Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Twee leden Raad van Toezicht Warande

Twee leden Raad van Toezicht Warande

Vooruitstrevend, ontwikkelingsgericht, ambitieus

De Organisatie

Warande ondersteunt ouderen met aandacht, zodat zij in relatie met anderen betekenisvol kunnen leven. Vanuit een gelijkwaardige relatie met elkaar, cliënten en naasten wordt de ondersteuningsvraag besproken. De eigen draagkracht, de samenstelling en de draagkracht van hun ´mantel´ (familie, buren), hun levensgeschiedenis en levensdoelen spelen bij de ondersteuningsvraag een belangrijke rol. Met ruim 1200 collega´s biedt Warande, samen met naasten en andere betrokkenen, verpleegzorg aan ongeveer 900 cliënten die bij Warande wonen. Daarnaast zijn er meer dan 500 vrijwilligers actief.

Warande heeft zeven locaties in Houten, Zeist en Bilthoven van waaruit zij tijdelijke of langdurige zorg bieden. Twee van de locaties zijn geïnspireerd op antroposofisch gedachtegoed. Naast verpleegzorg maakt Hospice Heuvelrug deel uit van Warande en biedt Warande geriatrische revalidatie.

Warande heeft haar eigen behandeldienst die zowel intern als extern in de 1e lijn actief is om de ondersteuningsvraag op de bewoner af te stemmen. De Warande Academie biedt opleidingsmogelijkheden aan voor mensen die zich willen laten opleiden tot zorgprofessional en medewerkers die hun deskundigheid verder willen ontwikkelen.

Binnen de organisatie is er een ondernemingsraad (OR) en een Centrale Cliëntenraad (CCR) actief. Daarnaast is er een Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) een Behandel Management Team (BMT) en een Identiteitsraad (IR).

De ambities van de organisatie zijn om vanuit een gedragen visie en besturingsfilosofie:

 • Samen met naasten en cliënten hoogwaardige verpleegzorg voor ouderen met een intensieve zorgvraag te realiseren;
 • Een goede positie als (aantrekkelijk) werkgever te realiseren;
 • De robuustheid van de bedrijfsvoering verder te vergroten;
 • Voorloper te zijn op het gebied van digitalisering en sociale innovatie;
 • De strategische positie in de regio te versterken;
 • Met samenwerkingspartners de zorgtransformatie vorm te geven: ´passende zorg´, ´zelf als het kan´, ´thuis als het kan´ en ´digitaal als het kan´.

De ambities hebben tot doel om verantwoordelijkheid te nemen voor continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg voor kwetsbare ouderen, die tijdelijk of permanent intensieve zorg nodig hebben, om te komen tot een zekere kwaliteit van bestaan in de (eind)fase van hun leven.

Governance

Warande heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen.
De organisatie kent een Raad-van-Toezicht-model, waarbij de Raad van Bestuur collegiaal en integraal verantwoordelijk is voor het totaal te voeren en gevoerde beleid. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht is gezamenlijk, integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn statutaire en reglementaire taken en heeft een drietal commissies ingesteld: de commissie kwaliteit (kwaliteit van zorg, innovatie, duurzaamheid, personeel en veiligheid van zorg), de auditcommissie (financiën, ICT en vastgoed) en de remuneratiecommissie.

De samenstelling van de RvT is zodanig dat:

 • Er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke opgave voor Warande in het bijzonder is;
 • Tenminste één lid van de RvT beschikt over voor Warande relevante bestuurlijke kennis van en ervaring in de zorg;
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, vastgoed, bedrijfskundige, financieel economische, digitalisering en innovatie, duurzaamheid, veranderkundige deskundigheid, samenwerkingsprocessen, organisatieontwikkeling, ervaring /betrokkenheid met (mede)zeggenschap;
 • Er sprake is van diversiteit in gender, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en teamrol;
 • Adequaat wordt voorzien in de werkgeversrol en de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur;
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • De leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 • De leden met elkaar een effectief en reflectief toezichtteam vormen dat in strategisch partnerschap met de Raad van Bestuur in een goede sfeer tot een goede dialoog weet te komen, waarbinnen de diversiteit van de leden optimaal benut wordt.

Algemeen profiel Raad van Toezicht

Een lid van de Raad van Toezicht van Warande beschikt over algemene toezichthoudende competenties door (het willen doen van) een opleiding en het op peil houden van kennis en competenties. Daarnaast beschikt een lid van de Raad van Toezicht over:

 • Affiniteit met de doelstelling en besturingsfilosofie van Warande;
 • Kennis van en (bestuurlijke) ervaring in de zorg of relevante andere sector;
 • Een goed beeld van de ontwikkelingen en uitdagingen in de zorg en/of maatschappij;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Het vermogen om constructief kritisch de dialoog in de raad en met de bestuurders aan te gaan;
 • Oog en oor voor het perspectief van interne en externe stakeholders;
 • Reflectief vermogen, zowel naar de eigen rol als naar de raad als collectief;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Toezichtsopgave

Gezien de maatschappelijke opgave en de ambitie van de organisatie bestaat de toezichtsopgave voor de Raad van Toezicht voor de komende 4 jaar uit:

 • Het invulling geven aan goed werkgeverschap voor de Raad van Bestuur;
 • Het zijn van een inspirerend klankbord op het gebied van kwaliteit van zorg, vitaal werkgeverschap, netwerksamenwerking, digitalisering en sociale innovatie;
 • Het zijn van een positief-kritische gesprekspartner voor de Raad van Bestuur als het gaat om het aangaan van samenwerkingsverbanden met organisaties in de regio en het samenwerken met Raden van Toezicht van die organisaties en het toezicht daarop;
 • Het kunnen bewegen tussen ´inclusief strategisch partnerschap´ en ´formeel toezicht´, waarbij het streven is om met de Raad van Bestuur invulling te geven aan gedeeld leiderschap (met behoud van rollen) in het governance team waar het gaat om strategische vraagstukken.

Deze Raad houdt op dynamische en betrokken wijze integraal toezicht op het beleid, is proactief, gericht op samenwerking en onafhankelijk denkend, duidelijk en reflectief.
De toezicht mentaliteit kenmerkt zich door vertrouwen, door nabijheid en door doorgaand toetsen via dialoog met bestuurder en anderen binnen de organisatie. De attitude is onvoorwaardelijk constructief. De RvT hecht aan diversiteit in de breedste zin van het woord, de intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering en heeft bij de samenstelling oog voor een goede mix van bestuurlijke ervaring en specifieke expertkennis.
In verband met het beëindigen van de zittingstermijnen leggen twee leden (waaronder de voorzitter) medio 2024 hun functie neer. De voorzittersrol zal door een van de zittende leden worden vervuld. De Raad is ervaren en bestuurlijk zeer goed bemenst en zoekt ook aanvulling in kandidaten die weinig of geen toezichthoudende ervaring hebben.

Lid Raad van Toezicht (organisatieontwikkeling, kwaliteit en veiligheid)

Voor dit profiel zoeken we bij voorkeur een kandidaat die:

 • Het ritme van de langdurige zorg kent en kennis heeft van kwaliteits- en veiligheidsaspecten in de zorg;
 • Intrinsiek betrokken is bij de cliënten en hun directe omgeving met een duidelijke visie op eigen regie, participatie en informele zorg;
 • Visie heeft op goed werkgeverschap en ervaring met duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van eigenaarschap;
 • Ervaring heeft opgedaan in verschillende verander/transitie management trajecten en weet wat dit met een professionele organisatie doet;
 • Een proactieve houding en visie heeft op de positie en de behandeling van mensen met een complexe zorgvraag;
 • Ethische vraagstukken helder weet te duiden en deze in openheid weet te bespreken en daarbij in staat is eerst en vooral te denken vanuit cliëntperspectief;
 • Een teamspeler is met een goed ontwikkeld reflectief vermogen;
 • Zich verbonden voelt met de regio, maatschappelijk actief is en voldoende beschikbaar voor een adequate invulling van de functie.

Lid Raad van Toezicht (sociale innovatie)

Voor dit profiel zoeken we bij voorkeur een kandidaat die:

 • Visie heeft op de zorg en het vermogen heeft om toekomstscenario´s te ontwikkelen en daarin onconventioneel en verrassend te zijn;
 • Een scherpe visie heeft op het succesvol implementeren van zorginnovaties en digitale transformaties en de implicaties hiervan doorziet voor de zorg- en dienstverlening in de toekomst;
 • Goed op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap en nieuwe vormen van organiseren;
 • Kan redeneren vanuit de netwerkgedachte en zicht heeft op wat belangrijke stakeholders zijn en waar hun vraagstukken liggen;
 • Een nieuwe en inspirerende visie heeft vanuit een ander perspectief, bijvoorbeeld vanuit de energiesector of onderwijs:
 • Als persoonlijkheid een vriendelijke autonome denker is, goed kan beschouwen, reflecteren en de juiste vragen weet te stellen;
 • Voldoende beschikbaar is voor een adequate invulling van de functie;
 • Regionale binding heeft is een pre.

Honorarium

De RvT komt regulier zes keer per jaar bijeen. Binnen de raad functioneren drie commissies: de commissie kwaliteit, de remuneratiecommissie, en de auditcommissie.  De commissies vergaderen naast de reguliere vergaderingen minimaal tweemaal per jaar. Ook maken locatiebezoeken en andere vormen van het contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden.
De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ. De honorering (klasse IV) wordt jaarlijks vastgesteld. Een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor bestuur- en toezichthouder.

Procedure

De kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Governance Search. 
De oriënterende gesprekken vinden plaats op 6, 7 en 8 mei 2024.  De gesprekken met de leden van de Raad van Toezicht staan gepland op 22 mei 2024. We streven ernaar om de procedure vóór 1 juli 2024 af te ronden.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en uw motivatie.
U kunt uw brief en cv mailen naar Warande.Toezicht@gsearch.nl. Wij ontvangen uw reactie graag vóór 2 mei 2024. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. Houtzagers (06 - 51 06 00 26)

Top