Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad Van Commissarissen Mooiland (voorzitter Audit commissie)

Lid Raad Van Commissarissen Mooiland (voorzitter Audit commissie)

Analytisch, realistisch, verbindend

De organisatie

Als woningcorporatie huisvest Mooiland ruim 50.000 mensen in 22.000 woningen. Het is een sociale, ondernemende en aanspreekbare corporatie waar ruim 250 betrokken medewerkers werken.
Mooiland geeft thuis door betaalbare, kwalitatief goede en duurzame woningen te bieden aan mensen die daarin niet kunnen voorzien. Het is een corporatie die weet wat er speelt, met oog voor sociale vraagstukken en prettig wonen in de wijk.
Het grootste deel van de sociale huurwoningen staat in het kerngebied dat bestaat uit Noordoost Brabant en Gennep en het AAN gebied (Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en enkele gemeenten in de directe omgeving daarvan). Daarnaast heeft de organisatie nog woningen buiten deze gebieden maar zal zich daaruit geleidelijk terugtrekken. De organisatie is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe strategische koers. Dit proces is in mei 2023 afgerond.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de corporatie www.mooiland.nl.

In verband met het beëindigen van de zittingstermijn treedt het financiële lid van de Raad van Commissarissen (RvC) per 1 september 2023 af.

Raad van Commissarissen (RvC)

Mooiland heeft een RvC die bestaat uit vijf personen. Het uitgangspunt in de samenstelling van de Raad is dat de Raad bestaat uit leden die integraal kunnen denken en gezamenlijk een goed functionerend multidisciplinair team kunnen vormen. Ze moeten in staat zijn scherpe collegiale discussies te voeren en een goed onderscheid kunnen maken tussen besturen en toezichthouden. Iedere commissaris moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan het toezicht van de RvC.
De RvC kenmerkt zich door een hoog kennisniveau, no-nonsense instelling, transparantie en wordt ervaren als benaderbaar, oprecht en eerlijk. De RvC kent drie commissies; de audit en vastgoedcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie wonen en maatschappij.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat met:
 

  • een (stevige) financiële achtergrond (bij voorbeeld als registeraccountant, of vergelijkbaar kennisniveau);
  • kennis en inzicht in vraagstukken rond financiering en de financiële continuïteit van een organisatie; kennis van de financiën binnen de volkshuisvesting is gewenst
  • kennis van en inzicht in de financiële risico’s en risicomanagement voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van (jaar)verslaglegging, financieel beheer, fiscaliteit en treasury;
  • zo mogelijk strategisch inzicht in het digitaliserings- en datalandschap van woningcorporaties en/of andere organisaties met vergelijkbare complexiteit;
  • de behoefte om de overige leden van de RvC mee te nemen in de financiële afwegingen en een kritisch en daadkrachtig gesprekspartner voor de externe accountant te zijn:
  • Bij voorkeur toezichthoudende ervaring en affiniteit/kennis van het werkgebied van Mooiland.

Procedure en Honorarium

Elk lid van de RvC beschikt over de wettelijk voorgeschreven competenties en heeft geen activiteiten of posities die niet verenigbaar zijn met een positie van commissaris bij een corporatie (artikel 30 woningwet) Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het van belang dat u goed inzicht geeft in uw huidige functies, vorige functies en nevenfuncties, alsmede in eventuele bestaande en vroegere relaties met Mooiland.
De kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Governance Search.
De oriënterende gesprekken vinden plaats op 30 en 31 mei. De selectie gesprekken bij Mooiland vinden plaats in de eerste week van juni .
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een CV check en een referentieonderzoek en wordt u voorgenomen benoeming voorgelegd aan De Autoriteit woningcorporaties.
De leden van de RvC ontvangen voor de werkzaamheden een vergoeding van € 16.720,=

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en een helder onderbouwde motivatie.  U kunt uw brief en cv mailen naar het voor deze procedure aangemaakte email adres Mooiland.RvC@gsearch.nl. Wij ontvangen uw reactie graag voor 25 mei 2023. Deze vacature is in behandeling bij drs. Hanneke Houtzagers (06 - 51 06 00 26)

Top