Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Raad van Bestuur Tactus

Raad van Bestuur Tactus

Gepassioneerd, energiek, verbindend, ondernemend

Tactus is een innovatieve organisatie, expert op het gebied van verslavingszorg.

De zorg van Tactus focust zich op de kracht en mogelijkheden van mensen. Bij Tactus ziet men de cliënt niet als verslaafde, maar een mens met een verslaving. Deze verslaving is geen keuze, maar herstel wel. Tactus staat voor empowerment en eigen regie van de mens. 

Tactus biedt voor elke vorm van verslaving een grote variatie behandelvormen aan, zowel live als online. De organisatie is een specialistische aanbieder in de verslavingszorg met 46 locaties in Overijssel, Flevoland en een deel van Gelderland en vervult daarnaast een landelijke positie. 

Er werken gepassioneerde medewerkers, die hoogwaardige behandeling en begeleiding leveren voor specifieke doelgroepen binnen de verslavingszorg. Focus ligt op integrale dienstverlening door samenwerking. Er zijn veel samenwerkingsinitiatieven met ketenpartners. Tactus vervult hierin een voortrekkersrol en wil deze (blijven) vervullen bij het samen inrichten van een goed zorglandschap. 

Tactus is innovatief wanneer het gaat om het zoeken naar mogelijkheden voor e-health toepassingen in de cliëntenzorg. Zij zet intensief in op blended zorg; face to face contact gecombineerd met e-health toepassingen. Er wordt actief gewerkt naar een nieuw niveau van databeheer, communicatie en toepassing van digitale mogelijkheden in zorg en administratie. Tactus beschouwt het als een 'groot goed' dat zij door intensieve training en scholing met een groot aantal ervaringsdeskundigen kan werken. Het beschikbaar hebben van duurzame en goede zorg is in de nabije toekomst niet vanzelfsprekend. Ervaringsdeskundigen kunnen in het herstelproces een grote toegevoegde waarde hebben. Voor veel cliënten is de echte ervaring die zij inbrengen een nuttige maar ook nadrukkelijke prikkel om zelf tot herstel te komen. Tactus streeft naar een geleidelijke jaarlijkse groei van inzet en opleiding van ervaringsdeskundigen. 

Dankzij de focus en specialisaties weet de organisatie zich binnen de sector als expertise partner te profileren. Vanuit deze gedachte is Tactus een toekomstbestendige organisatie die zich positief onderscheidt, zowel in de regio als landelijk, te midden van andere zorgaanbieders. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het HPO (High Performance Organisation) Raamwerk dat de nadruk legt op eigenaarschap en zelf organiseren (in teams) om doelen te realiseren. 

Tactus heeft ruim 1500 medewerkers, circa 52 vrijwilligers en 18 ervaringsdeskundigen die zich dagelijks inzetten voor de organisatie. De omzet 2021 bedroeg ruim 100 miljoen. 

De organisatie is financieel gezond. Ratio´s ultimo 2020 zijn: solvabiliteit 47,1%, weerstandsvermogen 25,9%, liquiditeit 1,3. De meest recente gegevens worden 1 juni 2022 gepubliceerd. 

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal de huidige bestuurder de organisatie in 2023 gaan verlaten. 

Strategisch beleid 

Het meerjarenbeleid van Tactus benoemt de volgende speerpunten: 

 • (Jeugd)preventie en vroeg signalering 
  Zoveel mogelijk voorkomen van verslavingsproblematiek en daar waar verslavingsproblematiek optreedt, zoveel mogelijk interveniëren. 
 • Herstel 
  Herstel gaat niet alleen over het genezen van de ziekte, maar meer om het verbeteren van het welbevinden, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van cliënten. Tactus zet hier sterk op in. 
 • Specialiseren en doorontwikkelen van topklinische zorg 
  Verslavingsproblematiek gaat relatief vaak samen met een verstandelijke beperking, forensische problematiek en specifieke psychiatrische diagnoses. Tactus heeft hiervoor specifieke programma´s en wil deze verder doorontwikkelen. 
 • Programmatisch werken 
  Het werken vanuit zorgpaden en zorgprogramma´s die de cliëntvraag als uitgangspunt hebben. Waarbij triage, resultaatmetingen en zelflerende teams een passend behandelaanbod vormen vanuit het concept disease management: in alle fasen van de verslaving tot behandeling komen. 
 • Netwerkpositie 
  Om de doorstroming van cliënten en herstel van cliënten te bevorderen moet de deskundigheid van collega-instellingen op dit terrein groter worden en geborgd zijn door deskundigheidsbevordering, consultatie en structurele samenwerking met de verslavingszorg. 

Organisatiestructuur 

De Raad van Bestuur (RvB) bestuurt in goed overleg met de binnen Tactus functionerende adviesorganen. De samenwerking met de Raad van Toezicht (RvT) kenmerkt zich door de dialoog en open communicatie met respect voor ieders rol. De RvB is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, beleidsvorming, beleidsuitvoering en de resultaten. 

Tactus kent een eenhoofdige RvB met twee managementlagen. De organisatorische laag onder de RvB bestaat uit duaal management bestaande uit vier zorgmanagers, vier divisiemanagers en twee stafmanagers. In deze vorm functioneert de organisatie nu drie jaar. 

Door de zorgmanagers (inhoudelijke professionals) deel te laten nemen en management verantwoordelijkheid te geven is Tactus in staat om de organisatie te sturen op basis van inhoud. De geneesheer-directeur neemt regelmatig deel aan de MT-vergadering. Binnen Tactus is er een toegewijde en constructieve Cliëntenraad en Ondernemingsraad. 

De opdracht voor de organisatie de komende jaren 
 

 • Visie en missie verstevigen en uitbouwen, strategie implementeren en waar nodig tijdig bijstellen. 
 • Het realiseren van (zorginhoudelijke) innovatie om de vooraanstaande positie van Tactus te verstevigen en uit te bouwen. 
 • Het uitbouwen en versterken van de expertise en de positieve rol in de ketenzorg om de grote thema´s van de regio en daarbuiten het hoofd te bieden. 
 • Optimaal faciliteren van het managementteam en haar in haar kracht zetten zodat zij in staat is haar sleutelrol te vervullen in de organisatieontwikkeling. 
 • Behouden en bewaken van de financiële continuïteit, met de focus op een flexibele bedrijfsvoering en procesoptimalisatie. 
 • Borgen van een toekomstbestendige organisatie met (digitale) innovatie en ondersteuning van een optimale informatisering. 
 • De goede samenwerking met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad te continueren en te borgen om samen een cultuur te scheppen waarbinnen optimale zorg geleverd kan worden en goed werkgeverschap verder uitgebouwd kan worden. 

Profiel
 

 • U bent een gepassioneerd en intrinsiek gedreven mens met hart voor de verslavingszorg, die vanuit passie invulling geeft aan de rol van bestuurder. U bent een inspirator, die goed kan samenwerken en koersvast is. 
 • U bent een verbinder met executiekracht, die authentiek en met bevlogenheid anderen weet te inspireren om hun bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Tactus te leveren. 
 • U bent van nature innovatief, heeft een visie op het zorglandschap en positioneert middels de inhoud de organisatie stevig in het werkveld. 
 • U verbindt de buitenwereld met de binnenwereld en bent gericht op samenwerking, zowel binnen de organisatie als daarbuiten met samenwerkingspartners, opdrachtgevers en andere stakeholders. 
 • U bent inspirerend, daagt uit om te vernieuwen en excelleren. U zet daarbij anderen in hun kracht en geeft anderen graag het podium. U betrekt anderen in de verschillende processen, u bent oplossingsgericht en u heeft een goed ontwikkeld relativeringsvermogen. 
 • U gelooft in de toegevoegde waarde van medezeggenschap en laat zich daardoor voeden en werkt goed samen. 
 • U heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring en ervaring in een complex krachtenveld, waarbij uiteenlopende onderhandelings- en overlegsituaties een rol spelen. 
 • U wil zich voor langere tijd verbinden aan de organisatie en heeft of krijgt feeling met de regio. 
 • U heeft academisch werk- en denkniveau en u analyseert problemen snel en precies. 
 • Inhoudelijke kennis van verslavingszorg en forensische zorg is van belang, affiniteit met de doelgroep en de sector is van doorslaggevende betekenis. 

Honorarium 

De bezoldiging van de Raad van Bestuur geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens. De honorering valt in klasse V. 

Procedure 

De kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Governance Search. De oriënterende gesprekken met Governance Search vinden plaats op 14 en 15 juni 2022. De selectiegesprekken bij Tactus zullen plaatsvinden op 27 juni 2022. In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een CV-check en een referentieonderzoek. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

We streven ernaar om de procedure vóór 1 augustus 2022 af te ronden. 

Reageren 

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en een helder onderbouwde motivatie. U kunt uw brief en cv mailen naar Tactus.bestuur@gsearch.nl

Wij ontvangen uw reactie graag vóór 13 juni 2022. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. Houtzagers (06 - 51 06 00 26) 

 

Top