Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Drie leden Raad van Toezicht GGMD

Drie leden Raad van Toezicht GGMD

Voor onze opdrachtgever GGMD voor Doven en Slechthorenden zoekt Governance Search & Selection Drie leden Raad van Toezicht

Organisatie

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. De hulpverlening is bedoeld voor doven, slechthorenden en mensen met andere hoorproblemen. GGMD is een landelijke organisatie met een brede ervaring en expertise in de zorg en dienstverlening en biedt geestelijke gezondheidszorg en begeleiding op alle terreinen van het maatschappelijk leven zoals wonen, opvoeden, werken, relaties, scholing vrije tijd en inkomen. GGMD staat voor tweetaligheid, een deel van de medewerkers is zelf doof of slechthorend.

Begin 2018 hebben de bestuurders van GGMD voor Doven en Slechthorenden en de Koninklijke Kentalis een intentieverklaring getekend, waarin is opgenomen dat GGMD voornemens is als stichting binnen Kentalis door te gaan. Aanleiding voor de bestuurlijke fusie is dat GGMD door het brede pakket aan hulp- en dienstverlening, de vele financieringsstromen, de landelijke dekking en de beperkte omvang van de organisatie, niet over de schaalgrootte beschikt om als zelfstandige organisatie op termijn duurzaam te blijven opereren. Er loopt een Autoriteit Consument en Markt (ACM)-traject , waarbij de belangen van cliënt, keuzevrijheid, etc. grondig bekeken en geanalyseerd worden. Het is vooralsnog niet geheel zeker dat de ACM het traject zal goedkeuren. Door het aflopen van de benoemingstermijnen ontstaat een drietal vacatures.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het in de statuten en reglement RvT verankerd orgaan, dat belast is met het toezicht op de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. Bij vervulling van vacatures streeft de Raad na dat de leden gezamenlijk de verschillende aandachtsgebieden voldoende bestrijken:

 • Bestuurlijk aandachtsgebied gericht op strategie, beleid, governance en representatie;
 • Kennis en ervaring in ACM-trajecten;
 • Zorginhoudelijk aandachtsgebied betreffende de GGZ-sector gericht op kwaliteit van zorg en ondersteuning;
 • Het financieel-economisch aandachtsgebied gericht op financiën, risicomanagement, planning en control;
 • HRM, ICT, medezeggenschap, communicatie en innovatie.

Profielen

Algemene profieleisen die gelden voor elke toezichthouder, zijn:

 • Wijs en constructief in de verhouding Bestuurder - Toezichthouder, zowel individueel als in de Raad, met een afgewogen balans tussen distantie en betrokkenheid;
 • Vermogen om advies en toezicht binnen een teamverband te kunnen uitoefenen, vanuit inhoud en kennis ondersteunend zijn aan het proces van de organisatie;
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governancecode; sterk reflectief op eigen rol, invloed en gedrag, integer, verantwoordelijk en inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • U kent ACM-trajecten, heeft dergelijke trajecten als toezichthouder meegemaakt en voegt deze kennis en ervaring toe.

Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Bestuur & Governance
 

 • U heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring, kent het werkveld en de uitdagingen van de zorg;
 • U heeft sociale snapkracht, ruime ervaring als toezichthouder in verschillende zorgdomeinen;
 • U heeft aantoonbare ervaring met fusies en/of verzelfstandigen van zorgorganisaties;
 • U heeft aantoonbare ervaring met ACM-, NZa-trajecten en haar implicaties voor de organisatie;
 • U heeft kennis van juridische, ondernemings- en governance vraagstukken;
 • U heeft ervaring met medezeggenschap vanuit een toezichthoudende rol.

Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied financiën
 

 • U beschikt over een academisch opleidings- en denkniveau op financieel gebied;
 • U heeft ruime ervaring als toezichthouder in het zorgdomein en heeft aantoonbare ervaring in het werken met verdienmodellen;
 • U heeft het vermogen om in toekomstscenario s te denken o.b.v. beschikbare cijfers;
 • U heeft inzicht in de ontwikkelingen van de financiering van de gezondheidszorg (Wlz, WMO, Zvw, GGZ, Jeugdzorg) in het algemeen en vertaalt de implicaties en mogelijkheden hiervan in de organisatie;
 • U heeft kennis van en ervaring met risico beheersings-en controlesystemen. U kunt controle uitoefenen op de begrotings- en budgetteringssystematiek en financiële verantwoording;
 • U heeft oog voor kritische informatie, beziet mogelijkheden en risico s en vraagt door en zoekt naar belangwekkende details.

Lid Raad van Toezicht met inhoudelijk aandachtsgebied
 

 • U heeft ruime strategische ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid bij voorkeur opgedaan bij een organisatie in de zorgsector;
 • U heeft ervaring met emancipatie van doelgroepen (bij voorkeur de dovengemeenschap) en bent in staat daarin een toezichthoudende visie te tonen;
 • U heeft visie en inzicht in de maatschappelijke en politieke gedachtevorming over de ontwikkelingen van de gezondheidszorg en de strategische en praktische consequenties daarvan op korte en langere termijn;
 • U heeft kennis en ervaring met externe kwaliteitstoetsing en inhoud van de zorg wat betreft standaarden en richtlijnen en de wijze waarop de zorg wordt verleend (toegankelijkheid, deskundigheid, bejegening);
 • U beschikt over werkervaring en netwerk binnen de genoemde terreinen en bent in staat die in te zetten vanuit een positie als toezichthouder/klankbord;
 • U bent in staat tot constructieve samenwerking met de cliëntenraad.

Honorering en aanstelling

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt normaliter voor een periode van vier jaar, gezien het ACM-traject zou dit voor een kortere periode kunnen zijn.

Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar, e.e.a. conform het reglement van de Raad van Toezicht. Alle leden van de Raad worden beloond conform de beloningscode vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en vallen derhalve binnen de WNT-normen.

Procedure

De procedure is gericht op benoeming van de drie nieuwe toezichthouders vóór 1 april 2019. Voorafgaand aan de benoeming vindt een eerste gespreksronde bij Governance Search & Selection plaats. Deze gesprekken zijn gepland op 11, 12 en 15 maart.

Wij verzoeken u in uw motivatiebrief duidelijk kenbaar te maken voor welk van de profielen u opteert. Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het van belang dat u goed inzicht geeft in huidige, vorige functies en nevenfuncties. U kunt rekenen op een zorgvuldige en prudente beoordeling van uw sollicitatie.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren, met toezending van uw cv en uw motivatie. U kunt uw brief en cv mailen naar GGMD@gsearch.nl.

Wij ontvangen uw reactie graag vóór 8 maart 2019. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-51060026).

 

Top