Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Voorzitter Raad van Toezicht Huisartsenposten Midden-Brabant (SHMB)

Voorzitter Raad van Toezicht Huisartsenposten Midden-Brabant (SHMB)

Kerncompetenties: Professioneel, analytisch, omgevingssensitief

Organisatie

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant (SHMB) is de toegangspoort tot medisch noodzakelijke zorg, waarbij professionele huisartsengeneeskundige beoordeling en behandeling van de patiënt in avond-, nacht- en weekenduren. SHMB bestaat uit twee locaties, Waalwijk en Tilburg in de regio Midden-Brabant. De stichting bestaat ruim 15 jaar en is sinds haar start uitgegroeid tot een professionele organisatie waarbij in 2016 circa 90.000 patiënten met een hulpvraag zijn geholpen.

Speerpunten voor de komende jaren zijn:

 • Voor de patiënten alle medische spoedeisende zorg bieden met triage als kern. In 2016 heeft SHMB de overstap gemaakt naar de Nederlandse Triage Standaard (NTS).
 • Kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg te verlenen. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan de analyse van klachten en incidenten, het opsporen van verbeterpunten, bijscholing en training van alle medewerkers.
 • De huisarts optimaal faciliteren, SHMB wil bijdragen aan de ontwikkeling van een sterke huisartsenzorg (organisatie) in de brede zin.
 • Als huisartsgeneeskundige zorg een herkenbare en geaccepteerde schakel zijn in de acute zorgketen en deze samen met andere ketenpartners (verder) onderzoeken en ontwikkelen.
 • De samenwerking met het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis uitbouwen gericht op de realisatie van een gezamenlijk medisch spoedplein, zo mogelijk met andere ketenpartners in de regio.
 • Als zorgorganisatie en werkgever een transparante en professionele organisatie zijn voor alle medewerkers en hen een aangename werkplek bieden.
 • Het betrekken van patiënten bij de vormgeving van de spoedeisende zorg door middel van patiënten raadpleging en patiënt gericht PR beleid.
 • Een financieel gezonde instelling zijn en blijven

Zie voor meer informatie over de SHMB ook het jaarverslag 2016 (via www.huisartsenpostentilburg.nl).

Raad van Toezicht

De SHMB werkt met het Raad van Toezichtmodel. Hierbij heeft de Raad van Toezicht tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting overeenkomstig de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code.

In de organisatie is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de bedrijfsvoering. De raad van bestuur neemt deel aan zowel de vergaderingen van de Raad van Toezicht als de huisartsenraad/medische staf. De taken, bevoegdheden van de verschillende gremia zijn vastgelegd in de statuten en reglementen.

In verband met het eindigen van de benoemingsstermijnen komen in de RvT twee functies vacant. De huidige voorzitter treedt  wegens het bereiken van de statutaire termijn op 31 december 2017 af.

Profielen

Algemene profieleisen die gelden voor elke toezichthouder, zijn:

 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en zoook het functioneren van de Raad van Bestuur te kunnen toetsen.
 • Wijs en constructief in de verhouding Bestuurder - Toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een afgewogen balans tussen de mix van distantie en betrokkenheid.
 • Onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code; sterk reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en bereidheid tot evaluatie en transparantie met betrekking tot Governance.
 • Vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken.
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Onafhankelijk zodat zonder bijzonder belang of ruggespraak kan worden opgetreden.

Aanvullend op bovenstaande algemene profieleisen wordt specifiek gezocht naar kandidaten die aansluiten op de profielkenmerken voor de beoogd voorzitter Raad van Toezicht:

 • Inzicht en overzicht ten aanzien van het geheel van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
 • Zij/hij heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring en geeft leiding aan een organisatie met (medische) professionals en kent de dynamiek van samenwerkingsverbanden en implementatie daarvan.
 • Heeft een brede scoop op medisch gebied en kennis van de ontwikkelingen in de eerste en tweede lijn.
 • Bewustzijn van haar/zijn specifieke rol als regisseur van het toezicht proces, als eerst verantwoordelijke voor het functioneren van de raad en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit.
 • Goede vergadertechniek, diplomatieke vaardigheden en onderhandelingskwaliteiten.
 • Het vermogen om het zelf-evaluatieproces van de RvT te leiden en de RvT te laten groeien in professionaliteit.
 • Als persoon verbindend, besluitvaardig en een no-nonsense houding.
 • Heeft ervaring in de rol van voorzitter en  in toezicht houden.
 • Inzicht in het veld van belanghebbenden (intern/maatschappij en politiek).
 • Zij/hij is een goede gesprekspartner voor de Raad van Bestuur.
 • Aanjager en bewaker van de uitvoering van de Governance

Deze procedure is door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top