Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Commissarissen (juridisch profiel) Huisartsencooperatie West-Brabant (HCWB)

Lid Raad van Commissarissen (juridisch profiel) Huisartsencooperatie West-Brabant (HCWB)

Oprecht, reflectief en innovatief

Organisatie

Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) is een coöperatie van 88 huisartsen in de regio westelijk West-Brabant en Tholen. HCWB richt zich op het ondersteunen en vertegenwoordigen van haar leden en het organiseren van ketenzorg en leefstijlprogramma's. Bij al deze ontwikkelingen is er voortdurend aandacht voor zelfredzaamheid van patiënten en het gedachtegoed van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’.

De leden hebben elk een lidmaatschap. Daarmee is elke individuele stem van een lid van invloed op het beleid van de organisatie van HCWB.

HCWB is dé regionale huisartsenorganisatie in westelijk West-Brabant en Tholen. Om de samenwerking te verstevigen is HCWB lid geworden van de Coöperatie van de Huisartsenposten West-Brabant in juni 2020.

De samenwerking met de HAP Roosendaal en Bergen op Zoom is intensief, ANW en dagzorg sluiten steeds beter bij elkaar aan. HCWB werkt samen met de Stichting WestWest. Dit is een samenwerkingsverband van 11 organisaties uit de regio (Bravis ziekenhuis, GGZ, VVT, GGD, Thuiszorg, Welzijn, huisartsen, medisch specialisten). Met het sociaal domein en de grotere gemeenten is een intensieve samenwerking ten aanzien van de zorg voor de populatie in de regio. HCWB is voorts partner van het CIC (Care Innovation Centre) waar, Grip op kwetsbaarheid en digitale ontwikkelingen de onderwerpen zijn die de partners in de regio met elkaar oppakken.

Er is bewust gekozen voor een coöperatie-structuur omdat de huisarts met zijn/haar stemrecht binnen de organisatie zeggenschap kan uitoefenen.  Dit draagt bij aan het draagvlak onder de leden.

De organisatie van HCWB bestaat uit 5 rechtspersonen.

De Huisartsencoöperatie West-Brabant U.A. met 88 leden (huisartsen) die 100% aandeelhouder is van de Huisartsen Holding West-Brabant B.V. Deze B.V. wordt bestuurd door een directie en beschikt daarnaast over een raad van commissarissen (toezichthouder) en een cliëntenraad.

De Holding is de onderneming waarin drie dochterondernemingen zijn ondergebracht die de dienstverlening aan de leden verzorgen:

 • Zorggroep West-Brabant B.V.
 • Werkgroep Deskundigheidsbevordering huisartsen West-Brabant B.V.
 • Huisartsenpraktijk De Turfvaart

Visie

HCWB is een sterke, professionele regionale huisartsenorganisatie (RHO) in westelijk West-Brabant en het eiland Tholen. Zij biedt ondersteuning aan de leden en wil hen ontzorgen met als basis wederzijds vertrouwen en samenwerking.

De zorgvraag – en daarmee de druk op de huisartsenzorg – stijgt door vergrijzing en verplaatsing van zorgtaken naar de eerstelijn. De krapte op de arbeidsmarkt zet tegelijkertijd het zorgaanbod sterk onder druk. Werken aan toekomstbestendige huisartsenzorg als antwoord op de (arbeidsmarkt)tekorten is voor HCWB topprioriteit. Alleen samen houden we de huisartsenzorg toegankelijk.

De Huisartsencoöperatie is met haar dochterondernemingen het uitvoerend orgaan voor de leden en het bestuur van de coöperatie. Medewerkers en directie maken zich sterk voor een goed georganiseerde eerste lijn in westelijk West-Brabant en Tholen. Dit vanuit de gedachte dat een hogere organisatiegraad, goede infrastructuur en een betere ondersteuning van zorgprofessionals bijdragen aan een goed functionerende huisartsenpraktijk (de huisartsvoorziening) en eerstelijnszorg, zodat de burgers (patiënten) in westelijk West-Brabant goede en doelmatige zorg kunnen verwachten.

Alle medewerkers zijn in dienst van Zorggroep West-Brabant B.V. en verrichten, indien van toepassing voor hun functie, werkzaamheden voor alle rechtspersonen binnen de organisatie. 

De zorg wordt geboden vanuit de huisartsenpraktijk, in samenwerking met andere eerstelijns disciplines, zoals de diëtiste, gespecialiseerd verpleegkundige, podotherapeut en medisch specialisten.

Naast ondersteuning van huisartsenpraktijken bij multidisciplinaire zorgprogramma´s op het gebied van: Diabetes Mellitus type 2 (DM), longaandoeningen en hart- en vaatziekten, een stoppen met roken programma, een GLI-programma (leefstijl) en een dienst praktijkmanagement ondersteunt en ontzorgt de organisatie ook buiten de zorgprogramma´s.

Het bureau van HCWB faciliteert en ondersteunt de aangesloten huisartsenpraktijken, met onder andere:

 • Het onderhandelen met zorgverzekeraars en ketenpartners m.b.t. contract en tarief.
 • Het verwerken van declaraties van aangesloten huisartsen(praktijken).
 • Het bewaken van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening.
 • Het organiseren van nascholingen.
 • Het informeren van de huisarts over de (landelijke) ontwikkelingen van de eerstelijnsgezondheidszorg.
 • De inzet van praktijkmanagement en andere ondersteunende diensten.

HCWB kent een directie die de Huisartsen Holding West-Brabant (HHWB) en haar dochterondernemingen bestuurt.

Graag verwijzen wij naar de website voor verdere informatie over de coöperatie: www.hcwb.nl

Raad van Commissarissen

Een dynamische organisatie als HCWB vraagt om betrokken leden van de Raad van Commissarissen. Van de leden wordt verwacht dat zij een heldere visie en een warme belangstelling hebben voor de zorgsector en het maatschappelijk belang als uitgangspunt voor hun toezichthoudende rol hanteren. Naast de verantwoordelijkheid voor het houden van toezicht is de Raad van Commissarissen ook een belangrijke gesprekspartner en adviseur voor de directeur.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden onder wie de voorzitter. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd. In verband met het beëindigen van de tweede benoemingstermijn van een van de leden ontstaat er een vacature voor de functie lid Raad van Commissarissen.

Lid Raad van Commissarissen

Het nieuwe lid Raad van Commissarissen vervangt het huidige lid met een juridisch profiel en zal mogelijk ook een rol gaan vervullen in de commissie kwaliteit. Voor deze rol zoekt HCWB een proactieve, innovatieve, betrokken en ervaren toezichthouder met een juridische achtergrond. Kennis van de gezondheidszorg en ‘passen’ binnen de sector is van belang. Je haalt plezier uit het meedenken over de verdere ontwikkelingen binnen HCWB en bent daarin ook, vanuit jouw expertises, een heldere gesprekspartner voor de directie. Je bent een teamspeler en in staat om met humor en relativeringsvermogen soms wat ‘lucht’ in het gesprek te brengen.

Het nieuwe lid herkent zich ook in het onderstaande:

 • Een brede professionele juridische achtergrond, met ervaring met zorg- en/of zorggerelateerde organisaties;
 • Kennis van gezondheidsrecht en governance;
 • Kennis van en ervaring met samenwerkingsvormen in de zorg, (complexe) samenwerkingsverbanden;
 • Heeft ervaring als toezichthouder (bij voorkeur in zorg en/of bij zorggerelateerde organisaties)
 • Is in staat om problematiek vanuit juridisch perspectief snel en efficiënt te doorgronden.
 • Kan op hoofdlijnen (algemene) juridische vraagstukken/problemen signaleren en oplossingsrichtingen identificeren;
 • Mensgericht, verbindend en denkt domein overstijgend;
 • Heeft een gestructureerde werkwijze, is een positieve, kritische en integere sparringpartner en is een onafhankelijke denker met gevoel voor humor;
 • Is ondernemend met aandacht voor innovatie;
 • Heeft veel energie en enthousiasme om in deze rol binnen de Raad van Commissarissen samen te werken en heeft voldoende tijd en beschikbaarheid.

Bezoldiging

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

HCWB laat zich in deze procedure bijstaan door Governance Search. Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search. De oriënterende gesprekken vinden plaats in de laatste week van maart 2024.

De meest passende kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken met de Raad van Commissarissen, welke in de eerste week van april zullen plaatsvinden. Eventuele vervolggesprekken vinden plaats in de tweede week van april. Er wordt naar gestreefd de procedure voor 1 mei 2024 af te ronden.

Reageren

Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het van belang dat je in jouw reactie goed inzicht geeft in je huidige functies, vorige functies en nevenfuncties, alsmede in eventuele bestaande en vroegere relaties met HCWB.

Indien je geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij je zo spoedig mogelijk (graag voor 25 maart 2024) te reageren naar Governance Search, met toezending van je cv en jouw motivatie. Je kunt voor deze procedure je brief en cv mailen naar het email adres HCWB.toezicht@gsearch.nl. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (0651060026). Zij wordt hierbij ondersteund door Yvette Werkman, recruitmentassistente.

Top