Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Raad van Bestuur-Bestuurder De Passerel

Raad van Bestuur-Bestuurder De Passerel

Koersvast, toegankelijk, transparant, authentiek en verbindend

De organisatie

Aandacht is ons werk!
De Passerel ondersteunt mensen met een beperking om hun eigen leven te leiden en zelf keuzes te maken. Al bijna 25 jaar begeleidt de organisatie mensen met een licht verstandelijke beperking tot een ernstig meervoudige beperking van verschillende leeftijden en met verschillende behoeften.

De Passerel – mede ontstaan uit ouderinitiatieven - heeft een breed assortiment aan dagbestedings-, woon- en werklocaties in Apeldoorn, Epe en Voorst. De 40 locaties staan in de samenleving, midden in de wijk. Ook biedt de organisatie ambulante begeleiding thuis, op de werkplek en in het onderwijs. Er werken ongeveer 500 medewerkers die aan meer dan 1000 cliënten zorg bieden.

De Passerel heeft als kerndoelstelling het creëren van een inclusieve en ondersteunende omgeving waarin cliënten met een verstandelijke beperking zich kunnen ontwikkelen, hun zelfstandigheid kunnen vergroten en een volwaardig leven kunnen leiden. De organisatie baseert haar activiteiten op waarden zoals respect, autonomie, gelijkwaardigheid en betrokkenheid.
Een mens is een mens door andere mensen. Er wordt met aandacht gekeken naar de mens met zijn/haar mogelijkheden, waarbij de focus ligt op talent en kwaliteit van en voor iedereen.

De organisatie staat bekend als een zorgorganisatie die niet alleen toegewijd is aan de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, maar ook veel waarde hecht aan het welzijn van haar medewerkers. Talent en passie van de medewerkers staan voorop en er wordt gestreefd naar diversiteit: niet iedereen hoeft hetzelfde te doen of te kunnen. Medewerkers voelen autonomie in hun werk, die vorm krijgt via zelfregulering en werken vanuit bovenstaande waarden. Zij ervaren dagelijks dat aandacht hun werk is.

De omzet bedroeg in 2022 ruim 37 miljoen euro en de organisatie is financieel gezond. De Passerel heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) en is een platte organisatie met één managementlaag en zelfregulerende teams. De bestuurder geeft direct leiding aan 16 managementleden (managers, hoofden en bestuurssecretaris).

Het samenspel tussen de Raad van Toezicht (RvT), de Raad van Bestuur (RvB) en het managementteam (MT) kenmerkt zich door openheid, transparantie, vertrouwen en een voortdurende dialoog.  

De Passerel onderhoudt actief relaties met verschillende externe partners en stakeholders om haar missie te vervullen. De samenwerking, het netwerken en vinden van de juiste partners wordt steeds belangrijker. De Passerel heeft o.a. de kanslijnen uit het landelijk akkoord gehandicaptenzorg VGN_ZN 2022-2026 actief opgepakt en vervult een belangrijk rol in initiatieven gericht op het samen inrichten van een goed zorglandschap, en wil deze rol blijven vervullen.

Strategie

In het strategisch plan voor de periode 2019-2024 beschrijft de Passerel waar ze de komende 5 jaar aan wil werken om onderstaande missie te realiseren.

Wij ondersteunen mensen met een beperking, van jong tot oud, om hun eigen leven te leiden en zelf keuzes te maken. Samen met onze cliënten, hun familie en iedereen die voor hen belangrijk is. De Passerel werkt regionaal, we kennen de mensen en weten er de weg. Onze locaties staan midden in de wijk in een voor cliënten vertrouwde omgeving. Onze medewerkers zijn vakmensen die werken met lef en energie. Dit doen wij op onze eigen wijze en daar zijn we trots op. Ons uitgangspunt: er is altijd een mogelijkheid tot ontwikkeling.

Medio 2023 is er een traject gestart om te komen tot een nieuwe strategie vanwege de veranderende externe ontwikkelingen. Dit traject wordt gepauzeerd zodat de aankomend bestuurder samen met alle betrokkenen kan werken aan een nieuwe strategie.

De opdracht voor de komende jaren
 

 • Herijking van de strategie met oog voor de waarden van de organisatie;
 • Na deze herijking bezien wat dit voor de organisatie betekent;
 • Het behouden van de dialoog en reflectie in de samenwerking, waar nodig aangevuld met doorzettingsmacht en vriendelijke zakelijkheid;
 • Richting geven aan het managementteam en het versterken van hun rol in de organisatieontwikkeling;
 • Handhaven en waarborgen van de financiële continuïteit, met focus op een passende bedrijfsvoering en procesoptimalisatie;
 • Voortzetten van de goede en effectieve samenwerking met de Cliëntenraad, de Verwantenraad en de Ondernemingsraad om gezamenlijk oplossingen te vinden voor optimale zorgverlening en de verdere ontwikkeling van goed werkgeverschap;
 • Voortzetten van de samenwerking met andere organisaties en initiatieven om de maatschappelijke doelstellingen optimaal te realiseren.

Profiel
 

 • Je bent een intrinsiek gedreven mens die vanuit passie invulling geeft aan de rol van bestuurder.
 • Je bent een inspirator, die goed kan samenwerken en koersvast is. Je kan schakelen tussen strategisch, tactisch en soms operationeel niveau en hebt hier plezier in. Je vindt het belangrijk om de realiteit van het primair proces te begrijpen en laat je hierdoor voeden.
 • Je bent een verbinder met executiekracht, proactief en zorgvuldig, die anderen met bevlogenheid weet te inspireren om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van De Passerel. Je geeft anderen graag het podium en betrekt hen in verschillende processen.
 • Je bent oplossingsgericht en hebt een goed ontwikkeld relativeringsvermogen.
 • Je bent van nature innovatief; je kan vanuit verschillende en verrassende perspectieven kijken.
 • Je legt verbinding tussen de externe wereld en de interne organisatie. Je positioneert de organisatie stevig in het werkveld en hebt een sterke focus op samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie, met samenwerkingspartners, opdrachtgevers en andere stakeholders.
 • Je gelooft in de toegevoegde waarde van medezeggenschap en laat je hierdoor voeden en werkt goed samen.
 • Je wil je voor langere tijd verbinden aan de organisatie en hebt of krijgt feeling met de regio.
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur bestuurlijke ervaring of werkt nu op directieniveau in een complexe organisatie.
 • Inhoudelijke kennis van de langdurige zorg is van belang. Je hebt een visie op inclusief leven en je hebt affiniteit met de doelgroep en de sector.

Honorarium

De bezoldiging van de Raad van Bestuur geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens. De honorering valt in klasse III.

Procedure

De kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Governance Search.
De oriënterende gesprekken met Governance Search vinden plaats op donderdag 18 januari en woensdag 24 januari 2024. In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een CV-check en een referentieonderzoek. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Reageren

Indien je geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie nodigen wij je van harte uit om zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van een cv en een helder onderbouwde motivatie. De brief en het cv kan je mailen naar het voor deze procedure aangemaakte email adres: DePasserel.bestuur@gsearch.nl.

Wij ontvangen je reactie graag vóór 16 januari 2024. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. Houtzagers (06 - 51 06 00 26).

Top