Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Twee Leden Raad van Toezicht, waaronder beoogd voorzitter Leliezorggroep

Twee Leden Raad van Toezicht, waaronder beoogd voorzitter Leliezorggroep

Kernkwaliteiten: Professioneel, analytisch, omgevingssensitief

Organisatie

Lelie zorggroep is een grote zorgorganisatie (omzet bijna € 130 miljoen, ruim 3.000 medewerkers), die ontstaan is na een bestuurlijke fusie van een aantal christelijke zorgorganisaties. De zorggroep hanteert voor haar identiteit een regenboogmodel, waarbinnen werkmaatschappijen participeren die in identiteit van elkaar verschillen. Lelie zorggroep faciliteert dit binnen de christelijke breedte om zo de diverse labels de ruimte te bieden om betekenisvol invulling te geven aan de identiteit die door de medewerker en cliënt gewenst wordt. De zorggroep bestaat uit de divisies Zorggroep Wonen, Zorg en Welzijn, Agathos Thuiszorg en Curadomi. De Leliezorggroep is onderweg naar een juridische fusie voor haar werkmaatschappijen.

De altijd financieel stabiele organisatie heeft in dit jaar voor het eerst in haar bestaan een verlies geleden. De Raad van Bestuur is afgetreden en opnieuw samengesteld. De Raad van Toezicht heeft besloten dit momentum te gebruiken om de besturingsfilosofie en de topstructuur van de organisatie door te laten lichten en toekomstbestendig te maken. Dit krijgt een vervolg met de benoeming van de Raad van Bestuur in de gewenste samenstelling en bijbehorende profielen. Er zijn inmiddels tal van veranderingen ingezet, onder andere door meer te richten op de kernfuncties en -gebieden van de organisatie. Verder wordt veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de zorgprocessen.

Raad van Toezicht

Lelie zorggroep werkt met het Raad van Toezichtmodel. Hierbij heeft de Raad van Toezicht (of: RvT) tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting overeenkomstig de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code. Daarnaast staat de RvT de Bestuurder met raad terzijde (klankbordfunctie) en oefent zij een aantal specifieke bevoegdheden uit.

Naast de herinrichting van de bestuurlijke laag komen er in de RvT twee functies vacant. De huidige voorzitter RvT zal begin 2018 aftreden, in verband met het aflopen van de benoemingstermijn. De huidige vicevoorzitter treedt af in 2017. De overige drie leden van de RvT zitten nog in hun eerste termijn, reden waarom de vervanging van de voorzitter en het lid met de nodige zorgvuldigheid dient plaats te vinden. In de fasering is besloten om nu een nieuwe (intredende) voorzitter te werven, die zich  kan inwerken en daarbij gebruik kan maken van de historische kennis aanwezig bij de huidige voorzitter en vicevoorzitter.

Profielen

Lelie zorggroep beschouwt haar protestants-christelijke karakter als belangrijke waarde in het functioneren. Van nieuwe toezichthouders wordt daarom verwacht dat zij intrinsiek hierop aansluiten en waarderend en actief bijdragen aan het vertalen van deze waarden in strategie en handelen.

Algemene profieleisen die gelden voor elke toezichthouder, zijn:

 • Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur te kunnen toetsen
 • Werkervaring/affiniteit met maatschappelijke sectoren; binding met de missie, visie en strategie van Lelie zorggroep
 • Wijs en constructief in de verhouding Bestuurder - Toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een gewaardeerde balans in de mix van distantie en betrokkenheid
 • Onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code; sterk reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en bereidheid tot evaluatie en transparantie met betrekking tot governance
 • Vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie
 • Onafhankelijk zodat zonder bijzonder belang of ruggenspraak kan worden opgetreden

Voor de gewenste diversiteit in de RvT worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk gevraagd te reageren.

Aanvullend op bovenstaande algemene profieleisen wordt specifiek gezocht naar kandidaten die aansluiten op de profielkenmerken voor de beoogd voorzitter Raad van Toezicht:

 • Inzicht en overzicht ten aanzien van het geheel van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, de taken en functie van de RvT en de Raad van Bestuur
 • Ruime bestuurlijke ervaring bij grotere, complexe organisaties
 • De ervaring, de autoriteit en natuurlijk gezag om de voorzittersfunctie te vervullen
 • heeft een overbruggende en verbindende rol, herkenbaar voor de aanwezige kerkelijke identiteiten
 • Visie, deskundigheid, persoonlijkheid en achtergrond om een (bege)leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de RvT
 • Een collegiale, bindende en structurerende wijze van leidinggeven
 • Het vermogen om van de RvT een team te vormen, met behoud van persoonlijke kleur van de individuele leden.
 • Het vermogen om het zelf-evaluatieproces van de RvT te leiden en de RvT te laten groeien in professionaliteit
 • Ervaring, eigenschappen en uitstraling dat zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan worden vervuld

Aanvullend op bovenstaande algemene profieleisen wordt specifiek gezocht naar kandidaten die aansluiten op de profielkenmerken voor het lid Raad van Toezicht. Met de werving van het nieuwe lid wil de RvT sterker voorzien in de voor de stichting relevante kennis en ervaring in de zorg:

 • Aantoonbare ervaring in de zorg; kennis van de sector, het stelsel en de markt van (ouderen)zorg
 • Sterk ontwikkeld netwerk in de gezondheidszorg, zodat continu zicht kan worden gehouden op de politieke context, belangrijke ontwikkelingen, best practices, etc.
 • Inzicht in de werking van een zorguitvoeringsorganisatie voor welzijn, wonen en zorg
 • Inzicht in de systematiek van de zorgverlening, in het bijzonder in de systematiek van de zorgverlening aan ouderen
 • Kennis en ervaring met vastgoed en HRM in de ouderenzorg is een pré
 • Inzicht in de aard, de aansturing en de borging van de dagelijkse kwaliteit van de zorgverlening en het continu verbeteren, dan wel bijsturen in geval van calamiteiten of onderpresteren
 • Kennis van de relevante regelgeving voor zover deze betrekking heeft op zorgconcepten
 • Kennis van de verantwoording inzake kwaliteit (HKZ, inspectie, audits en cliënttevredenheid)

Procedure

De procedure is gericht op een spoedige benoeming .Daaraan voorafgaand vindt een eerste gespreksronde plaats. Wij verzoeken u bij uw reactie duidelijk kenbaar te maken voor welk van beide profielen u opteert. Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het van belang dat de kandidaat goed inzicht geeft in huidige en vorige functies en nevenfuncties alsmede bestaande en vroegere relaties met de Lelie zorggroep dan wel met medewerkers van deze organisatie. U kunt rekenen op een zorgvuldige en prudente beoordeling van uw sollicitatie en onze terugkoppeling daarover.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij u  te reageren, met toezending van uw cv en motivatie. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met  drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-5106 0026)

Verdere informatie kunt u vinden op de website: www.leliezorggroep.nl.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek ontvangen de statuten en reglementen en wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Deze procedures zijn door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top