Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Drie leden Raad van Commissarissen ACV NV

Drie leden Raad van Commissarissen ACV NV

De Organisatie

ACV is een naamloze vennootschap met verschillende dochterondernemingen en is in 1999 ontstaan. De aandelen zijn in het bezit van de gemeenten Ede, Wageningen, Renkum en Veenendaal.

ACV Gemeenten voert opdrachten van de deelnemende gemeenten uit en ACV Bedrijven verzorgt de commerciële activiteiten van de groep. Restore Kringloop met winkels in Ede en Veenendaal maakt onderdeel uit van ACV en richt zich op hergebruik en sociale werkgelegenheid.

ACV neemt deel in verschillende vennootschappen: So Grade (50% deelneming, kleding sorteren); Road2Work (25% deelneming, ontmanteling elektronica) en Overslaghal voor Afval & Grondstoffen (50% deelneming overslag en transport). In het totaal biedt ACV werk aan ruim 200 werknemers en vrijwilligers. Zie voor meer informatie over ACV ook het jaarverslag 2016-ACV Groep.

Wat wil ACV bereiken?

De missie van ACV is de opdrachtgevende gemeenten, bedrijven en particulieren te ontzorgen op het gebied van grondstoffen, reststromen en beheer van de openbare ruimte en te opereren als een logische, regionale samenwerkingspartner.

In 2017 is de Strategische Agenda 2018-2022 door de aandeelhouders bekrachtigd. Het toekomstperspectief  wordt gedeeld door Aandeelhouders, Raad van Commissarissen (RvC), management en ondernemingsraad: ACV is een klantgerichte en innovatieve advies- en uitvoeringspartner voor primair de gemeenten in de regio. Inzameling van grondstoffen en reststromen, hoogwaardig hergebruik en (integraal) beheer van de openbare ruimte zijn daarbij de belangrijkste aandachtsgebieden. ACV is daarbij een wendbare organisatie die kosten-efficiënt en transparant werkt en op efficiënte en effectieve wijze wordt aangestuurd. ACV is een goede werkgever en biedt kansen aan starters en herintreders.

De Strategische agenda 2018-2022 brengt ook een geactualiseerd governance beleid met zich mee, De huidige RvC omarmt het vigerende en actuele governance beleid: de raad heeft daartoe zijn statuten aangepast en ziet het als een natuurlijk moment om daar nu ook de bemensing op te baseren.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is het in de statuten verankerd orgaan, dat belast is met het toezicht op de directie. De Raad van Commissarissen heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van de directie; toezicht en controle op de directie; toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans 7 per jaar.

De RvC opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. Bij vervulling van vacatures streeft de Raad na dat de leden gezamenlijk de verschillende aandachtsgebieden voldoende bestrijken t.w.:

 • Relevante kennis van en actuele ervaring met bestuurlijke/politieke aspecten op gemeentelijk niveau.
 • Een visie op, kennis van en ervaring met de aard van dienstverlening van ACV: inzameling van grond- en reststoffen, afvalverwerking, recycling, milieu, beheer openbare ruimte.
 • Kennis hebben van financiën en bedrijfsvoering, risicomanagement, planning en control en wet- en regelgeving.
 • Kennis hebben van HRM, medezeggenschap, juridische aspecten, communicatie en PR.
 • Kennis van het publiek/privaat ondernemen en daar een gewaardeerde balans in weten te bewaren.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is het in de statuten verankerd orgaan, dat belast is met het toezicht op de directie. De Raad van Commissarissen heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van de directie; toezicht en controle op de directie; toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans 7 per jaar.

De RvC opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. Bij vervulling van vacatures streeft de Raad na dat de leden gezamenlijk de verschillende aandachtsgebieden voldoende bestrijken t.w.:

 • Relevante kennis van en actuele ervaring met bestuurlijke/politieke aspecten op gemeentelijk niveau.
 • Een visie op, kennis van en ervaring met de aard van dienstverlening van ACV: inzameling van grond- en reststoffen, afvalverwerking, recycling, milieu, beheer openbare ruimte.
 • Kennis hebben van financiën en bedrijfsvoering, risicomanagement, planning en control en wet- en regelgeving.
 • Kennis hebben van HRM, medezeggenschap, juridische aspecten, communicatie en PR.
 • Kennis van het publiek/privaat ondernemen en daar een gewaardeerde balans in weten te bewaren.

Profielen

Algemene profieleisen die gelden voor elke toezichthouder, zijn:

 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden en zo ook het functioneren van de directie te kunnen toetsen.
 • Wijs en constructief zijn in de verhouding Directie – Toezichthouder – Aandeelhouder, zowel individueel als in de Raad, met een afgewogen balans tussen distantie en betrokkenheid.
 • Expliciet onderschrijven van de Governance Code; sterk reflectief op eigen rol, invloed en gedrag.
 • Vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Zorg hebben voor de continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie hebben om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Inzicht en overzicht hebben ten aanzien van het geheel van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, de taken en functie van de Raad van Commissarissen en de Directie.
 • Affiniteit hebben met de doelstelling en de visie van ACV.
 • Onafhankelijkheid zijn zodat er zonder bijzonder belang of ruggespraak kan worden opgetreden.
 • Beschikken over een academisch werk- en denkniveau met algemene bestuurlijke kwaliteiten.
 • Beschikken over een relevant netwerk op gemeentelijk, provinciaal en/of nationaal niveau.
 • Kandidaten zijn economisch actief.

Bij het samenstellen van de Raad van Commissarissen wordt gestreefd naar een team dat qua geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, toezichthoudende ervaring, leeftijd en regionale binding voldoende diversiteit kent. Bij de uiteindelijke keuze voor de kandidaten worden deze aspecten nagelopen om zo in het nieuwe team een evenwichtige balans tussen kennis, kunde en vaardigheden in de Raad te borgen.

Aanvullend op de algemene profieleisen wordt specifiek gezocht naar:

Lid Raad van Commissarissen met aandachtsveld politiek/bestuurlijke expertise op gemeenteniveau
 

 • Heeft brede politieke en bestuurlijke kennis en ervaring met politieke besluitvormingsprocessen binnen de gemeentelijke wereld en kent de dynamiek van deelnemingen, samenwerkingsverbanden en implementatie daarvan.
 • Heeft een relevant en actueel politiek en maatschappelijk netwerk en u bent idealiter zowel in een publieke als private onderneming actief geweest.
 • Heeft inzicht in het veld van belanghebbenden (intern, maatschappij en politiek).
 • Neemt de rol op zich om vanuit de RvC het aanspreekpunt en contactpersoon te zijn naar de aandeelhouders/gemeenten.
 • Analytisch sterk, sensitief en hanteert een open stijl van communiceren.

Lid Raad van Commissarissen met aandachtsveld financiën en bedrijfsvoering, ICT en automatisering
 

 • Heeft bestuurlijke en financiële kennis en ervaring in de publieke/private sector.
 • Heeft inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van financiën en bedrijfsvoering in het algemeen en vertaalt de implicaties en mogelijkheden hiervan naar de organisatie.
 • Kent de ontwikkelingen waar de sector voor staat en kan  die duiden en vertalen naar de (financiële) positie van ACV en naar verschillende scenario’s.
 • Is positief kritisch ingesteld en kan de Raad in haar overwegingen uitdagen.
 • Is in staat tot constructieve samenwerking met inspraak- en medezeggenschapsorganen.
 • Juridische kennis is een pré.

Lid Raad van Commissarissen met aandachtsveld Innovatie en marketing
 

 • Kan op basis van relatief beperkte informatie onderstromen en patronen duiden en kunt deze vertalen naar beleidsniveau.
 • Kent de ontwikkelingen waar de sector voor staat en kan deze vertalen naar een proactief beleid voor ACV.
 • Heeft leidinggevende kennis en ervaring in de publieke en/of private sector.
 • Bent innovatief, een ‘out of the box’- denker en heeft visie op de ontwikkelingen/vooruitgang naar een circulaire economie.
 • Vanuit ervaring en vakkennis ervaring in het in kaart brengen van complexe dienstverlenende markten en weet ontwikkelingen te vertalen naar kansen voor ACV.
 • Kennis van HRM is een pré.
 • U bent procesmatig sterk en communicatief ingesteld.

Honorering en aanstelling

De aanstelling van leden van de Raad van Commissarissen geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar, één en ander conform de statuten. Het honorarium bedraagt ruim 10.000 euro per lid.

Procedure

De procedure is gericht op benoeming van de drie nieuwe toezichthouders op 14 juni 2018.
Wij verzoeken u in uw motivatiebrief kenbaar te maken voor welk van de profielen u opteert. Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het van belang dat de kandidaat goed inzicht geeft in huidige en vorige functies en nevenfuncties. U kunt rekenen op een zorgvuldige en prudente beoordeling van uw sollicitatie.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij u om uiterlijk 7 april te reageren, met toezending van uw cv en motivatie door onderaan op ‘Klik hier om te reageren te klikken. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. ( Hanneke) Houtzagers (0651060026)

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek ontvangen de statuten en wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Deze procedures zijn door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top