Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Toezicht bij Tactus

Lid Raad van Toezicht bij Tactus

Strategisch, energiek, reflectief en weloverwogen

Bij Tactus is de cliënt geen verslaafde, maar een mens met een verslaving. Deze verslaving is geen keuze, maar herstel bij Tactus wel.

De Organisatie

Oplossingen zijn gebaseerd op het principe: niet meer dan nodig, maar ook niet minder dan verantwoord. Tactus staat voor empowerment en eigen regie van de mens.

Tactus biedt hulp voor elke vorm van verslaving en biedt een grote variatie behandelvormen in de praktijk én online aan. De organisatie is een specialist in de verslavingszorg met 46 locaties in Overijssel, Flevoland en een deel van Gelderland. Er werken 1500 medewerkers, die hoogwaardige behandeling en begeleiding leveren voor specifieke doelgroepen binnen de verslavingszorg. De organisatie heeft een omzet van 100 miljoen.

Er zijn vier expertise gebieden waar extra focus op wordt gelegd:

 • forensische verslavingszorg
 • jeugdverslavingszorg
 • mensen met een lichte verstandelijke beperking
 • mensen met een trauma

De organisatie loopt voorop wanneer het gaat om het zoeken naar mogelijkheden voor e-health toepassingen in de cliëntenzorg. Men zet intensief in op blended zorg; face to face contact gecombineerd met e-health toepassingen. Dit betekent dat men naar een nieuw niveau van databeheer, communicatie en toepassing van digitale mogelijkheden in zorg en administratie gaat bewegen.

Tactus beschouwt het als een 'groot goed' dat de organisatie in de verslavingszorg voorop loopt wanneer het gaat om de inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg. Het beschikbaar hebben van duurzame- en goede zorg is in de nabije toekomst niet vanzelfsprekend. Ervaringsdeskundigen kunnen in het herstelproces een grote toegevoegde waarde hebben. Voor veel cliënten is de echte ervaring die ervaringsdeskundigen inbrengen een nuttige maar ook een nadrukkelijke prikkel om zelf tot herstel te komen en Tactus streeft naar een geleidelijke jaarlijkse groei van inzet en opleiding van ervaringsdeskundigen. 

Dankzij de focus en specialisaties weet de organisatie zich als expertise partner te onderscheiden binnen de sector. Het doel is om deze expertise en kennis verder uit te bouwen door middel van ketenzorg. Tactus blijft een stevige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de verslavingszorg in Nederland. Vanuit deze gedachte is Tactus een toekomstbestendige organisatie die zich positief onderscheidt, zowel in de regio als landelijk, te midden van andere zorgaanbieders. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het HPO (High Performance Organisation) Raamwerk dat de nadruk legt op eigenaarschap en zelf organiseren (in teams) om doelen te realiseren.

Governance

Tactus heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit zes personen. De RvT ziet toe dat de Raad van Bestuur (RvB) effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook vervult hij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes en vervult hij de werkgeversrol naar de bestuurder. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, is zorgvuldig en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen RvT en RvB is vastgelegd in de statuten van de stichting en in de reglementen van beide raden.

Bestuur en Toezicht

De RvT houdt op een dynamische en betrokken wijze integraal toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken binnen Tactus. De relatie tussen de RvT en de RvB is professioneel, positief, constructief en transparant. De RvT heeft specifieke aandacht voor de onderlinge verbinding en reflectie. 

De RvT hecht aan diversiteit in de breedste zin van het woord, de intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering en heeft bij de samenstelling oog voor een goede mix van bestuurlijke ervaring en specifieke expertkennis.

In verband met het beëindigen van de zittingstermijn legt een van de leden per 1 april 2022 zijn functie neer.

Algemeen profiel Raad van Toezicht

De leden van de raad van toezicht beschikken over academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke ervaring en/of specifieke expertise en hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zij leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheden. De leden hebben het vermogen netwerken te onderhouden, een constructieve bijdrage te leveren en beschikken over specifieke deskundigheid op één of meer beleidsterreinen van Tactus. Daarnaast zijn kandidaten zich, vanuit oprechte interesse, persoonlijk bewust van de ontwikkelingen in de (verslavings)zorg. De leden van de raad van toezicht hebben oog voor de relatie tussen management en professie en hebben tevens zicht op het strategisch management van professionele organisaties. Vanuit karakter en ervaring om kunnen gaan met verandering, onzekerheid en dynamiek is vereist.

Lid Raad van Toezicht
 

 • heeft diepgaande inhoudelijke kennis van de GGZ en heeft aantoonbare ervaring met het effectief omgaan met complexe (bestuurlijke) vraagstukken;  
 • heeft meerjarige werkervaring op directie/bestuurlijk niveau en heeft een visie op de maatschappelijke participatie van mensen met een verslaving;
 • weet dat de arbeidsmarkt een strategisch thema is en kan op dit thema toegevoegde waarde leveren;
 • is een innovatieve scenario denker, analytisch en sensitief op mens en proces vanuit oprechte interesse.
 • heeft voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • is integer, heeft een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en heeft inzicht in de eisen die worden gesteld aan de organisatie inzake kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit;
 • onderschrijft de doelstellingen van de organisatie, is sterk reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en is bereid tot evaluatie en transparantie;
 • heeft bij voorkeur toezichthoudende ervaring heeft in een complexe organisatie.

U bekleedt geen (neven)functie(s) die conflicterend zijn met de positie en doelstelling van Tactus.

Honorarium

De RvT komt regulier zes keer per jaar bijeen. Binnen de Raad functioneren drie commissies: de remuneratie commissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Audit commissie. Het nieuwe lid zal deel gaan uitmaken van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. De commissies vergaderen naast de reguliere vergadering minimaal twee maal per jaar. Ook maken locatiebezoeken en andere vormen van het contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden. Het geschatte tijdsbeslag voor een lid bedraagt ongeveer 200 tot 250 uur per jaar. De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ. De honorering (klasse V) wordt jaarlijks vastgesteld. Een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor bestuur- en toezichthouder.

Procedure

De kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Governance Search. 

De oriënterende gesprekken vinden plaats op 7 en 8 maart 2022. We streven ernaar om de procedure vóór 1 april 2022 af te ronden.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en uw motivatie.

U kunt uw brief en cv mailen naar Tactus@gsearch.nl. Wij ontvangen uw reactie graag vóór 3 maart 2022. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. Houtzagers (06 - 51 06 00 26)

Top