Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Toezicht (bedrijfsvoering) Zorgspectrum Het Zand

Lid Raad van Toezicht (bedrijfsvoering) Zorgspectrum Het Zand

Strategisch, vooruitstrevend, realistisch

Organisatie

Zorgspectrum Het Zand heeft verpleeghuizen voor zowel jong als oud en biedt duurzaam, kwalitatief hoogwaardige zorg. De organisatie (1100 medewerkers en 650 vrijwilligers) heeft 7 locaties in Zwolle en omstreken, waaronder ook zelfstandige woonappartementen, een revalidatieafdeling en een hospice.

Vanaf 2024 is Het Zand een erkend Regionaal Expertise Centrum voor NAH+ en GP+ waarbij ze een vraagbaak is voor de regio. Mensen met complexe NAH/GP, verwijzers en andere organisaties kunnen bij Het Zand terecht met vragen en voor advies.

Mogen zijn wie je bent is een van de hoekstenen van Het Zand. Het Zand zet zich altijd in om excellente zorg te kunnen bieden met oog en hart voor het welzijn van de ander. Dit doet men met en voor elkaar. De organisatie is ambitieus, gedreven en durft keuzes te maken, waardoor ze haar meerwaarde benut zowel in de stad als in de dorpen. In de meerjarenstrategie (2020-2025) schetst Het Zand de contouren van haar ambities en doelen die gebaseerd zijn op de 3 pijlers, *goed leven - mooi werk - financieel gezond*. Binnen haar netwerk wil Het Zand een verbindende rol vervullen tussen verschillende netwerkpartners en proactief inspelen op de dynamiek in de externe omgeving. Daarnaast wordt ingezet op het verder optimaliseren van de processen.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website www.hetzand.nl

Raad van Toezicht

Zorgspectrum Het Zand heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen.
De RvT hecht groot belang aan Good Governance en het naleven van de Zorgbrede Governance code. Het uitgangpunt is enerzijds de taken en bevoegdheden zoals neergelegd in de statuten en regelementen en anderzijds de invulling daarvan door de RvT.
Deze raad kenmerkt zich door een hoge mate van professionaliteit, het aangaan van de dialoog met onderling vertrouwen in combinatie met een no nonsense houding.

Belangrijke thema´s waar de RvT de komende tijd aandacht aan zal besteden zijn o.a. de meerjaren vastgoed strategie, portfolio keuzes en mogelijke samenwerkingsverbanden.
De RvT komt regulier zes keer per jaar bijeen. De RvT kent drie commissies; de Renumeratie- & Governance-commissie, de Kwaliteitscommissie en de Auditcommissie. De commissies vergaderen, naast de reguliere vergadering, minimaal driemaal per jaar. Ook maken locatiebezoeken en andere vormen van contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden.

In verband met het beëindigen van de zittingstermijn zal het huidige lid per 1 januari 2024 haar functie neerleggen.

Om goed te kunnen functioneren wordt onderstaand algemeen profiel door Het Zand gehanteerd voor alle leden van de RvT.

Algemeen profiel Raad van Toezicht
 

 • Heeft voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • Heeft een brede maatschappelijke binding met een functioneel netwerk waaruit geput kan worden;
 • Voorziet in een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en van disciplines waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • Is bekend met de onderwerpen van corporate governance;
 • Heeft het vermogen om in teamverband te functioneren;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn essentieel;
 • De leden van de RvT hebben voldoende beschikbaarheid en energie om zich met toewijding in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • De leden van de RvT opereren ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur (RvB) als onafhankelijk en positief kritisch;
 • Door de RvT kan adequaat worden voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de RvB.

Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering.

Lid Raad van Toezicht (lid van de auditcommissie)

Het lid RvT herkent zich in bovenstaand algemeen profiel en heeft daarnaast:

 • Financiële deskundigheid door opleiding en ervaring en is gewend te werken met begrotingssystematiek, periodieke verantwoording, ervaring met risico beheersing- en monitoringssystemen en forecasting;
 • Het vermogen om cijfers in de verschillende scenario´s te doorzien: vraagt door naar kritische waarden en factoren in onderliggende processen;
 • Een ondernemende instelling, denkt in kansen en mogelijkheden en weet hiervan ook de risico´s goed in te schatten;
 • Ruime ervaring op directie/bestuursniveau, bij voorkeur kennis van de zorgfinanciering of in staat om zich dat snel eigen te maken;
 • Ervaring op het gebied van strategisch vastgoed, de financiering daarvan, en de impact hiervan kunnen doorvertalen naar de organisatie;
 • Ervaring in het bedrijfsleven is een pre;
 • Een verbindende persoonlijkheid met oog voor organisatieprocessen en individuen;
 • Bij voorkeur toezichthoudende ervaring, gericht op samenwerking en een goed oog voor medezeggenschap;
 • Regionale binding en/of kennis van het werkveld van Zorgspectrum Het Zand;
 • Een maatschappelijk actief leven, is voldoende beschikbaar en heeft energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Bezoldiging

De bezoldiging geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ (WNT IV). Een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor bestuur- en toezichthouders.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search. 
De oriënterende gesprekken vinden plaats op maandag 16 en dinsdag 17 oktober 2023.  

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór 11 oktober 2023) te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en uw motivatie. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 - 51 06 00 26). Het email adres voor de vacature is HetZand.toezicht@gsearch.nl.

Top