Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Voorzitter Raad van Toezicht Bravis Ziekenhuis

Voorzitter Raad van Toezicht Bravis Ziekenhuis

strategisch, verbindend, inhoudelijk, wijs

Voor onze opdrachtgever het Bravis Ziekenhuis (West Brabant) zoekt Governance Search & Selection een Voorzitter Raad van Toezicht

Organisatie

Het Bravis Ziekenhuis (Bravis) is op 1 januari 2015 ontstaan na een fusie tussen het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal. Met ruim 3.000 medewerkers en een omzet van circa € 300 miljoen behoort Bravis tot een van de grotere algemene ziekenhuizen in Nederland. Bravis biedt zorg vanuit de hoofdlocaties in Bergen op Zoom en Roosendaal en vanuit drie poliklinieken in Oudenbosch, Etten-Leur en Steenbergen. Vanuit de overtuiging: samen word je beter, staat samenwerking tussen patiënt en dokter, de medewerkers van verschillende teams en tussen Bravis en zijn samenwerkingspartners centraal in het beleidsplan 2019-2021.

De hoofdlocaties hebben de afgelopen jaren hun eigen profiel ontwikkeld. Omwille van de optimale kwaliteit zijn de acute zorg en de complexe, snijdende zorg geconcentreerd op locatie Bergen op Zoom en de beschouwende, planbare en oncologische zorg op locatie Roosendaal. Tevens biedt het ziekenhuis een aantal bovenregionale specialismes, zoals bariatrische chirurgie, dermatologie en de behandeling van zeldzame tumoren.

Kwaliteit en doelmatigheid dwingen de organisatie richting te kiezen voor één hooflocatie. In de nieuwe visie worden op de medisch-specialistische zorg in de regio belangrijke onderwerpen voor de toekomst uitgewerkt. Deze visie fungeert als inspiratie, leidraad en legitimatie voor de fundamentele keuzes die Bravis moet maken over het toekomstige medische aanbod en het daarbij behorende ziekenhuisgebouw.

Het Bravis Ziekenhuis biedt thans zorg aan mensen in het verzorgingsgebied Westelijk Noord Brabant, dat zich uitstrekt van de Zeeuwse gemeente Tholen en een deel van de gemeente Reimerswaal tot Breda en Van Essen (België) tot Moerdijk. Bravis hecht veel waarde aan de verbinding met de stakeholders in haar gebied.

In verband met het beëindigen van de zittingstermijn zal de huidige voorzitter per 1 januari 2020 zijn functie neerleggen. Voor meer informatie over het Bravis Ziekenhuis verwijzen wij naar www.bravisziekenhuis.nl. en www.bravisziekenhuis.nl/files/upload/613/raad-van-toezicht-bravis-ziekenhuis-2019-def-versie-01-02-2019.pdf

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt volgens de statuten toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene zaken van de stichting als maatschappelijke onderneming. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:

 • Zorgdragen voor een goed functionerende RvB door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur.
 • Zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht.
 • Functioneren als adviseur en klankbord voor de RvB.
 • Zorgdragen voor het houden van integraal toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken.
 • Goedkeuring van de in de statuten genoemde besluiten.
 • Benoeming en ontslag van de registeraccountant van de Stichting.

Profiel voorzitter Raad van Toezicht
 

 • Ruime ervaring als toezichthouder in de zorgsector. Een strategisch denker zowel qua processen als inhoud.
 • Inzicht en overzicht ten aanzien van het geheel van verantwoordelijkheden van de raad waardoor de functie met natuurlijk gezag vervuld wordt, zodat er van de voorzitter een samenbindende kracht uitgaat.
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en zo ook het functioneren van de Raad van Bestuur te kunnen toetsen.
 • Inzicht in en kennis van de context waarin de (ziekenhuis-) zorg zich bevindt, en in staat om het strategische denkproces over het ziekenhuis van de toekomst te faciliteren.
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring en leidinggeven aan een organisatie met (medische) professionals; kent de dynamiek van samenwerkingsverbanden en impact daarvan.
 • Bij voorkeur kennis van vastgoedtrajecten in de zorg, de regionale context, maatschappelijke verhoudingen en politiek.
 • Wijs en constructief in de verhouding Bestuurder - Toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een afgewogen balans tussen distantie en betrokkenheid.
 • Onafhankelijk zodat zonder bijzonder belang of ruggespraak kan worden opgetreden.
 • Als persoon verbindend, transparant, ervaren met het vermogen te relativeren en te beschouwen.
 • Maatschappelijk actief en voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Onderschrijft expliciet de Governancecode Zorg; is sterk reflectief op de eigen rol, invloed en gedrag.

Bezoldiging

De Raad van Toezicht komt regulier zes keer per jaar bijeen. De commissies vergaderen daarnaast vier keer per jaar. Elk jaar is er een dag van maatschappelijke verantwoording en er worden incidenteel themabijeenkomsten georganiseerd. Het geschatte tijdsbeslag bedraagt circa 25-30 dagen per jaar.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en is voor 2019 vastgesteld op € 24.000,- (exclusief BTW) en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor bestuur en toezichthouder.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek op kantoor bij Governance Search & Selection te Dordrecht. De oriënterende gesprekken vinden plaats op donderdag 25 en vrijdag 26 april.

Op 13 mei (vanaf 10 uur) vinden de gesprekken met de benoemingsadviescommissie plaats bij Bravis. Er wordt gestreefd naar een benoeming per 1 juli 2019 als vicevoorzitter om dan per 1 januari 2020 de voorzitter op te volgen.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór maandag 22 april) te reageren naar Governance Search & Selection met toezending van uw cv en uw motivatie.

Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-51060026). Het email adres voor deze vacature is bravis@gsearch.nl.

 

Deze procedure is door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top