Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Voorzitter Raad van Commissarissen Mooiland

Voorzitter Raad van Commissarissen Mooiland

Authentiek, verbindend

De organisatie

Als woningcorporatie huisvest Mooiland ruim 50.000 mensen in 22.000 woningen. Het is een sociale, ondernemende en aanspreekbare corporatie waar ruim 250 betrokken medewerkers werken.

Mooiland geeft thuis door betaalbare, kwalitatief goede en duurzame woningen te bieden aan mensen die daarin niet kunnen voorzien. Het is een corporatie die weet wat er speelt, met oog voor sociale vraagstukken en prettig wonen in de wijk.

Het grootste deel van de sociale huurwoningen staat in het kerngebied dat bestaat uit Noordoost Brabant en Gennep en het AAN gebied (Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en enkele gemeenten in de directe omgeving daarvan). Daarnaast heeft de organisatie nog woningen buiten deze gebieden maar zal zich daaruit geleidelijk terugtrekken. De organisatie is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe strategische koers. Dit proces zal voor de zomer 2023 afgerond worden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de corporatie www.mooiland.nl

In verband met het beëindigen van de zittingstermijnen treedt de voorzitter Raad van Commissarissen medio 2023 af.

Raad van Commissarissen (RvC)

Mooiland heeft een RvC die bestaat uit vijf personen. De RvC vervult de werkgeversrol naar de bestuurder en ziet erop toe dat de bestuurder effectief, doelmatig en waardengedreven bestuurt. Ook vervult hij de klankbordfunctie en de adviesrol bij strategische keuzes.

Het uitgangspunt in de samenstelling van de Raad is dat de Raad bestaat uit leden die integraal kunnen denken en gezamenlijk een goed functionerend multidisciplinair team kunnen vormen. Ze moeten in staat zijn scherpe collegiale discussies te voeren en een goed onderscheid kunnen maken tussen besturen en toezichthouden. Iedere commissaris moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan het toezicht van de RvC.

De RvC kenmerkt zich door een hoog kennisniveau, no-nonsense instelling, transparantie en wordt ervaren als benaderbaar, oprecht en eerlijk. De RvC kent drie commissies; de audit en vastgoedcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie wonen en maatschappij.

De voorzitter
 

  • Is een autonome, evenwichtige denker, weet kracht en tegenkracht uit te nutten en haalt op verbindende wijze het maximale uit de dialoog.
  • Bezit natuurlijk gezag, combineert sensitiviteit met authenticiteit.
  • Is in staat om opbouwend om te gaan met tegenstellingen binnen de Raad en/of bestuur en kan op constructieve wijze tot een oplossing komen.
  • Is van nature stabiel en kan goed samenwerken, is oplossingsgericht en heeft een goed ontwikkeld relativeringsvermogen.
  • Heeft een stimulerende invloed op de Raad en zorgt ervoor dat de RvC als een team functioneert.
  • Heeft een onderscheidend, toonaangevend maatschappelijk profiel met meerjarige bestuurlijke ervaring in de maatschappelijke sector.
  • Heeft aantoonbare ervaring als voorzitter en heeft de voorzittersrol al een aantal malen vervuld.
  • Is maatschappelijk actief, voldoende flexibel beschikbaar en heeft energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
  • Het is een pre bekend te zijn en/of affiniteit te hebben met de corporatiesector en met het werkgebied van Mooiland.

Wettelijk voorgeschreven competenties en onverenigbaarheden

Elk lid van de RvC beschikt over de wettelijk voorgeschreven competenties en heeft geen activiteiten of posities die niet verenigbaar zijn met een positie van commissaris bij een corporatie (artikel 30 woningwet)

Honorering

De leden van de RvC ontvangen voor de werkzaamheden een vergoeding. De honorering bedraagt voor de voorzitter € 25.080, -.

Procedure

Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het van belang dat u goed inzicht geeft in uw huidige functies, vorige functies en nevenfuncties, alsmede in eventuele bestaande en vroegere relaties met Mooiland.

De kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Governance Search. De oriënterende gesprekken met Governance Search vinden plaats op 16 mei 2023. De selectie gesprekken bij Mooiland vinden plaats op 24 mei tussen 10.00 tot 15.00 uur.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een CV check en een referentieonderzoek en wordt u voorgenomen benoeming voorgelegd aan De Autoriteit woningcorporaties.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en een helder onderbouwde motivatie.  U kunt uw brief en cv mailen naar het voor deze procedure aangemaakte email adres Mooiland.RvC@gsearch.nl. Wij ontvangen uw reactie graag voor 12 mei 2023. Deze vacature is in behandeling bij drs. Hanneke Houtzagers (06 - 51 06 00 26)

Top