Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Drie Leden Raad van Toezicht bij Stichting Valkenhof te Valkenswaard

Drie Leden Raad van Toezicht bij Stichting Valkenhof te Valkenswaard

Strategisch, innovatief en ondernemend

Valkenhof is een sfeervolle, gezonde en typisch Brabantse zorgorganisatie met het hart op de juiste plek.

Organisatie

Dagelijks staan meer dan 1.000 medewerkers en 500 vrijwilligers in de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende (Zuidoost Brabant) voor ouderen klaar. Met zes locaties en 2 dagcentra is Valkenhof (50 miljoen) een middelgrote organisatie in de sector. De cultuur is te omschrijven als gemoedelijk, gastvrij en ondernemend.

De organisatie heeft een sterke regionale focus en biedt een breed en divers palet van diensten binnen de intra-en extramurale zorg. Valkenhof kent daarnaast een grote bekendheid in de regio en wordt zeer gewaardeerd door cliënten en mantelzorgers.

Visie

De organisatie heeft sinds eind 2020 een nieuw tweehoofdig bestuur en heeft haar strategie in 2021 herijkt Valkenhof wil niet alleen werk maken van zorg, maar ook van het bevorderen van eigen regie, samen zorgen en het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg. Daarbij gelooft Valkenhof in het belang van samenwerking en haar eigen rol als verbinder. Zowel binnen de organisatie, binnen de regio en de sector.

Het verhaal van Valkenhof laat een duidelijke visie op een toekomstgerichte ouderenzorg zien. Gelukkig ouder worden gaat niet alleen over gezondheid. Je wilt blijven doen wat je goed kunt en leuk vindt: oud worden en jezelf blijven. Het liefst thuis, ook als het ingewikkeld wordt. Valkenhof heeft de ambitie om haar positionering hierop de komende jaren verder aan te scherpen.

 

 

Valkenhofverhaal - YouTube


 

Raad van Toezicht van Valkenhof

Valkenhof hanteert de Zorgbrede Governancecode als richtinggevend kader en als norm voor goed bestuur en toezicht. Valkenhof heeft een Raad van Toezicht (RvT) met 5 leden die erop toeziet dat de Raad van Bestuur de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met als resultaat de best mogelijke kwaliteit van zorg.  De wisselwerking tussen bestuur en toezichthouder wordt gekenmerkt door ruimte en dialoog, waarin ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.

De leden van de RvT onderschrijven de visie, missie en kernstrategie van Valkenhof. De Raad van Toezicht werkt met een drietal commissies (Auditcommissie Financiën, Commissie Kwaliteit & Veiligheid, Remuneratiecommissie) waarin leden van de Raad zitting hebben. De eindverantwoordelijkheid voor toezicht en besluitvorming ligt bij de volledige Raad van Toezicht.

Vanwege het beëindigen van de zittingstermijnen van de huidige leden, ontstaan er 3 vacante posities in de RvT.

Algemeen Profiel Raad van Toezicht

Aan de leden van de Raad worden verschillende eisen gesteld. Een aantal functie-eisen geldt voor alle leden. Onderstaande algemene profieleisen worden door Valkenhof gehanteerd:

 • Affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen, meer in het bijzonder met langdurige (ouderen)zorg, thuiszorg, de doelstellingen van Valkenhof en oprechte interesse in en betrokkenheid bij de cliënten;
 • Een heldere visie op het werkveld en de maatschappelijke ontwikkelingen in de langdurige ouderenzorg;
 • Een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk (onder meer in maatschappelijke organisaties/bedrijfsleven);
 • Diversiteit ten aanzien van ervaring, leeftijd, geslacht en lokale betrokkenheid;
 • Diversiteit in deskundigheid, achtergrond en competenties, waaronder:
  - Zorg/zorginnovatie/vitaliteit/welzijn
  - Bestuurlijk/juridisch
  - Financieel economisch
  - Vastgoed/ICT/technologische innovatie
  - Personeel/ organisatieontwikkeling/ sociale innovatie/ veranderingsprocessen.

Om als lid RvT goed te kunnen functioneren beschikt u over de intrinsieke motivatie om de rol als toezichthouder bij Valkenhof te vervullen, waarbij u het belang van de cliënt en de omgeving van de cliënt vooropstelt. U staat open voor een besturing die inspirerend, initiatiefrijk en ondernemend is. U kan op hoofdlijnen een oordeel vormen en bent als toezichthouder ruimdenkend (ook buiten de normale kaders denkend) conceptueel, flexibel, sensitief, praktisch/functioneel en gericht op samenwerking. Daarnaast hecht de RvT aan levenswijsheid, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering. Van de afzonderlijke leden wordt verwacht dat ze maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstellingen en de zorgfunctie van Valkenhof.  Binding of affiniteit met de regio is een gegeven.

Aanvullend op de algemene profieleisen wordt specifiek gezocht naar:

Lid Raad van Toezicht met aandachtsveld bedrijfsvoering/financiën, beoogd voorzitter van de auditcommissie financiën
 

 • Heeft een proactieve houding waarin visie en kennis van maatschappelijk ondernemen in een volatiele buitenwereld bijdraagt aan het financieel gezond blijven van Valkenhof.
 • Is in staat om achter de cijfers te kijken en is een krachtige strategisch georiënteerde gesprekspartner.
 • Bezit de ervaring en de kennis om vraagstukken zoals de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties in wet- en regelgeving te doorgronden.
 • Is op het gebied van financiering van vastgoed goed onderlegd.
 • Heeft kennis en ervaring met systemen van prognosticeren, risicomanagement en control in de zorg en heeft bij voorkeur ruime bestuurlijke/directie ervaring in een eindverantwoordelijke functie.
 • Heeft bij voorkeur toezichthoudende ervaring.

Lid Raad van Toezicht met aandachtsveld woonconcepten, technologische ontwikkeling en welzijn
 

 • Denkt vanuit het cliënt- of bewonersperspectief en heeft een duidelijke toekomstgerichte visie met oog voor de huidige en de toekomstige cliënten.
 • Is in staat om op strategisch niveau mee te denken over transformaties en vernieuwing van Valkenhof, heeft kennis van het maatschappelijk domein waarin Valkenhof acteert,
 • Heeft kennis op het gebied van vernieuwend (ver)bouwen, strategisch gebouwenbeheer, technologie, duurzaamheid en innovatie in de zorg en bij voorkeur affiniteit met ICT en digitalisering.
 • Opleiding of ervaring met toezichthouden is een pre.

Lid Raad van Toezicht met aandachtsveld sociale innovatie en organisatieontwikkeling
 

 • Is inhoudelijk gezaghebbend op het terrein van organisatieontwikkeling en veranderkunde.
 • Heeft visie op leren en ontwikkelen, het binden en boeien van medewerkers en heeft ook ervaring met de toepasbaarheid ervan in organisaties.
 • Heeft expertise op het gebied van goed werkgeverschap en actuele kennis van de arbeidsmarkt.
 • Heeft ruime ervaring als strategisch adviseur of eindverantwoordelijke op het brede terrein van organisatieontwikkeling en HR in het private of publieke domein.
 • Is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap en nieuwe vormen van organiseren.

Bezoldiging

De RvT komt regulier 6 keer per jaar bijeen. Binnen de Raad functioneren drie commissies: de Remuneratiecommissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Auditcommissie Financiën. De commissies vergaderen naast de reguliere vergadering minimaal 4x per jaar. Ook maken locatiebezoeken en andere vormen van contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden. Het geschatte tijdsbeslag voor het lid bedraagt circa 120 uur per jaar.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ. De honorering (klasse IV) wordt jaarlijks vastgesteld.

Procedure

De Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search (GS). De oriënterende gesprekken vinden plaats in de tweede week van 14 november. De longlist en shortlist van kandidaten worden aan de opdrachtgever gepresenteerd. Een aantal kandidaten van de shortlist wordt uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Er wordt gestreefd de procedure eind december af te ronden. In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentieonderzoek.

De Cliëntenraad maakt gebruik van haar bindend voordrachtsrecht op het profiel woonconcepten, technologische ontwikkeling en welzijn. Geïnteresseerde kandidaten zullen, na de oriëntatiefase bij GS, een gesprek krijgen met een afvaardiging van de leden van de Cliëntenraad.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór 4 november 2022) te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en uw motivatie. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 - 51 06 00 26). Het aangemaakte email adres voor deze procedure is Valkenhof.Toezicht@gsearch.nl.

De profielschets Raad van Toezicht Valkenhof is op aanvraag beschikbaar.

Top