Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Toezicht Zorggroep Apeldoorn

Lid Raad van Toezicht Zorggroep Apeldoorn

Kwaliteit van zorg, organisatieontwikkeling en vitaliteit

Organisatie

Zorggroep Apeldoorn (ZGA) is ontstaan door het samengaan van verschillende verzorgings- en verpleeghuizen in de regio Apeldoorn. ZGA heeft 17 locaties en is gespecialiseerd in de zorg bij dementie, somatiek en kortdurend herstel- en revalidatie van ouderen en tevens zorg voor jonge mensen, die te maken hebben met beademingsondersteuning of niet aangeboren hersenletsel. ZGA biedt begeleiding, behandeling, crisisopname en dagactiviteiten. Dat kan vanuit huis, in de buurt en als dat niet meer kan vanuit één van de locaties. ZGA werkt vanuit de waarden hart & ziel, lef en samen. De medewerker staat bij ZGA op één en het motto is ‘waar je gezien wordt!’. Bij ZGA werken 1500 medewerkers, 470 vrijwilligers en is de omzet circa 100 miljoen. ZGA is een actieve maatschappelijke partner, die in de samenwerking en met inzet van expertise een sleutelrol in de regio vervult.

Raad van Toezicht

ZGA heeft een Raad van Toezicht (RvT) met vijf leden. De RvT geeft sinds 2022 invulling aan een stage/traineeship. De RvT vervult de werkgeversrol naar de Raad van Bestuur (RvB) en ziet erop toe dat de RvB effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook vervult de RvT een klankbordfunctie en adviesrol voor het bestuur bij strategische keuzes.

De toezichtvisie geeft helder weer welke principes de RvT hanteert en is transparant over de invulling van zijn verantwoordelijkheid en de ontwikkeling daarvan. De RvT kent een drietal commissies, de Governancecommissie, de Auditcommissie en de Commissie Kwaliteit en HR. Conform rooster van aftreden ontstaat er een vacature lid Raad van Toezicht. Het lid zal in de commissie Kwaliteit en HR gaan plaatsnemen.

De toezichthouders zijn allen intrinsiek gemotiveerd en houden professioneel toezicht op de organisatie, waarbij een open en betrokken positief kritische houding, gecombineerd met denken in mogelijkheden een leidraad in denken en handelen is.

Belangrijke strategische thema´s waaraan de RvT de komende tijd zal bijdragen zijn:

 1. Toezicht op het bestendig uitvoeren van het richtinggevend strategisch kader 2024-2027.
 2. Toezicht op de ontwikkeling naar een adaptieve, duurzame samenwerkingsgerichte organisatie.
 3. Toezicht op de randvoorwaarden die gerealiseerd moeten worden zoals een positief resultaat, doorontwikkeling vastgoed, zorgtechnologie en ICT.

Voor meer informatie over Zorggroep Apeldoorn e.o. en de Raad van Toezicht verwijzen wij naar www.zorggroepapeldoorn.nl.

Algemeen Profiel Raad van Toezicht

Om goed te kunnen functioneren wordt onderstaand algemeen profiel door ZGA gehanteerd voor alle leden van de Raad van Toezicht:

 • Heeft voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • Heeft een brede maatschappelijke binding met een functioneel netwerk waaruit geput kan worden;
 • Voorziet in een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en van disciplines waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • Is bekend met de onderwerpen van corporate governance;
 • Heeft het vermogen om in teamverband te functioneren;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn essentieel;
 • De leden van de RvT hebben voldoende beschikbaarheid en energie om zich met toewijding in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • De leden van de RvT opereren ten opzichte van elkaar en van de RvB als onafhankelijk en positief kritisch;
 • Door de RvT kan adequaat worden voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de RvB.

Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering.

Lid Raad van Toezicht

Het lid RvT herkent zich in bovenstaand algemeen profiel en:

 • Heeft kennis van en ervaring in organisatieontwikkeling, kent daarbij de processen in de verschillende fasen en weet deze op waarde te schatten;
 • Kent het ritme van de langdurige zorg en weet kwaliteit te monitoren en te borgen, ook in transitietrajecten;
 • Heeft kennis en ervaring met kwaliteitsbeleid in zorgorganisaties, begrijpt de transformatie waarin de zorg zich bevindt en heeft een visie op de zorg van de toekomst;
 • Weet ethische vraagstukken helder te duiden en deze in openheid te bespreken en te benaderen vanuit cliëntperspectief;
 • Heeft bij voorkeur directie/bestuurlijke ervaring en is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom HR/organisatievitaliteit, medezeggenschap en nieuwe vormen van organiseren;
 • Heeft visie op goed werkgeverschap en ervaring met duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van eigenaarschap;
 • Is een teamspeler met een goed ontwikkeld reflectief vermogen; autonoom en authentiek en weet wat kracht en tegenkracht kan toevoegen in het proces;
 • Heeft stevige toezichthoudende ervaring, is autonoom en authentiek; Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Bezoldiging

De Raad van Toezicht komt regulier zes keer per jaar bijeen. Binnen de Raad functioneren drie commissies: de Governancecommissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Auditcommissie. De commissies vergaderen minimaal tweemaal per jaar. Ook maken locatiebezoeken en andere vormen van contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden. De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ (Klasse IV).

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search. De longlist en shortlist van kandidaten worden aan de opdrachtgever gepresenteerd. Een aantal kandidaten van de shortlist worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Er wordt gestreefd de procedure 1 augustus 2024 af te ronden.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en uw motivatie. U kunt uw brief en cv mailen naar ZGA.toezicht@gsearch.nl. Wij ontvangen uw reactie graag voor 17 juni 2024. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 - 51 06 00 26). Ze wordt hierbij ondersteund door Yvette Werkman.

Top