vanuit de voorzitter een samenbindende kracht en, indien nodig, ook een corrigerende werking uitgaat;
 • fungeert met stimulerend leiderschap: een vooral collegiale, structurerende, en uitnodigende manier van werken, die herkenbaar is gericht op het bereiken van gemeenschappelijke doelen van het team van de commissarissen;
 • treedt op de vergaderingen besluitvaardigheid bevorderend op, door zelf helder en richtinggevend de meningsvorming te leiden, met een goed oog en gevoel voor de input en standpunten van anderen, en er steeds een veilige omgeving van besluitvorming blijft, zonder dat het beraad langer duurt dan wenselijk;
 • heeft een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt en ziet kans om tot een goed evenwicht te komen van inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid;
 • heeft een kritische en tevens coachende houding in zijn/haar contacten met de directeur-bestuurder en in de contacten met de organisatie en stakeholders;
 • is representatief en stimulerend in de externe contacten en kan de ambassadeursrol met verve volbrengen;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Profiel Lid RvC op voordracht van de huurdersorganisatie In de Goede Woning (IDGW)

Aanvullend op bovenstaande algemene profieleisen wordt specifiek gezocht naar kandidaten die aansluiten op de profielkenmerken voor het Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurdersorganisatie IDGW. Er wordt gezocht naar een kandidaat met een bestuurlijk/ juridisch profiel.

Het Lid beschikt over:

 • intrinsieke interesse in de belangen van de huidige en toekomstige huurders voornamelijk op tactisch en strategisch niveau;
 • de kwaliteit om zonder last en ruggenspraak te bewaken dat de belangen van de (huidige en toekomstige) huurders ruim voldoende aandacht krijgen en toezicht te houden op het feit dat De Goede Woning op een correcte wijze met de belangen van de (huidige en toekomstige) huurders omgaat;
 • een visie op huurdersparticipatie en stakeholdermanagement in relatie tot volkshuisvesting en de corporatie;
 • inzicht in de regionale en lokale woningmarkt en de vertaling daarvan naar opgaven voor De Goede Woning;
 • interesse in het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere partijen;
 • kennis van en inzicht in relevante wet- en regelgeving, juridische vraagstukken en juridische consequenties van besluiten;
 • ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • brede maatschappelijke interesse en betrokkenheid;
 • bij voorkeur bekendheid met lokale/ regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen.

Procedure

Wij verzoeken u bij uw reactie duidelijk kenbaar te maken voor welk van beide profielen u opteert.
Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het van belang dat u goed inzicht geeft in huidige en vorige functies en nevenfuncties, alsmede in eventuele bestaande en vroegere relaties met De Goede Woning dan wel met medewerkers van deze organisatie. U kunt rekenen op een zorgvuldige en prudente beoordeling van uw sollicitatie en onze terugkoppeling daarover.
De oriënterende gesprekken vinden op 26 en 27 november plaats bij Governance Search in Dordrecht. De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland in week 49. Een vervolggesprek met de overige RvC leden staat gepland in week 50.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij u vóór 22 november 2019 te reageren, met toezending van uw cv en motivatie naar het voor deze procedure aangemaakte emailadres: dgw@gsearch.nl.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met mr. Hein van Haastert (06-2043 1801) of met drs. Hanneke Houtzagers (06-5106 0026).

Top