Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Toezicht voorzitter Auditcommissie bij Stichting Zorggroep Apeldoorn

Lid Raad van Toezicht voorzitter Auditcommissie bij Stichting Zorggroep Apeldoorn

Strategisch, vooruitstrevend, realistisch

Stichting Zorggroep Apeldoorn (ZGA) heeft een geprofileerde ambitie en realistische doelen om zich de komende jaren verder te ontwikkelen tot een high-end professionele organisatie.

Organisatie

ZGA met 2000 medewerkers, ruim 900 vrijwilligers en een omzet van ongeveer 80 miljoen, is een kleurrijke organisatie die is ontstaan door het samengaan van verschillende verzorgings- en verpleeghuizen.

ZGA heeft in 2019 een duidelijke transitie ingezet om de organisatie als lerende organisatie vorm te geven en een omslag in gang te zetten van hoe het altijd is gegaan naar hoe het gewenst is.

Daarnaast heeft ZGA in 2020 haar strategie aangescherpt om de organisatie sterker te positioneren en toekomstbestendig te maken. Aanscherping betreft vooral het zorgconcept door de omarming van de filosofie vanuit clientperspectief met ik blijf wie ik ben als leidende motief.

De positionering is ook aangescherpt op de expertise lijnen somatiek, dementie en herstelzorg/revalidatie. De vastgoed strategie is ontwikkeld en staat ten dienste van de zorgvisie.

ZGA heeft een duidelijke droom waarin de dienstverlening voor en met haar cliënten tot uiting komt in haar kernwaarden met hart en ziel, lef en duurzaam.

Raad van Toezicht

ZGA heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. Deze vervult de werkgeversrol naar de Raad van Bestuur (RvB) en ziet erop toe dat de RvB effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook vervult hij een klankbordfunctie en adviesrol voor het bestuur bij strategische keuzes. De toezicht visie 2021 van de RvT geeft helder weer welke principes de RvT hanteert en is transparant over de invulling van haar verantwoordelijkheid en de ontwikkeling daarvan. De RvT kent een drietal commissies, de Governance commissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Auditcommissie. In verband met het beëindigen van de zittingstermijn zal het huidige lid en voorzitter van de auditcommissie per 1 juni 2022 zijn functie neerleggen.
Voor meer informatie over zorggroep Apeldoorn en de RvT verwijzen wij naar www.zorggroepapeldoorn.nl

Algemeen Profiel Raad van Toezicht

Om goed te kunnen functioneren wordt onderstaand algemeen profiel door ZGA gehanteerd voor alle leden van de RvT:

 • Heeft voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • Heeft een brede maatschappelijke binding met een functioneel netwerk waaruit geput kan worden;
 • Voorziet in een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en van disciplines waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • Is bekend met de onderwerpen van corporate governance;
 • Heeft het vermogen om in teamverband te functioneren;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn essentieel;
 • De leden van de RvT hebben voldoende beschikbaarheid en energie om zich met toewijding in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • De leden van de RvT opereren ten opzichte van elkaar en van de RvB als onafhankelijk en positief kritisch;
 • Door de RvT kan adequaat worden voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering.

Lid Raad van Toezicht (voorzitter Auditcommissie)

Het lid RvT herkent zich in bovenstaand algemeen profiel en heeft daarnaast:

 • Specifieke deskundigheid op vraagstukken betreffende (zorg) financiering, financiële continuïteit van een zorgonderneming en de relevante eisen en regels;
 • Kennis en ervaring met systemen van prognosticeren, risicomanagement en control in de zorg;
 • Een proactieve houding waarin visie en kennis van risicobeheersing en controlesystemen in een volatiele buitenwereld bijdraagt aan het financieel gezond blijven van ZGA e.o.;
 • Kennis van governance vraagstukken, oog voor het governance proces en de rol van de RvT;
 • Bij voorkeur ervaring als bestuurder in de publieke sector en ook op het gebied van financiering van vastgoed goed onderlegd;
 • De vaardigheid het maximale uit de dialoog te halen en een goede samenvatting te geven van de (gedeelde) meningen en visies;
 • Een evenwichtig, autonoom denkvermogen en weet kracht en tegenkracht uit te nutten;
 • Een maatschappelijk actief leven, is voldoende beschikbaar en heeft energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;

Bezoldiging

De RvT komt regulier zes keer per jaar bijeen. Binnen de Raad functioneren drie commissies: de Governance commissie; de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Auditcommissie. De commissies vergaderen naast de reguliere vergadering minimaal driemaal per jaar. Ook maken locatiebezoeken en andere vormen van contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden. Het geschatte tijdsbeslag voor het lid bedraagt 200 uur per jaar.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ. Een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor bestuur- en toezichthouders.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search.

De oriënterende gesprekken vinden plaats in de tweede week van mei 2022. De longlist en shortlist van kandidaten worden aan de opdrachtgever gepresenteerd. Een aantal kandidaten van de shortlist worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Er wordt gestreefd de procedure eind mei af te ronden.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór 12 mei 2022) te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en uw motivatie. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 - 51 06 00 26). Het email adres voor de vacature is ZGA.toezicht@gsearch.nl.

Top