Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Bestuurder Stichting ZONBOOG

Bestuurder Stichting ZONBOOG

Innoverend, strategisch en realistisch

Voor onze opdrachtgever ZONBOOG Holding BV in Capelle aan den IJssel zoekt Governance Search & Selection een Bestuurder

Organisatie

Stichting ZONBOOG is een organisatie die actief is in het ondersteunen en ontwikkelen van eerstelijns samenwerkingsverbanden in de regio Rijnmond. Op dit moment bestaat de ZONBOOG groep uit negen gezondheidscentra, vier apotheken, drie fysiotherapiepraktijken, een logopedie praktijk, een facilitair bedrijf en een ICT-bedrijf. Men draagt zorg voor circa 65.000 patiënten.

Elk gezondheidscentrum is een plaats waar een team van professionals multidisciplinair samenwerkt met als doel zinnige en effectieve zorg vanuit en rondom de patiënt/cliënt zo effectief mogelijk te organiseren. Professionals in het gezondheidscentrum kennen elkaar en de hulpverleners in de wijk en omdat de centra in verschillende wijken opereren is elk centrum verschillend. In een gezondheidscentrum wordt samengewerkt tussen minimaal drie disciplines, afhankelijk van de opbouw van de wijk.

Vanuit ZONBOOG Holding BV worden diensten aangeboden aan de gezondheidscentra en aan individuele zorgaanbieders buiten de centra en andere organisaties in de eerste lijn. ZON ICT profileert zich als de specialist in het verzorgen van ICT-diensten in de eerste lijn.

De versterking van de organisatiegraad van de eerste lijn is een noodzakelijke voorwaarde om goede zorg en betaalbare zorg te kunnen behouden en het landelijk streven is om het absorptievermogen van de eerste lijn te vergroten.

Zorgverzekeraars Nederland, De Landelijke Huisartsen Vereniging, InEen en het ministerie van VWS zijn overeengekomen om in te zetten op een nieuwe bekostiging om de samenwerking in de eerste lijn te stimuleren.

Op dit moment zijn er in het kader van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden twee hoofdvormen van bekostiging. Het betreft de ketenzorg financiering, gebaseerd op het aantal chronische patiënten van bepaalde chronisch zorgvormen, en de GEZ-financiering voor de multidisciplinaire samenwerking binnen gezondheidscentra. -Daarnaast is er een reguliere financiering van de eerstelijns prestaties van huisartsen, paramedici en apotheken van toepassing.

In de nieuw overeengekomen bekostiging voor samenwerking in de eerste lijn gaat men uit van vier betaaltitels, te weten praktijkmanagement, wijkmanagement , regiomanagement en ondersteuning van ketenzorg. Bij de verschillende niveaus horen verschillende opdrachten qua organisatiegraad en samenwerking. Op deze indeling en de daarbij behorende taken/opdrachten worden de nieuwe O&I betaaltitels ingevoerd. Dit betekent onder andere dat de regionale aanbieders gezamenlijk het belang van de regio moeten gaan vormgeven en beheren. Samenwerking in het belang van het geheel zal de komende jaren een belangrijk aandachtspunt zijn in de regio. Voor meer informatie zie link: Eindrapportage-oi-doelgerichte-versterking-van-de-organisatie-en-infrastructuur-van-de-eerste-lijn.pdf

Opdracht

De opdracht is om ZONBOOG in haar kracht te zetten en toekomstbestendig te maken, in een sterk veranderend zorglandschap. Een goede positionering, visie en strategie dienen bij te dragen aan de richting en inrichting van de organisatie.

Gezien de ontwikkelingen dient u out of the box te denken en oplossingen te vinden, waarbij een business strategie geënt is op de toegevoegde waarde van alle onderdelen. De kernwaarden van de organisatie moeten toekomstbestendig ingevuld worden, waarbij de regionale en lokale inbedding een gegeven is.

Het vasthouden en verlenen van professionele zorg, goed werkgeverschap en de hoge cliënttevredenheid (kwaliteit van zorg) zijn ankerpunten die u in gezamenlijkheid verder gaat uitbouwen en implementeren. U bent in deze samenwerking de inspirator en verbinder en heeft nadrukkelijk oog voor het primaire proces in de verschillende vormen van dienstverlening.

U faciliteert de verschillende gezichten uit de organisatie en bent op bestuurlijk niveau het gezicht van de organisatie. U beweegt zich actief, verdiept zich in de professionals en de specifieke manier van werken. In het netwerk bent u goed op de hoogte van de inhoud en de veranderingen in de zorg. U verstevigt het netwerk van de organisatie en bent intrinsiek gemotiveerd om samenwerkingsverbanden vorm te geven.

Profiel

De aan te stellen Bestuurder

  • Begrijpt en respecteert ZONBOOG in al haar facetten en wil de organisatie met behoud van het goede in een volgende ontwikkelingsfase brengen.
  • Bezit aantoonbare ervaring om externe ontwikkelingen intern te vertalen. Weet daarvoor draagvlak te creëren en kan daarbij prioriteiten en doelen stellen om de voortgang te bewaken.
  • Weet de organisatie financieel verder te versterken, beschikt over ondernemerschap en weet de maatschappelijke propositie op waarde te schatten, uit te bouwen en te verankeren.
  • Is een netwerker, empathisch en communicatief sterk, open en eerlijk en zal vanuit het belang van ZONBOOG samenwerken met andere organisaties.
  • Is een vakman/vakvrouw, integer, transparant en is uitstekend thuis in het werken met professionals bij voorkeur in de eerstelijnszorg.
  • Weet kracht en tegenkracht in de organisatie te organiseren in alle gremia om zo de kwaliteit te borgen.
  • Heeft een academisch werk- en denkniveau en bestuurlijke ervaring in de zorg.
  • Heeft oog voor een goede professionele en collegiale samenwerking. Is duidelijk gericht op het bereiken van het gemeenschappelijke resultaat.

De organisatie biedt

Een boeiende, uitdagende positie, in een werkveld in transitie, om met een mooie en bekende organisatie de kansen te effectueren om de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de vigerende Wet Normering Topinkomens 2 (klasse III/IV).

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek op kantoor bij Governance Search & Selection te Dordrecht. Deze oriënterende gesprekken vinden plaats op maandag 7 en woensdag 9 oktober 2019. Maandag 14 oktober (vanaf 16.00 uur) staan de gesprekken met de selectiecommissie van de Raad van Commissarissen gepland. Benoembare kandidaten worden voorgedragen aan de adviescommissies. We streven ernaar om de procedure vóór 1 november 2019 af te ronden. Een assessment kan deel uit maken van de procedure. In het eindstadium van de selectieprocedure worden referenties ingewonnen van benoembare kandidaten.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en uw motivatie. U kunt uw brief en cv mailen naar ZONBOOG@gsearch.nl.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 7 oktober 2019. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-51060026).

Top