Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Commissarissen Mooiland

Lid Raad van Commissarissen Mooiland

De organisatie

Als woningcorporatie huisvest Mooiland ruim 50.000 mensen in 22.000 woningen. Het is een sociale, ondernemende en aanspreekbare corporatie waar ruim 250 betrokken medewerkers werken.

Mooiland geeft thuis door betaalbare, kwalitatief goede en duurzame woningen te bieden aan mensen die daarin niet kunnen voorzien. Het is een corporatie die weet wat er speelt, met oog voor sociale vraagstukken en prettig wonen in de wijk.

Het grootste deel van de sociale huurwoningen staat in het kerngebied dat bestaat uit Noordoost Brabant en Gennep en het AAN gebied (Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en enkele gemeenten in de directe omgeving daarvan). Daarnaast heeft de organisatie nog woningen buiten deze gebieden maar zal zich daaruit geleidelijk terugtrekken. De organisatie is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe strategische koers. Dit proces zal in het voorjaar van 2023 afgerond worden.

Mooiland heeft twee overkoepelende huurdersorganisaties die samenwerken in de Huurders Alliantie Mooiland. De Huurders Alliantie bestaat uit twee delen:

 • Koepel Grave die zich richt op Mooiland in: Noordoost Brabant en Gennep.
 • Koepel Mooiland Allen Samen (KMAS), die zich richt op het overige werkgebied.

De Huurders Alliantie staat voor de belangen van alle huurders van Mooiland. Zij adviseert de organisatie over strategische keuzes, het huurbeleid, de dienstverlening en de begroting.

In verband met het beëindigen van de zittingstermijnen treden de voorzitter en een lid van de Raad van Commissarissen per eind mei en juni 2023 af. Het lid zal geworven worden op basis van bindende voordracht van de huurders en er wordt verwacht dat hij/zij deel zal nemen in de audit en vastgoed commissie.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de corporatie www.mooiland.nl

Raad van Commissarissen (RvC)

Mooiland heeft een RvC die bestaat uit vijf personen. De RvC vervult de werkgeversrol naar de bestuurder en ziet erop toe dat de bestuurder effectief en doelmatig bestuurt. Ook vervult hij de klankbordfunctie en de adviesrol bij strategische keuzes.

Het uitgangspunt in de samenstelling van de Raad is dat de Raad bestaat uit leden die integraal kunnen denken en gezamenlijk een goed functionerend multidisciplinair team kunnen vormen. Ze moeten in staat zijn scherpe collegiale discussies te voeren en een goed onderscheid kunnen maken tussen besturen en toezichthouden. Iedere commissaris moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan het toezicht van de RvC.

De RvC kenmerkt zich door een hoog kennisniveau, no-nonsense instelling, transparantie en wordt ervaren als benaderbaar, oprecht en eerlijk. De RvC kent drie commissies; de audit en vastgoedcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie wonen en maatschappij.

Ten aanzien van de kennisvereisten geldt dat de RvC als collectief minimaal één van de leden moet beschikken over deskundigheid in de volgende gebieden:

 • Financiën, control en financieringsvraagstukken;
 • Vastgoedontwikkeling, ruimtelijke ordening, beheer en duurzaamheid;
 • Volkshuisvesting, huurdersparticipatie, stakeholders participatie en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
 • Arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling en management development;
 • Wet- en regelgeving, algemene kennis van juridische zaken;
 • Digitalisering.

De RvC kijkt bij de samenstelling in eerste instantie naar de benodigde kwaliteitseisen en streeft daarbij om een goede balans en voldoende complementariteit en diversiteit binnen de Raad te bewerkstelligen.

Het reglement RvC geeft informatie over een profielschets van de RvC. Hieronder worden de twee specifieke wervingsprofielen weergegeven.

De voorzitter
 

 • Is een autonome, evenwichtige denker, weet kracht en tegenkracht uit te nutten en haalt op verbindende wijze het maximale uit de dialoog.
 • Bezit natuurlijk gezag, combineert sensitiviteit met authenticiteit.
 • Is in staat om opbouwend om te gaan met tegenstellingen binnen de Raad en/of bestuur en kan op constructieve wijze tot een oplossing komen.
 • Is van nature stabiel en kan goed samenwerken, is oplossingsgericht en heeft een goed ontwikkeld relativeringsvermogen.
 • Heeft een stimulerende invloed op de Raad en zorgt ervoor dat de RvC als een team functioneert.
 • Heeft een onderscheidend, toonaangevend maatschappelijk profiel met meerjarige bestuurlijke ervaring in de maatschappelijke sector.
 • Heeft aantoonbare ervaring als voorzitter en heeft de voorzittersrol al een aantal malen vervuld.
 • Is maatschappelijk actief, voldoende flexibel beschikbaar en heeft energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Het is een pre bekend te zijn en/of affiniteit te hebben met het werkgebied van Mooiland.

Het lid
 

 • Verdiept zich in zaken die de huurders aangaan en/of bezighouden en toont in gedrag een duidelijke affiniteit met de huurdersaangelegenheden.
 • Is in staat het perspectief van de huurders en de huurderskoepels te agenderen in de Raad. Doet dit vanuit een objectieve grondhouding, zonder last en ruggespraak rekening houdend met de kaders waarbinnen de RvC dient te opereren.
 • Fungeert als aanspreekpunt en woont regelmatig bijeenkomsten van de huurderskoepels bij om verbonden te blijven met de huurders.
 • Is een flexibele out of the box denker, optimistisch en mensgericht.
 • Heeft ervaring op bestuurlijk- of directieniveau in een complexe organisatie.
 • Heeft ervaring met en kennis van gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling.
 • Heeft bij voorkeur toezichthoudende ervaring en affiniteit/kennis van het werkgebied van Mooiland.

Wettelijk voorgeschreven competenties en onverenigbaarheden

Elk lid beschikt over de wettelijk voorgeschreven competenties en heeft geen activiteiten of posities die niet verenigbaar zijn met een positie van commissaris bij een corporatie (artikel 30 woningwet)

Honorering

De leden van de RvC ontvangen voor de werkzaamheden een vergoeding. De honorering bedraagt in 2023 voor het lid € 16.720,- en voor de voorzitter € 25.080,-.

Procedure

Wij verzoeken u bij uw reactie duidelijk kenbaar te maken voor welke van beide profielen u opteert. Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het van belang dat u goed inzicht geeft in uw huidige functies, vorige functies en nevenfuncties, alsmede in eventuele bestaande en vroegere relaties met Mooiland.
De kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Governance Search.
De oriënterende gesprekken met Governance search vinden plaats op 10 en 13 maart 2023.
De selectie gesprekken bij Mooiland voor het lid vinden plaats op 21 maart vanaf 10.00 uur, de gesprekken voor de voorzittersrol vinden plaats op 22 maart vanaf 15.00 uur.
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een CV check en een referentieonderzoek en wordt u voorgenomen benoeming voorgelegd aan De Autoriteit woningcorporaties.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor een van bovengenoemde functies verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en een helder onderbouwde motivatie.  U kunt uw brief en cv mailen naar het voor deze procedure aangemaakte email adres Mooiland.RvC@gsearch.nl. Wij ontvangen uw reactie graag vóór 7 maart 2023. Deze vacature is in behandeling bij drs. Hanneke Houtzagers (06 - 51 06 00 26)

Top