Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Toezicht GGMD (voordracht Cliëntenraad)

Lid Raad van Toezicht GGMD (voordracht Cliëntenraad)

GGMD voor Doven en Slechthorenden te Utrecht

Voor onze opdrachtgever GGMD voor Doven en Slechthorenden te Utrecht zoekt Governance Search & Selection een Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad

Organisatie

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. De hulpverlening is bedoeld voor doven, slechthorenden en mensen met andere hoorproblemen. GGMD is een landelijke organisatie met een brede ervaring en expertise in de zorg en dienstverlening en biedt geestelijke gezondheidszorg en begeleiding op alle terreinen van het maatschappelijk leven zoals wonen, opvoeden, werken, relaties, scholing vrije tijd en inkomen. GGMD staat voor de tweetaligheid, een deel van de medewerkers is zelf doof of slechthorend. De organisatie heeft een onduidelijke tijd achter de rug, waarbij fusie op de agenda stond. Deze tijd is nu voorbij en met een nieuw versterkt Bestuur en Toezicht worden de mogelijkheden voor GGMD verder onderzocht, waar de sfeer van schouders eronder duidelijk en dominant aanwezig is. De huidige raad bestaat uit vijf personen, waarvan het lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad per 1 oktober de Raad gaat verlaten. In de huidige samenstelling bestaat de Raad van Toezicht uit vier vrouwen en een man.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het in de statuten en reglement RvT verankerd orgaan, dat belast is met het toezicht op de Raad van Bestuur. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. Bij vervulling van vacatures streeft de Raad na dat de leden gezamenlijk de verschillende aandachtsgebieden voldoende bestrijken.

Profielen

Algemene profieleisen die gelden voor elke toezichthouder, zijn:

 • Wijs en constructief in de verhouding Bestuurder - Toezichthouder, zowel individueel als in de Raad, met een afgewogen balans tussen distantie en betrokkenheid
 • Vermogen om advies en toezicht binnen een teamverband te kunnen uitoefenen en vanuit inhoud en kennis ondersteunend zijn aan het proces van de organisatie
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie
 • Onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code; sterk reflectief op eigen rol, invloed en gedrag, integer, verantwoordelijk en inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.
   

Lid Raad van Toezicht Cliëntperspectief
 

 • U heeft ervaring met emancipatie van doelgroepen (bij voorkeur in de dovengemeenschap) en bent in staat daarin een toezichthoudende visie te tonen
 • U beschikt over werkervaring en een netwerk binnen de doven- en slechthorenden-wereld en bent in staat deze in te zetten vanuit een positie als toezichthouder/klankbord
 • U heeft gedegen kennis van organisaties, denkt mensgericht en heeft oog voor processen, snapt in welke fase de organisatie zich bevindt en wat er van toezicht verwacht wordt
 • Indien u gedegen inhoudelijke kennis heeft van bedrijfsmatige processen, HRM of ICT is dat van extra toevoegde waarde
 • U denkt in oplossingen, kijkt naar mogelijkheden en bent tegelijkertijd reëel, realistisch en resultaat gericht
 • U heeft bij voorkeur toezichthoudende ervaring en een academische werk- en denkniveau en staat midden in het maatschappelijke leven
 • U bent een betrokken en toegankelijk gesprekspartner voor de Cliëntenraad. Indien van belang weet u de Cliëntenraad te vinden voor het ophalen van relevantie informatie. Dit alles vindt plaats zonder last of ruggenspraak.

Honorering en aanstelling

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar e.e.a. conform de Governance Code. Alle leden van de Raad worden beloond binnen de normstelling van de WNT-2.

Procedure

De procedure is gericht op benoeming van de nieuwe toezichthouder op 16 oktober 2019. Voorafgaand aan de benoeming vindt een eerste gespreksronde plaats bij Governance Search & Selection in Dordrecht. Deze gesprekken staan gepland op 23 en 25 september. De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op 30 september 2019 bij GGMD in Utrecht.

Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het van belang dat u goed inzicht geeft in uw huidige, vorige en nevenfuncties alsmede bestaande en vroegere relaties met de GGMD. U kunt rekenen op een zorgvuldige en prudente beoordeling van uw sollicitatie.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren, met toezending van uw cv en uw motivatie.

U kunt uw brief en cv mailen naar GGMD@gsearch.nl. Wij verwijzen ook graag naar https://vimeo.com/356892206.

Wij ontvangen uw reactie graag vóór 20 september 2019. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-51060026).

Deze procedure is door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top