Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Drie leden Raad van Toezicht Zorg-Samen Het Zand

Drie leden Raad van Toezicht Zorg-Samen Het Zand

Organisatie

Zorg-Samen Het Zand is een organisatie die in 2006 is ontstaan uit diverse fusies  Onder deze moederstichting zijn twee werkstichtingen gesitueerd, te weten: Stichting Zorgspectrum Het Zand en Stichting De Groene Steen. In de eerstgenoemde stichting zijn alle zorgactiviteiten ondergebracht, de Stichting De Groene Steen beheert een deel van het zorgvastgoed. De vijf locaties (De Zandhove, De Berghorst ,De Hulstkamp, Het Weijtendaal en Het Wooldhuis) bevinden zich in en rondom Zwolle. Met ruim 900 medewerkers biedt men in de locaties psychogeriatrische zorg, somatische zorg en extramurale zorg.

In Zorgspectrum Het Zand is met het aantreden van de nieuwe bestuurder in 2017 een nieuwe fase aangetreden. De organisatie is bezig een nieuw evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven, met duidelijk oog voor cliënt, medewerker en een gezonde bedrijfsvoering. Het inzetten op goede arbeidsverhoudingen en transparante communicatie kenmerken dit proces.

Zie voor meer informatie over de stichting Zorg-Samen Het Zand ook het jaarverslag via www.jaarverslagenzorg.nl

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het in de statuten en reglement RvT verankerd orgaan, dat belast is met het toezicht op de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kan voor specifieke onderwerpen commissies instellen, zoals een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie.

Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans vijf per jaar. Daarnaast zijn er thema bijeenkomsten en is er sprake van een jaarlijkse zelfevaluatie. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse planning- en controlcyclus van de instelling.

De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. Bij vervulling van vacatures streeft de raad na dat de leden gezamenlijk de verschillende aandachtsgebieden voldoende bestrijken:

 • bestuurlijk aandachtsgebied gericht op strategie, beleid, governance en representatie;
 • zorginhoudelijk aandachtsgebied betreffende de VVT-sector gericht op kwaliteit van zorg en ondersteuning;
 • het financieel-economisch aandachtsgebied gericht op financiën, risicomanagement, planning en control;
 • HRM, ICT, medezeggenschap, communicatie en innovatie;
 • bekostiging, vastgoedontwikkeling en wet- en regelgeving;

Profielen

Algemene profieleisen die gelden voor elke toezichthouder, zijn:

 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en zo ook het functioneren van de Raad van Bestuur te kunnen toetsen.
 • Wijs en constructief in de verhouding Bestuurder - Toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een afgewogen balans tussen de mix van distantie en betrokkenheid.
 • Onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code; sterk reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en bereidheid tot evaluatie en transparantie met betrekking tot Governance.
 • Integer, verantwoordelijk en inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen
 • Vermogen om  advies en toezicht binnen in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting
 • Onafhankelijk zodat zonder bijzonder belang of ruggenspraak kan worden opgetreden
 • Academisch werk en denk niveau met algemene bestuurlijke kwaliteiten
 • Beschikt over een relevant netwerk op gemeentelijk en/of provinciaal niveau
 • Kandidaten dienen bij voorkeur woonachtig te zijn in het adherentiegebied van Zorgspectrum het Zanden zijn economisch actief

Aanvullend op de algemene profieleisen wordt specifiek gezocht naar:

Lid Raad van Toezicht met bestuurlijke expertise op de terreinen van strategie, beleid en governance
 

 • Heeft bij bestuurlijke ervaring en geeft leiding aan een organisatie met (medische) professionals en kent de dynamiek van samenwerkingsverbanden en implementatie daarvan.
 • Heeft toezichthoudende ervaring
 • Heeft inzicht en overzicht ten aanzien van het geheel van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur
 • Inzicht in het veld van belanghebbenden (intern/maatschappij en politiek).
 • Aanjager en bewaker van de uitvoering van de Governance
 • Bij voorkeur kennis van gezondheidsrecht en met bestuurlijk-juridische processen in de zorg; kennis van de sector, het stelsel en de markt van zorg.

Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid
 

 • Ruime strategische ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid (kwaliteitsmanagementsysteem en veligheidsmanagementssteem) bij voorkeur opgedaan bij een zorgorganisatie in de sector.
 • Heeft kennis en ervaring met externe kwaliteitstoetsing en inhoud van de zorg wat betreft standaarden en richtlijnen en de wijze waarop de zorg wordt verleend ( toegankelijkheid, deskundigheid, bejegening.
 • Beschikt over werkervaring en netwerk binnen de genoemde terreinen en is in staat die in te zetten vanuit een positie als toezichthouder/klankbord.
 • Heeft inzicht in bestuur en management van organisaties in de gezondheidszorg.
 • Heeft visie en inzicht in de maatschappelijk en politieke gedachtevorming over de ontwikkelingen van de gezondheidszorgen de strategische en praktische consequenties daarvan op korte en langere termijn.
 • Is in staat tot constructieve samenwerking met de cliëntenraad

lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied HRM, ICT, medezeggenschap
 

 • Vakkundig op het gebied van HRM en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, opleiding sociale innovatie en HR.
 • Eigentijdse kennis en ervaring van arbeidsverhoudingen, bedrijfsprocessen en risico’s en borging
 • Kennis van ICT
 • Beschikt over werkervaring en netwerk binnen de genoemde terreinen en is in staat die in te zetten vanuit een positie als toezichthouder/klankbord
 • Heeft inzicht in bestuur en management van organisaties in de gezondheidszorg.
 • Heeft visie en inzicht in de maatschappelijk en politieke gedachtevorming over de ontwikkelingen van de gezondheidszorgen de strategische en praktische consequenties daarvan op korte en langere termijn.
 • Is in staat tot constructieve samenwerking met inspraak- en medezeggenschaporganen

Honorering en aanstelling

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar, e.e.a. conform het reglement van de Raad van Toezicht. Alle leden van de Raad worden beloond conform de beloningscode vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg ( NVTZ ) en vallen derhalve binnen de WNT normen.

Procedure

De procedure is gericht op een spoedige benoeming van de drie nieuwe toezichthouders. Wij verzoeken u in uw motivatiebrief duidelijk kenbaar te maken voor welk van de profielen u opteert. Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het van belang dat de kandidaat goed inzicht geeft in huidige en vorige functies en nevenfuncties. U kunt rekenen op een zorgvuldige en prudente beoordeling van uw sollicitatie.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij u te reageren, met toezending van uw cv en motivatie, door onderaan op ‘klik hier om te reageren’ te klikken. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met drs. Hanneke Houtzagers, partner (06-5106 0026).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek ontvangen de statuten en reglementen en wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Deze procedures zijn door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top