Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Rector Bestuurder Barlaeus Gymnasium te Amsterdam

Rector Bestuurder Barlaeus Gymnasium te Amsterdam

Eerlijk, weloverwogen, ambitieus

Het Barlaeus zoekt een nieuwe rector-bestuurder.

De organisatie

Het Barlaeus Gymnasium (www.barlaeus.nl) is in 1342 opgericht en is een van de oudste en meest bekende scholen van Nederland. Het mag zich - net als de andere gymnasia in Amsterdam - al jaren verheugen in een grote belangstelling. Het fraaie gerenoveerde gebouw staat midden in het centrum en biedt plaats aan ruim 800 leerlingen en ongeveer 110 medewerkers. 

Het Barlaeus is een aantrekkelijke school voor getalenteerde leerlingen. Leerlingen die naast een maximaal gevuld gymnasium programma ook nog andere uitdagingen zoeken. De school biedt leerlingen de ruimte voor eigen initiatieven en geeft mogelijkheden voor uitdagingen buiten het programma om. Daarnaast staat het Barlaeus bekend om zijn culturele activiteiten. Zo heeft de school onder meer een schoolorkest, een koor, een jaarlijks klassentoernooi, een eersteklasmusical waaraan meer dan 100 leerlingen meewerken en een jaarlijkse muziektheaterproductie. 

Het Barlaeus Gymnasium is ook een aantrekkelijke school voor de leerlingen voor wie het gymnasium een uitdaging is. De docenten weten met de inhoud van de lessen iedereen te inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Als Barlaeaan krijg je de ruimte om je talenten te ontdekken en te ontplooien. 

De school heeft een heel eigen klimaat. Het contact tussen leerlingen, docenten en de schoolleiding is informeel. Leerlingen ervaren de school als laagdrempelig en de leraren als toegankelijk. Het gezag van de docenten is vooral gebaseerd op hun inhoudelijke kennis. Leraren zijn academisch gevormd en hebben veel vrijheid om invulling te geven aan het eigen programma. Zowel de leraren als de leerlingen zijn zeer betrokken bij de school. Regels en afspraken komen op basis van dialoog en argumenten tot stand en kunnen - daar de inhoud prevaleert - regelmatig ter discussie staan. Het Barlaeus participeert actief in de samenwerking met de andere gymnasia in de stad en in stedelijke nationale en internationale projecten. 

Het Barlaeus is een openbaar gymnasium waarvan het bevoegd gezag in handen is van de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG). Naast Het Barlaeus Gymnasium zijn het Stedelijk Gymnasium in Haarlem en Den Bosch, het Gymnasium Felisenum in Velsen, het Vossius Gymnasium in Amsterdam en het Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther onderdeel van de stichting. De zes rectoren van de aangesloten scholen vormen gezamenlijk het bestuur van de OSZG. 

De rector-bestuurders leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De rector-bestuurder van Barlaeus is collegiaal medebestuurder van de OSZG en medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van het (strategisch) beleid van de OSZG. Alle rector-bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en de kwaliteit van onderwijs. 

De volgende aspecten worden in de visievorming van het OSZG meegenomen: 

 • Het borgen van het unieke karakter en de toegevoegde waarde van de aangesloten scholen en het toekomstbestendig maken van het categorale onderwijs. 

 • De bestuurlijke opgave voor OSZG wordt omvangrijker. De OSZG wil zich de komende jaren doorontwikkelen tot een onderwijsorganisatie waarin de aangesloten scholen meer samenwerken en bestuurlijk sturing wordt gegeven op onderwerpen zoals kwaliteit en beleidsontwikkeling. 

 • Het bieden van een lonkend perspectief voor de nieuwe generatie leerlingen. 

 • De bestuurlijke samenwerking levert gedeelde kennis op die ten goede kan komen aan onderwijs en onderwijsvernieuwing. 

Rector-bestuurder

Van de rector-bestuurder van het Barlaeus wordt verwacht dat zij/hij bovenstaande visie deelt en daar een actieve bijdrage aan kan leveren. Tegelijkertijd is zij/hij een boegbeeld voor het Barlaeus en vertegenwoordigt zij/hij de waarden van het Barlaeus in haar/zijn persoonlijkheid. 

Het profiel
 

 • Academisch geschoold en aantoonbare affiniteit met het gymnasiale en cultuurhistorische onderwijs.

 • Heeft kennis van het onderwijs en heeft aantoonbare ervaring met het effectief omgaan met complexe (bestuurlijke) vraagstukken. De OSZG zoekt een rector-bestuurder die ervaring en ambitie meebrengt om als positief kritische teamspeler te werken binnen het collegiale bestuur en vanuit visie, ervaring en ambitie de transitie ondersteunt en verder brengt als onderdeel van het collegiale bestuur. 

 • Heeft meerjarige werkervaring op directie/bestuurlijk niveau en heeft een visie op de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs. 

 • De rector-bestuurder is zichtbaar op de school, is toegankelijk en toont interesse in leerlingen, ouders en medewerkers. 

 • De rector-bestuurder is bekend met de pluriformiteit van Amsterdam, kan zich daarin gemakkelijk bewegen en de ingezette lijn van de uitgezette projecten op het gebied van diversiteit en inclusiviteit continueren en versterken. 

 • De rector-bestuurder is inhoudelijk gedreven, koersvast en een situationeel leider met bestuurlijke lenigheid. 

 • Is vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen, is een goed luisteraar, en faciliteert argumenteren en debat als een middel om tot de beste resultaten te komen. 

 • Is integer, heeft een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en heeft inzicht in de eisen die worden gesteld aan de organisatie inzake kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit. 

 • Is reflectief op zijn/haar eigen rol, invloed en gedrag, en neemt in transparantie besluiten. 

Honorarium

De inschaling vindt plaats op basis van de CAO Voortgezet onderwijs. Momenteel is de functie in schaal 15 ingedeeld. Deze inschaling wordt in 2022 herijkt. 

Procedure

De kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Governance Search. 

Geschikte kandidaten worden gepresenteerd aan de Benoemingsadviescommissie (BAC) die beslist welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Er vinden twee gespreksrondes plaats te weten op 11 en 13 april 2022. 

De BAC zal dan de kandidaat van keuze voordragen aan de RvT. 

De RvT vraagt separaat advies aan het bestuur, GMR en MR. De gremia kunnen besluiten om een gesprek te voeren met de kandidaat. De RvT besluit over de benoeming van de voorgedragen kandidaat en betrekt daarbij alle motivaties en motieven. Een cv-check en referentenonderzoek maken deel uit van de procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en uw motivatie. 

U kunt uw brief en cv mailen naar Barlaeus@gsearch.nl. Wij ontvangen uw reactie graag vóór 2 april 2022. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 - 51 06 00 26). 

 

Top