Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Toezicht bij Avoord

Lid Raad van Toezicht bij Avoord

Strategisch, bestuurlijk, reflectief

De visie van Avoord: iedereen doet ertoe!

Organisatie

Ook mensen in de kwetsbaarste periode van hun leven. Dat is hét uitgangspunt van de zorg. Optimale ouderenzorg vraagt om zorgen voor én met elkaar. Zorgen doen we samen.

Avoord wil bijdragen aan het levensgeluk van kwetsbare ouderen en hun naasten. Door te doen én te laten. Met liefde en vakbekwaam. Op zo´n manier dat eenieder nog zoveel mogelijk zelf doet en kan bepalen en daardoor blijft ervaren dat zij ertoe doen. Dát maakt een mens gelukkig.
Avoord is een innovatieve ouderenzorg-organisatie in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Avoord biedt zorg in de wijk (Avoord Aan Huis) en op een zestal locaties. De organisatie heeft een omzet van circa 60 miljoen. Er werken 1100 medewerkers en 600 vrijwilligers.

De ouderenzorg is sterk in beweging. Het aantal ouderen stijgt veel sterker dan het aantal zorgprofessionals. Avoord heeft een krachtige strategie geformuleerd.
Avoord wil niet alleen werk maken van goede zorg, maar ook - en steeds meer - van het bevorderen van zelfzorg en samenzorg, en het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg. Plus een uitstekende ondersteuning van de zorg, zodat er “zorgeloos gezorgd” kan worden. 
Een fase van grote veranderingen, want blijven waar je staat is geen optie.

De kern van deze strategie laat zich samenvatten in de volgende principes:

 • Zelf doen tenzij
 • Thuis tenzij
 • Tijdelijk tenzij
 • Digitaal tenzij
 • Maatwerk tenzij

Daarbij gelooft Avoord in het belang van samenwerking, binnen de organisatie, binnen het werkgebied, in de regio en de sector. Avoord gaat niet het wiel opnieuw uitvinden, maar benut slim de briljante ideeën van collega´s om samen door te ontwikkelen. Anderzijds deelt Avoord ruimhartig haar successen.

Raad van Toezicht van Avoord

Om snel en slagvaardig te kunnen reageren op belangrijke ontwikkelingen in een complexe omgeving is een moderne en professionele besturing van een organisatie noodzakelijk. De Raad van Toezicht (RvT) houdt hier toezicht op en functioneert tevens als adviseur en klankbord voor de bestuurder. Avoord hanteert de Zorgbrede Governancecode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht.
De leden van de Raad van Toezicht zijn kritische gesprekspartners van de bestuurder, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico´s vroegtijdig signaleren en agenderen. De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de visie, missie en kernstrategie van Avoord.
De Raad van Toezicht werkt met een drietal commissies (Auditcommissie, Commissie Kwaliteit & Veiligheid, Renumeratiecommissie) waarin leden van de Raad zitting hebben. De commissies hebben een voorbereidende en adviserende rol voor de Raad van Toezicht.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Vanwege het beëindigen van de zittingstermijn van één van de huidige leden, ontstaat er een vacante positie in de raad en wordt er een nieuwe toezichthouder geworven.

Algemeen Profiel Raad van Toezicht

Om goed te kunnen functioneren wordt onderstaand algemeen profiel door Avoord gehanteerd voor alle leden van de RvT:

 • affiniteit met de gezondheidszorg en oprechte interesse in en betrokkenheid bij de cliënten;
 • een brede maatschappelijke visie en functioneel netwerk;
 • ervaren toezichthouder die de Governancecode Zorg 2022 onderschrijft;
 • teamspeler met een gezonde balans in de mix van betrokkenheid, rolverantwoordelijkheid en distantie;
 • academisch werk- en denkniveau;
 • ambitieus en creatief als sparringpartner;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • analytisch sterk en een open stijl van communiceren;
 • een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling;
 • voldoende beschikbaar en flexibel wanneer nodig;
 • reflectief op de eigen rol, invloed en gedrag en bereid tot evaluatie en transparantie met betrekking tot Governance;
 • inzicht in de eisen aan zorg vanuit kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit.

Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering.

Lid Raad van Toezicht  

Het lid RvT herkent zich in bovenstaand algemeen profiel en heeft daarnaast:

 • Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in de zorgsector;
 • Ervaring met en een visie op (toezicht houden op) kwaliteit van (VVT) zorg en in staat strategisch mee te denken over de visie op zorg, kwaliteit en veiligheid;
 • Visie op sociale en technologische innovatie en het verzilveren van de voordelen ervan;
 • Zelfreflectie en oog voor diversiteit in perspectieven;
 • Bereid en in staat om de dialoog aan te gaan omtrent, soms impactvolle, keuzes tussen het sturen vanuit waarden en het naleven van regels;
 • Een maatschappelijk actief leven, is voldoende beschikbaar en heeft energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Kennis van organisatieontwikkeling is een pré.

Bezoldiging

De RvT komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen. Binnen de Raad functioneren drie commissies: de Renumeratiecommissie; de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Auditcommissie. De commissies vergaderen naast de reguliere vergadering gemiddeld 4 keer per jaar. Ook maken locatiebezoeken en andere vormen van contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden. De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de WNT (klasse IV) en de richtlijnen van de NVTZ.

Procedure

De longlist en shortlist van kandidaten worden aan de opdrachtgever gepresenteerd.
Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search. Een aantal van deze kandidaten wordt uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever; deze zullen op 27 september plaatsvinden. Er wordt naar gestreefd de procedure in oktober 2022 af te ronden.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór 15 september 2022) te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en uw motivatie. U kunt voor deze procedure uw brief en cv mailen naar het email adres avoord.toezicht@gsearch.nl.

Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 - 51 06 00 26).

Top