Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Voorzitter en lid Raad van Toezicht De Passerel

Voorzitter en lid Raad van Toezicht De Passerel

Iedereen hoort erbij en aandacht is ons werk!

De organisatie

De Passerel ondersteunt mensen met een beperking, om hun eigen leven te leiden en zelf keuzes te maken. Al bijna 25 jaar begeleidt De Passerel mensen met een licht verstandelijke beperking tot een ernstig meervoudige beperking van verschillende leeftijden en met verschillende behoeften.

De Passerel – mede ontstaan uit ouderinitiatieven - heeft een breed assortiment aan dagbestedings-, woon- en werklocaties in Apeldoorn, Epe en Voorst. De locaties staan in de samenleving, midden in de wijk. Daarnaast biedt De Passerel ook ambulante begeleiding thuis, op de werkplek en in het onderwijs. Er werken ongeveer 500 medewerkers die aan meer dan 1000 cliënten zorg bieden.

De Passerel heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) en is een platte organisatie met één managementlaag en zelfregulerende teams.

Zie voor meer informatie over de organisatie: www.de-passerel.nl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) telt vijf leden en opereert in een collegiaal model. De professionele en plezierige sfeer, de open aanspreekcultuur met respect voor eenieders (kritische) inbreng en eigen bijdrage, vormen belangrijke elementen in de onderlinge samenwerking.

De Raad stelt zich actief en betrokken op. Hij volgt de dynamiek binnen zorg en welzijn, de huidige uitdagingen van de transitie in de zorg en de daarbij behorende consequenties en strategische keuzes voor De Passerel. Het voeren van de dialoog met alle stakeholders is hier een belangrijk onderdeel van. De RvT bezoekt onder meer regelmatig locaties en spreekt periodiek met de diverse raden.

De RvT kent drie commissies: de Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Ethiek, de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie. De RvT kiest, passend vanuit de waarden van De Passerel en in aansluiting op Good Governance, voor een optimale betrokkenheid en invloed van medewerkers, cliënten en verwanten bij de ontwikkelingen van de organisatie.

De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, is zorgvuldig en voldoet aan de Zorgbrede Governance Code. De relatie met de bestuurder kenmerkt zich door openheid, wederzijds vertrouwen, samenwerken en inhoudelijke gedrevenheid.

In verband met het beëindigen van de zittingstermijnen leggen het huidige lid en de voorzitter hun functie per 1 september 2023 neer. Voor meer informatie over De Passerel verwijzen wij u graag naar de website waar o.a. reglementen en het toezichtsplan te vinden zijn.

Werkwijze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wil bij De Passerel toezicht houden op een wijze die gekenmerkt wordt door:

 • Betrokkenheid;
 • Overzicht houden en signaleren;
 • Kijken en voelen;
 • Dilemma´s bespreken;
 • Rolvastheid en tegenkracht;
 • Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid.

De Raad is een Raad van verbinding. Het gaat om de kwaliteit van de dialoog met de belanghebbenden van De Passerel. Deze ontmoetingen voeden de RvT permanent en houden scherp. Zo kan beter begrepen worden waar het voor cliënten en medewerkers feitelijk om draait en welke thema´s en kwesties er spelen. In de dialoog wordt aandacht besteed aan de risico´s en dilemma´s in besturing van De Passerel.

Het contact met de bestuurder is gericht op het bieden van ‘bewegelijke tegenkracht’ bij het houden van de juiste koers, steun te bieden én waar nodig op tijd maatregelen te nemen.

Daarnaast zijn de formele lijnen naar medewerkers en cliënten belegd in de overlegstructuur met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Ook wordt regelmatig gesproken met het management en andere sleutelfiguren binnen de organisatie om vanuit meerdere perspectieven een beeld van de organisatie te kunnen vormen. In de informele lijn bijvoorbeeld werkbezoeken en deelname aan activiteiten in de organisatie. Ook de contacten met de familie zijn hierbij van groot belang.

Om als Raad goed te functioneren, worden verschillende algemene eisen gesteld. Daarnaast hecht de Raad aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter het beleid en de uitvoering. Aan de leden van de Raad worden onderstaande functie-eisen gesteld.

Algemeen Profiel
 

 • Voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder waarbij de kernwaarden van De Passerel leidend zijn.
 • Een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk.
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties.
 • Het vermogen om onafhankelijk en kritisch te opereren als lid Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de bestuurder.
 • Adequaat voorzien in de advies-en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.
 • Het vermogen om het beleid van De Passerel en het functioneren van de bestuurder te beoordelen.

De voorzitter
 

 • Is een integrale denker, heeft goed gevoel voor richting en verantwoordelijkheid, is ondernemend en betrokken en heeft sterke affiniteit met de dienstverlening van De Passerel.
 • Is benaderbaar, weet het goede evenwicht te houden tussen nabijheid en afstand
 • Is een evenwichtige, autonome innovatieve denker en weet kracht en tegenkracht uit te nutten en kan in teamverband de basis van vertrouwen en goede werksfeer uitbouwen.
 • Heeft scherpte en zuiverheid in wat, wanneer en hoe geagendeerd dient te worden.
 • Heeft een onderscheidend, toonaangevend, maatschappelijk profiel, met meerjarige bestuurlijke ervaring in een maatschappelijke sector.
 • Heeft ruime ervaring als voorzitter en toezichthouder en is een strategisch denker zowel qua proces als qua inhoud.
 • Heeft bij voorkeur regionale binding.
 • Is maatschappelijk actief en heeft voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Het Lid Raad met aandachtsveld bedrijfsvoering/financiën, beoogd voorzitter van de auditcommissie
 

 • Heeft een proactieve houding waarin visie en kennis van maatschappelijk ondernemen in een bewegelijke buitenwereld bijdraagt aan het financieel gezond blijven van De Passerel.
 • Is in staat om achter de cijfers te kijken en is een krachtige strategisch georiënteerde gesprekspartner.
 • Bezit de ervaring en de kennis om vraagstukken zoals de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties in wet- en regelgeving te doorgronden.
 • Denkt als mens en professional in mogelijkheden en kansen.
 • Heeft bij voorkeur ervaring in een eindverantwoordelijke functie in de zorgsector.
 • Brengt een autonome en authentieke denkwijze mee, waarbij out of the box denken en samenwerken elkaar versterken.

Bezoldiging

De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ.

Procedure

De profielen van de nieuwe leden RvT zijn in samenspraak met de raden opgesteld. In deze procedure is er actieve deelname van de Cliëntenraad, Verwantenraad, Ondernemingsraad en het managementteam. Vertegenwoordigers van de raden en het management zullen dan ook als adviseurs toegevoegd worden aan de selectiecommissie van de RvT. De oriënterende gesprekken met Governance Search vinden plaats op 11 en 15 mei 2023. De selectiegesprekken bij De Passerel vinden voor de voorzitter plaats op maandag 5 juni 2023 en voor het lid op dinsdag 13 juni 2023. Vervolgens zijn er verdiepende gesprekken gepland met de RvT en de bestuurder op donderdag 22 juni 2023.

Het streven is om de twee nieuwe leden voor 1 september 2023 te benoemen.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor een van bovengenoemde functies verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en een helder onderbouwde motivatie.  U kunt uw brief en cv mailen naar het voor deze procedure aangemaakte email adres Depasserel.toezicht@gsearch.nl. Wij ontvangen uw reactie graag vóór 9 mei 2023. Deze vacature is in behandeling bij drs. Hanneke Houtzagers (06 - 51 06 00 26).

Top