Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Toezicht Zorggroep Apeldoorn (beoogd voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid)

Lid Raad van Toezicht Zorggroep Apeldoorn (beoogd voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid)

Authentiek, verbindend en autonoom

Organisatie

Bij Zorggroep Apeldoorn kunt u blijven wie u bent.

Zorggroep Apeldoorn en omstreken is ontstaan door het samengaan van verschillende verzorgings- en verpleeghuizen in de regio Apeldoorn. ZGA e.o. biedt deskundige zorg en behandeling. Van verpleging en verzorging tot geriatrische revalidatie, van crisisopname tot dagactiviteiten. Dat kan vanuit huis, in de buurt en als dat niet meer kan vanuit één van de locaties.

De medewerkers werken dagelijks met toewijding, plezier en op een liefdevolle wijze om de mensen de zorg te geven die ze nodig hebben.

De kernwaarden in het dagelijks leven zijn:

 • Met Hart en Ziel (van betekenis zijn),
 • Duurzaam (samen maken we een betere morgen) en
 • met Lef (verleg je grenzen).

ZGA staat dicht bij de vraag van de mensen. De basis van het dagelijks handelen is het cliëntperspectief met ik blijf wie ik ben als leidend motief. Dat kan van alles betekenen: een fijne leefomgeving, in contact zijn met naasten, zelf keuzes maken over de invulling van de dag. Ik blijf wie ik ben geldt nadrukkelijk ook voor de medewerkers van ZGA e.o., waarbij persoonlijke groei en uitdagend en zinvol werk kernwaarden zijn.

ZGA e.o. (2000 medewerkers, 900 vrijwilligers, circa 90 miljoen omzet) is een actieve maatschappelijke partner, die in de samenwerking en met inzet van expertise een sleutelrol in de regio vervult en met lef werkt aan duurzame vernieuwingen.

Raad van Toezicht

ZGA heeft een Raad van Toezicht (RvT) die zal bestaan uit zes leden. De RvT heeft sinds 2022 een stage/traineeship ingevuld. De RvT vervult de werkgeversrol naar de Raad van Bestuur en ziet erop toe dat de Raad van Bestuur effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook vervult de RvT een klankbordfunctie en adviesrol voor het bestuur bij strategische keuzes. De toezicht visie 2021 van de RvT geeft helder weer welke principes de RvT hanteert en is transparant over de invulling van haar verantwoordelijkheid en de ontwikkeling daarvan. De RvT kent een drietal commissies, de Governancecommissie, de Commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Auditcommissie. De cultuur binnen de Raad is open en betrokken. De toezichthouders zijn allen intrinsiek gemotiveerd en houden professioneel toezicht op de organisatie, waarbij een open en betrokken positief kritische houding, gecombineerd met denken in mogelijkheden een leidraad in denken en handelen is.

Voor meer informatie over zorggroep Apeldoorn en de Raad van Toezicht verwijzen wij naar www.zorggroepapeldoorn.nl.

Algemeen Profiel Raad van Toezicht

Om goed te kunnen functioneren wordt onderstaand algemeen profiel door ZGA gehanteerd voor alle leden van de Raad van Toezicht:

 • Heeft voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • Heeft een brede maatschappelijke binding met een functioneel netwerk waaruit geput kan worden;
 • Voorziet in een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en van disciplines waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • Is bekend met de onderwerpen van corporate governance;
 • Heeft het vermogen om in teamverband te functioneren;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn essentieel;
 • De leden van de RvT hebben voldoende beschikbaarheid en energie om zich met toewijding in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • De leden van de RvT opereren ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur als onafhankelijk en positief kritisch;
 • Door de RvT kan adequaat worden voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering.

Lid Raad van Toezicht (beoogd voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid)

Het lid RvT herkent zich in bovenstaand algemeen profiel en:

 • Heeft (bestuurlijke) ervaring op het vlak van kwaliteit en veiligheid en de zorg voor personeel.
 • Vult de reeds aanwezige stevige zorginhoudelijke ervaring aan met kennis van en ervaring in organisatieontwikkeling, transitieopgave in de zorg en organisatievitaliteit.
 • Weet hoe toezicht te houden op multidisciplinaire organisatieprocessen en heeft ervaring als voorzitter van een Commissie Kwaliteit en Veiligheid.
 • Bezit de houding en kennis om de verschillende aspecten van kwaliteit en veiligheid vanuit een gebalanceerde mix tussen tellen en vertellen te wegen.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met de doelgroep en handelt vanuit het belang van de cliënt.
 • Denkt strategisch, onafhankelijk, heeft senioriteit als het gaat om vernieuwingen in de zorg en organisatie van de zorg.
 • Handelt vanuit nieuwsgierigheid en vertrouwen, kenmerkt zich door een positief kritische onderzoekende houding en hecht aan een goed functionerend team.
 • Is bij voorkeur verbonden aan de regio.
 • Is maatschappelijk actief, is voldoende beschikbaar en heeft energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Bezoldiging

De Raad van Toezicht komt regulier zes keer per jaar bijeen. Binnen de Raad functioneren drie commissies: de Governancecommissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Auditcommissie. De commissies vergaderen naast de reguliere vergadering minimaal tweemaal per jaar. Ook maken locatiebezoeken en andere vormen van contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden. Het geschatte tijdsbeslag voor het lid bedraagt 200 uur per jaar.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ. Een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor bestuur- en toezichthouders.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search.
De oriënterende gesprekken vinden plaats op 3 en 4 juli. De longlist en shortlist van kandidaten worden aan de opdrachtgever gepresenteerd. Een aantal kandidaten van de shortlist worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. De selectie gesprekken vinden op 12 juli in de middag plaats. Er wordt gestreefd de procedure eind juli af te ronden.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór 27 juni) te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en uw motivatie. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 - 51 06 00 26). Het email adres voor de vacature is ZGA.toezicht@gsearch.nl.

Top