Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Toezicht De Merwelanden/Merinos

Lid Raad van Toezicht De Merwelanden/Merinos

Kerncompetenties: Analytisch, Strategisch, Procesmatig

Organisatie

De Merwelanden/Merinos Vastgoed biedt een breed pakket van diensten aan in de ouderensector op het gebied van zorg, wonen en welzijn. De Merwelanden is van origine een katholiek woon- en zorgcentrum in de wijk Merwedepolder; kleinschalig georganiseerd en kan daarmee haar missie en visie ten volle uitdragen en implementeren. Haar gastvrijheid, het warme welkom, zorg en aandacht zijn basisbegrippen van waaruit men diensten verleent. De organisatie verleent zorg aan huis en in een woonzorgcentrum (totaal circa 110 zorgplaatsen). Vanuit de eigen vastgoedstichting worden 320 woningen beheerd.

Het jaar 2016 heeft zich gekenmerkt door de herijking van de strategie. In 2016 is de strategische koers door de Raad van Toezicht goedgekeurd. De koers wordt breed gedragen in de organisatie. De opdracht voor de komende jaren is de organisatie verder zelfstandig te ontwikkelen op deze uitgezette koers, het vastgoedbeleid uit te bouwen en te verstevigen en daar waar mogelijk op deelgebieden samenwerking te zoeken.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of de bestuurder bij de beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurszaken oog houdt voor het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bovendien wordt getoetst of hierbij een evenwichtige afweging is gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting zijn betrokken. De huidige Raad van Toezicht is samengesteld op basis van differentiatie naar kennis en ervaring en bestaat uit 5 leden. Een lid is per 1 augustus 2017 afgetreden.

De Raad heeft besloten dat zij met 5 leden de brugfunctie naar de maatschappij wil borgen, waardoor er 1 vacature ontstaat. De Raad bestaat uit betrokken leden, die ieder vanuit hun expertise, kennis en kunde integraal toezicht houden op het beleid.

Commissies

De Raad van Toezicht werkt met een auditcommissie. Deze commissie heeft als belangrijkste verantwoordelijkheid het namens de Raad van Toezicht inzicht verschaffen en toezicht houden op de financiële verantwoordingsproces. Andere taken van de auditcommissie zijn het monitoren van de opzet van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Naarst de remuneratie commissie, die gevormd wordt door de voorzitter en de vice voorzitter kent de Raad van Toezicht ook een commissie kwaliteit en veiligheid.

Profiel
 

 • U heeft academisch denk- en werkniveau op financieel-economisch gebied.
 • U heeft inzicht in de ontwikkelingen van de financiering van de gezondheidszorg (Wlz, WMO Zvw) in het algemeen en u vertaalt de implicaties en mogelijkheden hiervan naar de organisatie
 • U heeft kennis van en ervaring met risicobeheersings- en controlesystemen en het is een pre als u kennis heeft van vastgoed financiering.
 • U kent de ontwikkelingen waar de sector voor staat en kunt die duiden en vertalen naar de positie van de Merwelanden/Merinos.
 • U bent een ervaren toezichthouder en u heeft een gewaardeerde balans in de mix van betrokkenheid, rolverantwoordelijkheid en distantie.
 • U bent positief kritisch ingesteld en kan de Raad in haar overwegingen uitdagen.
 • U bent analytisch sterk en hanteert een open stijl van communiceren.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • U onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code; bent reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en toont bereidheid tot evaluatie en transparantie met betrekking tot governance
 • U bent economisch actief.
 • Afkomstig en bekend met het werkgebied de Drechtsteden is een pre.

De organisatie biedt

Een boeiende, uitdagende positie in een financieel gezonde organisatie, met een zeer goede naam en kansen om de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. De honorering bedraagt € 9.600,-- per jaar en is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en binnen de vigerende WNT 2.

In de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar voldoende diversiteit en afspiegeling van de maatschappij.

Reageren

Geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd? Reageer door onderaan op ‘klik hier om te reageren’ te klikken met toezending van cv en motivatie.  Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie graag bij uw reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers, partner (06 5106 0026).

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

 

Deze procedure is door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top