Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Toezicht Merwelanden/Merinos

Lid Raad van Toezicht Merwelanden/Merinos

Procesmatig, realistisch en reflectief

Voor onze opdrachtgever, De Merwelanden/Merinos Vastgoed in Dordrecht, zoeken wij een Lid Raad van Toezicht

Organisatie

De Merwelanden/Merinos Vastgoed biedt een breed pakket van diensten aan in de ouderensector op het gebied van zorg, wonen en welzijn. De Merwelanden positioneert zich als een centrale ontmoetingsplaats in de wijk, waar meerdere zorg- en welzijnsarrangementen in de keten wordt aangeboden. De organisatie is van origine een katholiek woon- en zorgcentrum in de wijk Merwedepolder; kleinschalig georganiseerd en kan daarmee haar missie en visie ten volle uitdragen en implementeren. Haar gastvrijheid, het warme welkom, zorg en aandacht zijn basisbegrippen van waaruit men diensten verleent. Vanuit de eigen vastgoedstichting worden 320 woningen beheerd. Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden, dat is de kern van het werk.

In 2017 is de nieuwe meer-jarenvisie “Thuis in toegewijde zorg” geïmplementeerd en dit heeft een impuls gegeven aan de kwaliteitsverbetering. Er is o.a. gestart met het project “kwaliteit in verbinding” en er zijn groeidagen voor de medewerkers georganiseerd. Middels agile werken zijn het vakmanschap en zelfvertrouwen van de medewerkers versterkt. Ook de combinatie van de zorg en dienstenarrangementen met het vastgoed is verbindend en die versterken elkaar.

De organisatie is ambitieus om het “goede te doen” en om vanuit inhoud, verbinding en eigenaarschap een goede zorg voor ouderen in de regio te leveren. Er is ook een start gemaakt om intensief samen te werken met collega-instellingen om in een gedeelde verantwoordelijkheid een zo goed mogelijke zorg te verlenen.

Meer informatie is te vinden in de jaarrekening, kijk op www.jaarverslagenzorg.nl.

De Raad van Toezicht

De Merwelanden/Merinos Vastgoed kent een eenhoofdig bestuur, de RvT bestaat uit vijf leden. Conform het rooster van aftreden komt er een positie in de Raad van Toezicht vrij: het betreft de deskundigheid maatschappelijk vastgoed en duurzaamheid.

In de uitoefening van de taken van de Raad van Toezicht staat het toezien op het beleid van de bestuurder en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt, dat De Merwelanden zijn maatschappelijke doelen verwezenlijkt, centraal. De Merwelanden hanteert de Zorgbrede Governance code als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. Stichting Merwelanden/Merinos Vastgoed hecht veel waarde aan “goed bestuur” waarbij transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. Binnen de raad zijn er drie commissies, respectievelijk de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar. Van het nieuwe lid wordt verwacht dat hij/zij deelneemt in de Auditcommissie. In de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar voldoende diversiteit en afspiegeling van de maatschappij.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn:

 • De uitwerking en implementatie van het meer-jarenvisiebeleid
 • Arbeidsmarktbeleid en strategische personeelsplanning
 • Duurzame en persoonsgerichte zorg voor ouderen
 • Effectieve samenwerking in de regio met aantoonbare synergie-effecten
 • De vastgoedstrategie “Thuis in toegewijde zorg” met focus op welzijn implementeren en vormgeven, waaronder de renovatie van het appartementencomplex.

Profiel lid Raad van Toezicht vastgoed en duurzaamheid
 

 • U bent bekend met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed en hebt inzicht in het algemene functioneren van de woning- en vastgoedmarkt en de samenwerking van marktpartijen
 • U heeft kennis op het gebied van strategisch portefeuillebeleid en assetmanagement
 • U heeft ervaring met de integrale aanpak van risicomanagement
 • U heeft kennis op het gebied van vernieuwend (ver)bouwen, duurzaamheid en ontwikkelingen en innovatie in de bouw
 • U heeft een brede bedrijfskundige achtergrond en op strategisch niveau kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en u heeft een inspirerende visie op het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed in de wijk
 • U beschikt over een allround financieel inzicht en u beschikt over kennis en inzicht rond de financiële continuïteit van een (zorg)onderneming en heeft inzicht in treasury en vastgoed financieringsvraagstukken vraagstukken om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen
 • U heeft kennis en ervaring om toekomstgerichte investeringen en desinvesteringen te kunnen beoordelen
 • U heeft bij voorkeur een regionale binding met de regio Drechtsteden/Rotterdam door bijvoorbeeld wonen of werken
 • Van groot belang is om verbinding te hebben of te kunnen maken met het werkgebied, de doelgroepen en de wijk om zo ontwikkelingen op waarde te kunnen schatten
 • U heeft een academisch denk- en werkniveau, toezichthoudende ervaring en u staat midden in het maatschappelijk leven
 • U hebt het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • U heeft voldoende beschikbaarheid en energie om u in te zetten voor een adequate invulling van de functie
 • U onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code; bent reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en toont bereidheid tot leren, evaluatie en transparantie met betrekking tot governance,

De organisatie biedt

Een boeiende, uitdagende positie in een financieel gezonde organisatie, met een zeer goede naam en kansen om de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma of scholingsprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de zorgorganisatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het type zorgorganisatie waar betrokkene als lid van de Raad van Toezicht aan verbonden is en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder.

De honorering is conform het NVTZ advies voor toezichthouders binnen de vigerende WNT klasse 2.

Procedure

Bent u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd? Dan verzoeken wij u te reageren vóór 29 oktober met toezending van CV en motivatie aan het adres Merwelanden@gsearch.nl. De oriënterende gesprekken bij GS&S, Wilgenbos 20 te Dordrecht staan gepland op maandag 5 en dinsdag 6 november 2018. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers, telefoonnummer 06 - 51 06 00 26.

Gesprekken met de Raad van Toezicht zullen plaatsvinden op vrijdag 23 november 2018 vanaf 10.00 uur. In de week van 26 tot en met 30 november vindt een gesprek plaats met de adviescommissie; de OR. Er wordt naar gestreefd om de kandidaat op de RvT-vergadering van 10 december 2018 te benoemen.

Top