Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Twee leden Raad van Toezicht Tactus Verslavingszorg

Twee leden Raad van Toezicht Tactus Verslavingszorg

Betrokken, professioneel en authentiek

De organisatie

De zorg van Tactus focust zich op de kracht en mogelijkheden van mensen.

Bij Tactus is de cliënt geen verslaafde, maar een mens met een verslaving. Deze verslaving is geen keuze, maar herstel bij Tactus wel. Oplossingen zijn gebaseerd op het principe: niet meer dan nodig, maar ook niet minder dan verantwoord. Tactus staat voor empowerment en eigen regie van de mens.

Tactus biedt hulp voor elke vorm van verslaving en biedt een grote variatie behandelvormen in de praktijk én online aan. De organisatie is een specialist in de verslavingszorg met 46 locaties in Overijssel, Flevoland en een deel van Gelderland. Er werken 1500 medewerkers, die hoogwaardige behandeling en begeleiding leveren voor specifieke doelgroepen binnen de verslavingszorg. De organisatie heeft een omzet van 100 miljoen euro.

Er zijn vier expertise gebieden waar extra focus op wordt gelegd:

 • forensische verslavingszorg
 • jeugdverslavingszorg
 • mensen met een licht verstandelijke beperking
 • mensen met een trauma

De organisatie loopt voorop wanneer het gaat om het zoeken naar mogelijkheden voor eHealth toepassingen in de cliëntenzorg. Men zet intensief in op blended zorg; face to face contact met eHealth toepassingen. Dit betekent dat men naar een nieuw niveau van databeheer, communicatie en toepassing van digitale mogelijkheden in zorg en administratie gaat bewegen.

Tactus beschouwt het als een 'groot goed' dat de organisatie in de verslavingszorg vooroploopt wanneer het gaat om de inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg. Het beschikbaar hebben van duurzame en goede zorg is in de nabije toekomst niet vanzelfsprekend. Ervaringsdeskundigen kunnen in het herstelproces een grote toegevoegde waarde hebben. Voor veel cliënten is de echte ervaring die ervaringsdeskundigen inbrengen een nuttige maar ook een nadrukkelijke prikkel om zelf tot herstel te komen. Tactus streeft naar een geleidelijke jaarlijkse groei van inzet en opleiding van ervaringsdeskundigen. 

Dankzij de focus en specialisaties weet de organisatie zich als expertise partner te onderscheiden binnen de sector. Het doel is om deze expertise en kennis verder uit te bouwen door middel van ketenzorg. Tactus blijft een stevige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de verslavingszorg in Nederland. Vanuit deze gedachte is Tactus een toekomstbestendige organisatie die zich positief onderscheidt, zowel in de regio als landelijk, te midden van andere zorgaanbieders.

Voor overige informatie verwijzen wij graag naar www.tactus.nl

Governance

Tactus heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit zes personen. De RvT ziet toe dat de Raad van Bestuur (RvB) effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook vervult hij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes en vervult hij de werkgeversrol naar de bestuurder. De verhouding tussen bestuur en toezicht is zorgvuldig geregeld en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen RvT en RvB is vastgelegd in de statuten van de stichting en in de reglementen van beide raden.

Toezichtvisie

Tactus geeft op een klantvriendelijke, respectvolle en zorgvuldige wijze voorlichting en advies en/of passende zorg aan mensen met verslavingsproblemen, hun naasten en de samenleving. Hierbij staan de behoeften van cliënten en patiënten centraal.

Bovenstaande wordt door alle leden van de RvT onderschreven en dit impliceert dat de RvT bij de uitoefening van haar rol steeds het cliëntperspectief als referentiekader heeft, met de continuïteit van de organisatie als randvoorwaarde. De RvT onderschrijft het streven van Tactus dat medewerkers zo zelfstandig mogelijk werken en vanuit professioneel vakmanschap, verbinding en vertrouwen hun werk doen.

De RvT houdt op dynamische en betrokken wijze integraal toezicht op het beleid, is proactief, gericht op samenwerking én onafhankelijk denkend, duidelijk en doortastend. De toezicht mentaliteit kenmerkt zich door vertrouwen (waar nodig ook controle), door nabijheid en door doorgaand toetsen via dialoog met bestuurder en anderen binnen de organisatie. De attitude is onvoorwaardelijk constructief.

De RvT hecht aan diversiteit in de breedste zin van het woord, de intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering en heeft bij de samenstelling oog voor een goede mix van bestuurlijke ervaring en specifieke expertkennis.

In verband met het beëindigen van de zittingstermijnen leggen twee leden per 1 januari 2024 hun functie neer. Er is een vacature op bindende voordracht van de CCR, en een vacature voor voorzitter van de Auditcommissie.

Algemeen profiel Raad van Toezicht

De leden van de RvT beschikken over academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke ervaring en/of specifieke expertise en hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zij leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheden. De leden hebben het vermogen netwerken te onderhouden, een constructieve bijdrage te leveren en beschikken over specifieke deskundigheid op één of meer beleidsterreinen van Tactus. Daarnaast zijn kandidaten vanuit oprechte interesse geïnvolveerd in de (verslavings)zorg. De leden van de RvT hebben oog voor de relatie tussen management en professie en hebben tevens zicht op het strategisch management van professionele organisaties. De RvT kan vanuit karakter en ervaring omgaan met verandering, onzekerheid en dynamiek.

Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad

Voor dit profiel zoeken we bij voorkeur een kandidaat die:

 • Naast kennis en ervaring in de verslavingszorg heeft, betrokkenheid en bevlogenheid toont voor mensen met een verslaving;
 • Denkt en handelt vanuit cliëntperspectief, is maatschappelijk gedreven en is bijvoorbeeld zelf ervaringsdeskundige of heeft in nabijheid ervaring opgedaan met verslaving;
 • Meerjarige werkervaring heeft op directieniveau en een visie heeft op de maatschappelijke participatie van mensen met een verslaving;
 • Als persoonlijkheid een vriendelijke autoriteit is, goed kan beschouwen, reflecteren en de vragen weet te stellen;
 • Toezichthoudende ervaring heeft in een complexe organisatie, verbindend en een bruggenbouwer is;
 • Voldoende beschikbaar is en energie heeft om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Regionale binding is een pre.

De leden van de RvT zijn onafhankelijk en een door de cliëntenraad voorgedragen lid, zit zonder last of ruggespraak in de RvT. U bekleedt geen (neven)functie(s) die conflicterend zijn met de positie en doelstelling van Tactus.

Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie

Voor dit profiel zoeken we bij voorkeur een kandidaat die:

 • Stevige financiële en bedrijfsmatige deskundigheid meebrengt (bijvoorbeeld als registeraccountant of registercontroller);
 • Het ritme van de zorg kent en expert is op vraagstukken betreffende (zorg) financiering, financiële continuïteit van een zorgonderneming en de relevante eisen en regels;
 • In staat is om investering- en financieringsvoorstellen te wegen en beoordelen vanuit scenarioplanning met oog voor de maatschappelijke doelstellingen;
 • Een proactieve houding heeft waarin visie en kennis van risicobeheersing en controlesystemen in een volatiele buitenwereld bijdraagt aan het financieel gezond blijven van Tactus;
 • Vastgoed expertise heeft, ook in de zin van zich kunnen verplaatsen in de cliëntengroep van Tactus in relatie tot vastgoed en/of projectontwikkelingsvraagstukken en de strategische ontwikkeling van vastgoed;
 • Als sparringpartner voor de RvB waarde kan toevoegen op het gebied van vastgoed en financiën en de vaardigheid heeft om (als voorzitter van de Auditcommissie) het maximale uit de dialoog te halen;
 • Zich verbonden voelt met de regio en een maatschappelijk actief leven leeft en voldoende beschikbaar is voor een adequate invulling van de functie

Honorarium

De RvT komt regulier zes keer per jaar bijeen. Binnen de Raad functioneren drie commissies: de Remuneratiecommissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Auditcommissie. De commissies vergaderen, naast de reguliere vergadering, minimaal tweemaal per jaar. Ook maken locatiebezoeken en andere vormen van contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden. Het geschatte tijdsbeslag voor een lid bedraagt ongeveer 200 uur per jaar. De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ. De honorering (klasse V) wordt jaarlijks vastgesteld. Een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor bestuur- en toezichthouder.

Procedure

De kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Governance Search. 
De oriënterende gesprekken vinden plaats op donderdag 19, vrijdag 20 en woensdag 25 oktober 2023. We streven ernaar om de procedure vóór medio december 2023 af te ronden.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en uw motivatie.

De RvT hecht waarde aan diversiteit en inclusiviteit en nodigt daarom in het bijzonder toezichthouders met een niet-westerse en/of migratieachtergrond uit om te solliciteren.

U kunt uw brief en cv mailen naar Tactus.toezicht@gsearch.nl. Wij ontvangen uw reactie graag vóór 13 oktober 2023. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. Houtzagers (06 - 51 06 00 26).

Top