Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Twee leden Raad van Toezicht Stichting CAV te Zoetermeer

Twee leden Raad van Toezicht Stichting CAV te Zoetermeer

Realistisch, strategisch, deskundig

Organisatie

Stichting CAV, ontstaan in 1968, is een maatschappelijke onderneming in het publiek domein van armoedebestrijding en schulphulpverlening. CAV werkt met meer dan 100 (HBO en academische opgeleide) professionals en biedt landelijk de onderstaande diensten aan:

 • Ondersteuning thuis
 • Budget Beheer
 • MSNP
 • Beschermingsbewind
 • Mentorschap
 • Curatele
 • WSNP
 • Faillissementen

De organisatie is snel gegroeid en laat steeds goede bedrijfsresultaten zien. CAV staat voor maatschappelijk rendement: de organisatie is gezond, innovatief, heeft ambitie, denkkracht en een sterke klantfocus. Stichting CAV is één van de meest vooraanstaande aanbieders van Nederland in het publiek domein van armoedebestrijding en hulpverlening. Daarnaast is Stichting CAV een partnerschap gestart met De Sociale Raadsvrouw, een adviesbureau op het gebied van sociale zekerheid. De Sociale Raadsvrouw en CAV bieden financiële zorgverlening waar de werknemer en de werkgever beter van worden.

CAV legt de focus met name op innovatie en wil zich nog meer profileren als opiniemaker en door beïnvloeding het verschil laten zien tussen traditionele bewindvoering en financiële zorgverlening. CAV heeft haar statutaire zetel in Zoetermeer en werkt vanuit negen vestigingen. De omzet bedraagt circa € 9 miljoen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft onder meer als taken: het werkgeverschap van het bestuur; het toezicht en de controle op het bestuur, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. De RvT kent twee commissies, te weten de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De leden van de RvT en de bestuurder communiceren open op de inhoud, hebben respect voor ieders rol en nemen hun verantwoordelijkheid serieus.

Op dit moment bestaat de Raad uit vier leden en de nieuwe Raad zal uit drie leden gaan bestaan. Deze omvang past goed bij de huidige ontwikkeling van de organisatie.

Twee leden treden in maart 2024 af in verband met het beëindigen van hun tweede benoemingstermijn. Het derde lid heeft een hoofdfunctie elders aanvaard en deze functie is niet verenigbaar met een toezichthoudende functie bij CAV. De rol van voorzitter zal door het blijvende lid ingevuld worden.

De RvT opereert vanuit een collectieve en integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn in gezamenlijkheid een bijdrage te leveren aan de organisatie.

De algemene profieleisen qua kennis, vaardigheden en houding voor elke toezichthouder zijn:
 

 • Toezicht willen en kunnen houden in een afgewogen mix van distantie en betrokkenheid.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht hebben in de eisen die worden gesteld aan een middelgrote organisatie inzake kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit.
 • Het vermogen om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en het vermogen om het algemene beleid te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Over voldoende tijd en energie beschikken om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Academisch werk- en denkniveau met algemene bestuurlijke kwaliteiten.
 • Onderschrijft de doelstellingen van de organisatie; is sterk reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en is bereid tot evaluatie en transparantie.

Lid Raad van Toezicht (bestuurlijk/governance)
 

 • Heeft bestuurlijke ervaring in het publieke domein en bij voorkeur in de gezondheidszorg, bv. Jeugdzorg /GGZ.
 • Is bekend met de verschillende klantgroepen van CAV en de vraagstukken die voor hen leven.
 • Kent bij voorkeur de wereld van de rechtspraak en de wereld van de stakeholders van CAV.
 • Heeft ervaring als toezichthouder en beschikt over (juridische) kennis op het gebied van governance.
 • Vult de stevige bestuurlijke ervaring aan met kennis van en ervaring in organisatieontwikkeling, transitieopgaven en organisatievitaliteit.
 • Is procesmatig sterk, verbindend en communicatief.
 • Handelt vanuit nieuwsgierigheid en vertrouwen, kenmerkt zich door een positief kritische onderzoekende houding en hecht aan een goed functionerend team.

Lid Raad van Toezicht (bedrijfsvoering)
 

 • Heeft inzicht in de ontwikkelingen van de financiering van de financiële zorgverlening (o.a. bewindvoering, budgetbeheer, mentorschap, curatele, MSNP, WSNP, faillissementen) in het algemeen en vertaalt de implicaties naar de organisatie.
 • Heeft kennis van en ervaring met risicobeheersings- en controlesystemen, strategische investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen.
 • Heeft bij voorkeur kennis en ervaring met digitalisering en actuele ICT-ontwikkelingen.
 • Heeft ruime bedrijfseconomische ervaring op bestuursniveau of op directieniveau in complexe organisaties.
 • Beschikt over een relevant en actief netwerk voor CAV en het is een pre als u werkervaring heeft of heeft opgedaan in het gemeentelijke domein.
 • Is inhoudelijk sterk en weet kracht en tegenkracht goed uit te nutten, heeft gevoel voor nuance en een goede rolverdeling.

Honorarium

De honorering van de leden van de RvT is door de RvT vastgesteld met inachtneming van de geldende normen in het werkveld van de Stichting CAV. Er zijn zes plenaire vergaderingen per jaar.

Procedure

Wij verzoeken u bij uw reactie duidelijk kenbaar te maken voor welke van beide profielen u opteert. Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het van belang dat u goed inzicht geeft in u huidige functies, vorige functies en nevenfuncties. U kunt u brief en cv mailen aan CAV.toezicht@gsearch.nl.

Wij ontvangen uw reactie graag voor 16 januari 2024. De oriënterende gesprekken met Governance Search vinden plaats op 10, 11 en 17 januari 2024. De selectiegesprekken bij CAV vinden op 22 januari 2024 plaats. We streven ernaar om de procedure vóór 1 februari 2024 af te ronden.

Top