Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Toezicht Limor, inhoudelijk profiel

Lid Raad van Toezicht Limor, inhoudelijk profiel

Inhoudelijk, autonoom en authentiek.

LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) is een trotse en bevlogen organisatie met een rijke geschiedenis en een belangrijke maatschappelijke functie.

Organisatie

LIMOR is er voor mensen die om wat voor een reden dan ook in de problemen zijn geraakt en daardoor moeilijkheden ervaren met zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, dakloos zijn of dreigen te worden en nergens anders terecht kunnen. Ze is de schakel op weg naar rehabilitatie, herstel, werk en/of zelfstandig wonen.
LIMOR heeft een belangrijke plek verworven als specialist in het domein van de Maatschappelijke Opvang, o.a. door de methodiek van Situationeel begeleiden, Housing First en outreachende zorg.
LIMOR is actief in de provincies Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De organisatie heeft een omzet van circa 35 miljoen, 2400 cliënten maken gebruik van opvang en begeleiding en er werken ruim 400 mensen. De omzet komt uit meerdere geldstromen, waarvan de belangrijkste drie de WMO, Wlz en justitie gelden zijn.

De organisatie heeft sinds 2020 een nieuw eenhoofdig bestuur en heeft in 2022 haar strategie herijkt en bekrachtigd. Vijf speerpunten zijn de basis en de focus van de organisatie voor de komende jaren. Er wordt vooral gestuurd op hart en bedrijfsvoering in balans, vertrouwen en ruimte, het ontwikkelen en faciliteren van talent en lokaal ondernemerschap. Het vijfde speerpunt is de ambitie om twee forensische tussenvoorzieningen te realiseren in de komende vier jaar.

Binnen LIMOR staat de medezeggenschap hoog in het vaandel. De organisatie beschikt over een sterke Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Beiden participeren in de selectieprocedure. Nadere informatie is te vinden op www.limor.nl.

Raad van Toezicht van LIMOR

LIMOR hanteert de Zorgbrede Governancecode als richtinggevend kader en als norm voor goed bestuur en toezicht. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de Raad van Bestuur (RvB), bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en de continuïteit van de organisatie. De RvT is werkgever van de RvB en functioneert als klankbord voor de RvB.

Als een collegiaal team streeft de RvT bij de invulling van zijn taken naar anticiperend toezicht houden. De raad zorgt ervoor dat de inhoudelijke richting vanuit het waardenperspectief wordt gevoerd in een meerstemmige discussie. Diversiteit in geslacht, identiteit, leeftijd, ervaring en persoonlijkheid wordt in de gehele organisatie als groot goed beschouwd.

De wisselwerking tussen bestuur en toezichthouder wordt gekenmerkt door vertrouwen, transparantie, inlevingsvermogen, betrouwbaarheid en omgevingsgerichtheid, waarin ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid bijdraagt aan de organisatie. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een van de huidige leden, ontstaat er een vacante positie per 1 januari 2023.

Algemeen profiel Raad van Toezicht

Onderstaande profieleisen worden door LIMOR gehanteerd:

 • Voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden.
 • Diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving.
 • Een brede maatschappelijke belangstelling, relevante netwerken en affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van LIMOR.
 • Bekendheid en/of betrokkenheid bij de regio´s waarin LIMOR werkzaam is.
 • Beschikken over strategisch en beleidsmatig inzicht.
 • Inzicht hebben in de taken en rollen van de RvT en RvB en bekend zijn met de issues van Governance.
 • Het bewaren van evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het snel inzicht krijgen in beleidsstukken en relevante ontwikkelingen en verhoudingen en op basis daarvan het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad beoordelen.
 • Voldoende tijd beschikbaar.

Je beschikt over de intrinsieke motivatie om de rol als toezichthouder bij LIMOR te vervullen, waarbij je het belang van de cliënt en de omgeving van de cliënt vooropstelt. Je staat open voor een besturing die inspirerend, initiatiefrijk en ondernemend is. Je bent als toezichthouder ruimdenkend (ook buiten de normale kaders denkend) conceptueel, flexibel, sensitief, praktisch/functioneel en gericht op samenwerking.

In aanvulling op de algemene eisen wordt specifiek gezocht naar:

Lid Raad van Toezicht met specifiek profiel
 

 • Heeft ervaring als zorgprofessional en kent de ontwikkelingen rond herstelgerichte zorg, kwaliteit en veiligheid.
 • Heeft visie op de ontwikkelingen in de zorgmarkt en is in staat om mee te denken op inhoud op strategisch niveau (behandeling/begeleiding/zorg).
 • Heeft specifieke affiniteit met het vakgebied van LIMOR en heeft bv. ervaring in de rol van gedragswetenschapper, gespecialiseerd verpleegkundige of ervaringsdeskundige.
 • Heeft kennis van het forensische zorgaanbod, het is een pre als de kennis van een aanpalende publieke sector (bv. justitie, politie) aanwezig is.
 • Denkt vanuit een multiculturele invalshoek en vanuit cliënt-perspectief, heeft een duidelijke toekomstgerichte visie met oog voor de huidige en de toekomstige cliënten.
 • Is een autonome, authentieke en creatieve denker. Weet dit denken om te zetten in het stellen van vragen die de kijk van de bestuurder en de andere RvT- leden kunnen verruimen.
 • Participeert in de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Bezoldiging

De RvT bestaat uit vijf leden en heeft drie commissies ingesteld, een Remuneratiecommissie, een Auditcommissie en een commissie Kwaliteit en Veiligheid. De leden RvT zijn deskundig op verschillende terreinen en ontwikkelen deze deskundigheden onder andere door scholing en themadagen. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar, veelal overdag en roulerend in een van de provincies waar LIMOR actief is. Daarnaast organiseert de Raad jaarlijks een ééndaagse inhoudelijke themabijeenkomst en komen de commissies elk minimaal vier keer per jaar bijeen. Het geschatte tijdsbeslag voor het lid bedraagt circa 150 uur per jaar.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ.

Procedure

De Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search.
De oriënterende gesprekken vinden plaats op 11 en 15 november 2022. De longlist en shortlist van kandidaten worden aan de opdrachtgever gepresenteerd. Een aantal kandidaten van de shortlist worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever, deze zullen vrijdag 25 november 2022 plaatsvinden. Er wordt gestreefd de kandidaat in de vergadering van 7 december 2022 te benoemen. In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentieonderzoek.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór 9 november 2022) te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en uw motivatie. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 - 51 06 00 26). Het aangemaakte email adres voor deze procedure is Limor.Toezicht@gsearch.nl.

Top