Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Toezicht De Passerel beoogd voorzitter Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Ethiek

Lid Raad van Toezicht De Passerel beoogd voorzitter Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Ethiek

Iedereen hoort erbij en aandacht is ons werk!

De organisatie

De Passerel ondersteunt mensen met een beperking, om hun eigen leven te leiden en zelf keuzes te maken. Al bijna 25 jaar begeleidt De Passerel mensen met een licht verstandelijke beperking tot een ernstig meervoudige beperking van verschillende leeftijden en met verschillende behoeften.
De Passerel – mede ontstaan uit ouderinitiatieven - heeft een breed assortiment aan dagbestedings-, woon- en werklocaties in Apeldoorn, Epe en Voorst. De locaties staan in de samenleving, midden in de wijk. Daarnaast biedt De Passerel ook ambulante begeleiding thuis, op de werkplek en in het onderwijs. Er werken ongeveer 500 medewerkers die aan meer dan 1000 cliënten zorg bieden.
De Passerel heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) en is een platte organisatie met één managementlaag en zelfregulerende teams.

Zie voor meer informatie over de organisatie: www.de-passerel.nl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) telt vijf leden en opereert in een collegiaal model. De professionele en plezierige sfeer, de open aanspreekcultuur met respect voor eenieders (kritische) inbreng en eigen bijdrage, vormen belangrijke elementen in de onderlinge samenwerking.
De Raad stelt zich actief en betrokken op. Hij volgt de dynamiek binnen zorg en welzijn, de huidige uitdagingen van de transitie in de zorg en de daarbij behorende consequenties en strategische keuzes voor De Passerel. Het voeren van de dialoog met alle stakeholders is hier een belangrijk onderdeel van. De RvT bezoekt onder meer regelmatig locaties en spreekt periodiek met de diverse raden.

De RvT kent drie commissies: de Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Ethiek, de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie. De RvT kiest, passend vanuit de waarden van De Passerel en in aansluiting op Good Governance, voor een optimale betrokkenheid en invloed van medewerkers, cliënten en verwanten bij de ontwikkelingen van de organisatie. In de werkwijze van de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Ethiek is het in contact zijn door het gesprek met betrokkenen erg belangrijk. Naast de formele PDCA is het narratieve belangrijk voor de toezichthoudende rol.
De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, is zorgvuldig en voldoet aan de Zorgbrede Governance Code. De relatie met de bestuurder kenmerkt zich door openheid, wederzijds vertrouwen, samenwerken en inhoudelijke gedrevenheid.

De huidige leden van de Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Ethiek zullen de organisatie medio 2025 verlaten in verband met het aflopen van de zittingstermijnen.  Om de kennisoverdracht te borgen is ervoor gekozen om per 1 september een nieuw lid te werven en in te werken.

Werkwijze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wil bij De Passerel toezicht houden op een wijze die gekenmerkt wordt door:

 • Betrokkenheid;
 • Overzicht houden en signaleren;
 • Kijken en voelen;
 • Dilemma´s bespreken;
 • Rolvastheid en tegenkracht;
 • Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid.

De Raad is een Raad van verbinding. Het gaat om de kwaliteit van de dialoog met de belanghebbenden van De Passerel. Deze ontmoetingen voeden de RvT permanent en houden scherp. Zo kan beter begrepen worden waar het voor cliënten en medewerkers feitelijk om draait en welke thema´s en kwesties er spelen. In de dialoog wordt aandacht besteed aan de risico´s en dilemma´s van De Passerel.

Het contact met de bestuurder is gericht op het bieden van ‘bewegelijke tegenkracht’ bij het houden van de juiste koers, steun te bieden én waar nodig op tijd maatregelen te nemen.
Daarnaast zijn de formele lijnen naar medewerkers en cliënten belegd in de overlegstructuur met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Ook wordt regelmatig gesproken met het management en andere sleutelfiguren binnen de organisatie om vanuit meerdere perspectieven een beeld van de organisatie te kunnen vormen. In de informele lijn bijvoorbeeld werkbezoeken en deelname aan activiteiten in de organisatie. Ook de contacten met de familie en verwanten van cliënten zijn hierbij van groot belang.

Om als Raad goed te functioneren, worden onderstaande functie-eisen gesteld. Daarnaast hecht de Raad aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter het beleid en de uitvoering.

Algemeen Profiel
 

 • Voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder waarbij de kernwaarden van De Passerel leidend zijn.
 • Een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk.
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties.
 • Het vermogen om onafhankelijk en kritisch te opereren als lid Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de bestuurder.
 • Adequaat voorzien in de advies-en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.
 • Het vermogen om het beleid van De Passerel en het functioneren van de bestuurder te beoordelen.

Lid Raad van Toezicht met aandachtsveld kwaliteit
(Beoogd voorzitter van de Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Ethiek)
 

 • Heeft op directie of bestuurlijk niveau (inhoudelijke) ervaring op het vlak van kwaliteit en veiligheid.
 • Heeft stevige toezichthoudende ervaring met kennis van kwaliteit op basis van de formele kwaliteitssystemen en op basis van de ambities en de waarden van De Passerel.
 • Is strategisch sterk, nieuwsgierig, laagdrempelig en weet dat de systeemwereld en de leefwereld kunnen schuren en durft daarin keuzes te maken.
 • Vult de zorginhoudelijke ervaring aan met kennis van en bij voorkeur ervaring in organisatieontwikkeling en kent de transitieopgave in de zorg.
 • Denkt vanuit het cliëntresultaat, is positief kritisch op de effectiviteit van handelen van de organisatie.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met denken vanuit medewerkersperspectief. Dit in relatie tot binden en boeien van medewerkers.
 • Is een rolbewuste, onbevooroordeelde toezichthouder en ervaart dilemma´s als een kans om te verdiepen en te leren.
 • Regionale binding is een pre.

Bezoldiging

De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ.

Procedure

Het profiel van het nieuwe lid is in samenspraak met de raden opgesteld. In deze procedure is er actieve deelname van de Cliëntenraad, Verwantenraad, Ondernemingsraad en het managementteam. Er is een selectiecommissie bestaande uit RvT leden en bestuurder, daarnaast is er een adviescommissie bestaande uit medezeggenschapsorganen en management. De oriënterende gesprekken met Governance Search vinden plaats op 13 en 17 juni 2024. De selectiegesprekken bij de Passerel vinden plaats op vrijdag 5 juli 2024. Vervolgens zijn er verdiepende gesprekken gepland met de RvT en de bestuurder in de tweede week van juli.
Het streven is om het nieuwe lid voor 1 september 2024 te benoemen.

Reageren

Als u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en een helder onderbouwde motivatie. U kunt uw brief en cv mailen naar het voor deze procedure aangemaakte email adres Depasserel.toezicht@gsearch.nl. Wij ontvangen uw reactie graag vóór 12 juni 2024. Deze vacature is in behandeling bij drs. Hanneke Houtzagers (06 - 51 06 00 26).

Top