Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Voorzitter en een lid Raad van Toezicht Stichting Elker Jeugdhulp en Onderwijs te Groningen

Voorzitter en een lid Raad van Toezicht Stichting Elker Jeugdhulp en Onderwijs te Groningen

Verbindend, Deskundig en Moedig

De organisatie

Mét elkaar voor elk kind
Elker helpt ouders, kinderen, jongeren en scholen in Noord-Nederland bij complexe opgroei-, onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)specialistische hulp. Dit gebeurt zoveel mogelijk ambulant. Indien nodig verzorgt Elker langdurige hulp en onderwijs, eventueel via beschermde behandel-, woon- en onderwijsplekken voor kinderen en jongeren.

Elker stelt zich ten doel dat elk kind veilig kan opgroeien en zich kan ontwikkelen en weet ook dat deze maatschappelijke doelstelling in de huidige context niet eenvoudig te realiseren is. 
In haar koers document geeft ze aan dat het tijd is voor een andere blik en in haar visie durft Elker stevige inhoudelijke keuzes te maken. Elker neemt het voortouw om domein, organisatie en cluster overstijgend te werken op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Als ervaren specialist met 150 jaar ervaring in de jeugdhulp en het onderwijs wil Elker het kind en het gezin minder afhankelijk maken van professionele hulp. Niet te zwaar, niet te licht, vooral effectief, zodat kinderen hun toekomst zoveel mogelijk zelf kunnen vormgeven.
Elker blijft haar expertise verdiepen en haar kennis delen met het onderwijs, gemeenten, gezin, verwijzers, basisjeugdhulpverleners, zorgaanbieders en netwerkpartners om in een vroeg stadium te voorkomen dat een hulpvraag uitgroeit tot een groter en ingewikkelder probleem.

Met de kernwaarden *verbindend-deskundig-moedig* in hoofd en hart zet Elker sinds 1 januari 2023 in op een nieuwe strategische koers met veel kansen en nieuwe inzichten, waarop actief het aanbod wordt ontwikkeld, ook op technologisch gebied.  

In de raad zijn twee vacatures ontstaan.
Een vacature voor een lid omdat het huidige lid een nieuwe functie heeft aanvaard die niet verenigbaar is met de rol van lid Raad van Toezicht bij Elker. En een vacature voor voorzitter omdat de huidige voorzitter heeft aangegeven, vanwege keuzes samenhangend met haar levensfase, zich niet kandidaat te stellen voor een tweede termijn.

Voor meer informatie over Elker verwijzen wij u graag naar de website www.elker.nl en YouTube.

Raad van Toezicht (RvT)

Elker heeft een RvT die bestaat uit vier personen. De RvT neemt de Governancecode Zorg en de code goed toezicht VTOI/NVTK als uitgangspunt en heeft daar haar visie op gebouwd.
De kernwaarden van de organisatie *verbindend, deskundig en moedig* vormen ook de waarden van handelen voor de RvT. De RvT vervult de werkgeversrol, evalueert en beoordeelt systematisch het functioneren van de bestuurder. In deze rol heeft men oog voor het welbevinden en de professionele ontwikkeling van de bestuurder en schept voorwaarden voor en draagt bij aan het hebben van een vitale bestuurder.

De rol van klankbord of sparringpartner wordt ingevuld met de focus op bestuurlijke vraagstukken, de strategie, actuele vraagstukken, dilemma´s en potentiële risico´s. De raad nodigt elkaar en de raad van bestuur uit tot dialoog ten behoeve van verkenning en meningsvorming, zonder gericht te zijn op een gezamenlijk standpunt. Een verkennende houding en uitstel van oordeel kenmerken de stijl.

Het uitgangspunt in de samenstelling van de raad is dat de raad bestaat uit leden die integraal kunnen denken en gezamenlijk een goed functionerend multidisciplinair team vormen. De diverse achtergronden en verschillende perspectieven van de leden van de RvT worden als een kracht ervaren. De RvT toont betrokkenheid door regelmatig zichtbaar te zijn in de organisatie o.a. door werkbezoeken, deelname aan bijeenkomsten en evenementen en is daarbij zuiver in zijn rol.

De RvT kenmerkt zich door een hoog kennisniveau, no-nonsense instelling, transparantie en wordt ervaren als benaderbaar, oprecht en eerlijk. De RvT kent drie commissies; de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de Auditcommissie Financiën & Bedrijfsvoering en de Remuneratiecommissie.

De RvT hanteert onderstaande algemene profielschets.

Algemeen profiel
 

 • Voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijk doelstelling van de stichting en de gelieerde stichtingen in het bijzonder.
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk.
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, onderwijskundige, financieel-economische, juridische, sociale en bedrijfskundige achtergronden.
 • De leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.
 • Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.

De basisattitude van de nieuwe voorzitter en het lid dient goed aan te sluiten op de bestaande cultuur en zal een combinatie van inhoudelijke ambitie, durf en een no-nonsense houding in zich hebben.

De voorzitter
 

 • Is een strategisch denker, heeft zichtbaar affiniteit met de stichting en bezit natuurlijk gezag, gecombineerd met sensitiviteit en authenticiteit.
 • Kan binnen teamverband een vertrouwelijke werksfeer creëren zodat gezond kan worden omgegaan met verandering, onzekerheid en dynamiek.
 • Weet het maximale uit de dialoog te halen en weet samenhang in het team te borgen.
 • Is van nature stabiel en kan goed samenwerken, is oplossingsgericht en heeft een goed ontwikkeld relativeringsvermogen.
 • Heeft een onderscheidend, toonaangevend maatschappelijk profiel met meerjarige bestuurlijke ervaring in de maatschappelijke sector (onderwijs/zorg/overheid).
 • Is maatschappelijk actief, voldoende flexibel beschikbaar en heeft energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Is bekend met het werkgebied van Elker en heeft een regionale binding.
 • Heeft ruime toezichthoudende ervaring, bij voorkeur als voorzitter.
 • Het is een pre als de voorzitter kennis heeft van veranderkunde en organisatieontwikkeling.

Het lid (kwaliteit en veiligheid)
 

 • Heeft (werk)ervaring in de jeugdzorg, kent de dynamiek, de inhoudelijke dilemma´s en heeft een visie op processen, systemen en inhoud.
 • Heeft daarnaast affiniteit met onderwijs en heeft een denkwijze waarin onderwijs en jeugdhulp in elkaars verlengde liggen.
 • Heeft affiniteit met pleegzorg of mogelijk ervaring en wil zich verdiepen in deze vorm van hulpverlening.
 • Is een ondernemend, innovatief mens met mogelijk ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.
 • Is een flexibele out of the box denker, optimistisch en mensgericht.
 • Heeft ervaring op bestuurlijk- of directieniveau in een complexe organisatie en gelooft in medezeggenschap.
 • Heeft bij voorkeur toezichthoudende ervaring en affiniteit met het werkgebied van Elker.

Honorering

De bezoldiging van de RvT geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

Wij verzoeken u bij uw reactie duidelijk kenbaar te maken voor welke van beide profielen u opteert. Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het van belang dat u goed inzicht geeft in uw huidige functies, vorige functies en nevenfuncties, alsmede in eventuele bestaande en vroegere relaties met Elker.

De kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Governance Search. 
De oriënterende gesprekken met Governance Search vinden plaats op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 oktober. De selectie gesprekken bij Elker vinden voor de voorzitter plaats op donderdag 26 oktober en voor het lid op vrijdag 27 oktober.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een CV check en een referentieonderzoek.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor een van bovengenoemde functies verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en een helder onderbouwde motivatie.  U kunt uw brief en cv mailen naar het voor deze procedure aangemaakte email adres Elker.toezicht@gsearch.nl. Wij ontvangen uw reactie graag vóór 10 oktober 2023. Deze vacature is in behandeling bij drs. Hanneke Houtzagers (06 - 51 06 00 26).

Top